Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens: januari 2018

12-01-2018

Op donderdag 11 januari jl. vond de eerste vergadering, de januarivergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten. 

● Aanpassing en uitbreiding van de hard- en software van het secretariaat
De hard- en software van de apparatuur op het secretariaat wordt aangepast. Er komt een nieuwe, krachtige server en we stappen over op andere software. Hiermee wordt de snelheid en het plezier van werken in hoge mate verbeterd en is de digitale inrichting klaar voor de nieuwe, zwaardere computerprogramma’s waarmee het Bisdom vanaf nu gaat werken. Het betreffen de programma’s DocBase en Exact Online. 

● De ‘parochiekerk Liempde’ bestaat 17 januari 2018 150 jaar
Het bestuur gaat samen met het Gilde Sint Antonius Abt en de Stichting Kèk Liemt bekijken of en op welke wijze er aandacht kan worden besteed aan dit gegeven. Het is natuurlijk mooi om er bijvoorbeeld rond de feestdag van Sint Jan een happening van te maken. Het idee staat in de kinderschoenen en er wordt aan gewerkt.

● Vieringen met Kerstmis goed bezocht
Alle vieringen met Kerstmis zijn door parochianen goed bezocht. De kerken waren goed gevuld en men was blij én lovend over de diversiteit en kwaliteit van de vieringen. We proberen dat zo in de komende jaren te houden…

● Altaar voormalige H. Hartkerk gaat naar Asten
Dit altaar is al geïnstalleerd en zal op zondag 28 januari a.s. door bisschop Mgr. Gerard de Korte worden ingezegend. De viering begint om 11.00 uur en zal door een delegatie uit Boxtel worden bijgewoond. Pastoor Jacques Grubben is concelebrant. Natuurlijk bent u ook van harte welkom.

● Aanvulling Commissie Vastgoed
De heer Anjo van der Heijden is voorgedragen als nieuw lid voor de Commissie Vastgoed. Anjo woont in Lennisheuvel. In de volgende bestuursvergadering zal hij formeel worden benoemd.

● Kees en Annie Schrama weer naar Boxtel
Kees en Annie Schrama, een aantal jaren geleden werkzaam in de Parochie Sint Jans Onthoofding Liempde, komen weer in Boxtel wonen. Ze willen zich alsdan als vrijwilliger verdienstelijk maken voor de Heilig Hartparochie. Het bestuur stemt hiermee in en beiden zullen vooral voor liturgische zaken binnen de hele parochie worden ingezet.

● Geluidsinstallatie voor de gezinsmissen
Er wordt een nieuwe gitaarversterker met goede microfoon voor de gezinsmissen aangeschaft. Dit tot groot plezier van de organisatoren en de werkgroep gezinsviering.

● Ontwikkeling van de verkopen van het vastgoed
Deze zijn kort besproken en de voortgang zit er goed in. Op de achtergrond wordt er door de ontwikkelaars heel hard gewerkt aan de inrichtingsplannen van de beide pastorieën en pastorietuinen. De definitieve plannen komen steeds beter in beeld. In 2018 moeten veel zaken hun beslag krijgen en kan wellicht al worden begonnen met de herontwikkeling. Let wel, we hebben het over 5 à 6 projecten en dat is geen kleinigheid.

● Mogelijke huisvesting Heilig Bloedstichting en koren
Met betrekking tot de huisvesting van de activiteiten van de Heilig Bloedstichting zijn weer verdere stappen gezet. De mogelijkheden hiertoe worden letterlijk in beeld gebracht. Het betreft ook de huisvesting van koren en andere activiteiten die nu nog elders (kunnen) plaatsvinden. Nadat de plannen nog verder zijn uitgewerkt wordt aan het Bisdom definitief om toestemming gevraagd om de plannen verder uit te werken.

● ‘De Ontmoeting’ is klaar
Het nieuwe contactpunt voor de geloofsgemeenschap Liempde is klaar en wordt de komende weken verder ingericht. De nieuwe ruimte wordt met ingang van 1 februari in gebruik genomen en op zondag 4 maart officieel ingezegend. Van dit laatste hoort u te zijner tijd meer.

● 'De Uitwijk' wordt gerenoveerd
De ontmoetingsruimte van de geloofsgemeenschap Lennisheuvel wordt stevig gerenoveerd. Op dit moment worden de handen flink uit de mouwen gestoken. Alles verloopt volgens plan en de ruimte komt er straks weer mooi én 'bij-de-tijd' uit te zien.

De volgende bestuursvergadering is op donderdag 1 februari a.s.