Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Info-avond, schot in de roos

22-11-2012

Informatieavond over de a.s parochiefusie: een schot in de roos

De informatieavond over de a.s. parochiefusie op woensdag 21 november jl. in Dienstencentrum Kloosterhof was een groot succes. Bijna 60 parochianen waren aanwezig. De grote zaal van de Kloosterhof was van stoel tot stoel bezet.

‘Het was een interessante avond en we konden het allemaal goed volgen,’ aldus een van de vele, wel voornamelijk oudere bezoekers, ‘ik wist niet dat er zoveel bij kwam kijken…’. ‘Nu weten we waarom de fusies in ons Bisdom nodig zijn, maar ik hoop er wel stilletjes op dat we in Liempde nog jaren naar de H. Mis kunnen.’ En die hoop en verwachting werd door veel aanwezigen gedeeld.

Na een welkomstwoord door Pastoor van der Sluis, hield adjunct-econoom Wil van de Molengraft namens het Bisdom een uiteenzetting over de ontwikkelingen binnen het bisdom. Hij belichtte de teruggang van het kerkbezoek en daarmee ook de inkomsten van de parochies, het tekort aan priesters en de overdaad aan (kerk)gebouwen. ‘Deze zijn gebouwd in een periode dat het kerkbezoek meer dan 10 keer zo hoog was dan nu.’ Ook gaf hij aan dat de geloofsbetrokkenheid het laatste decennium zichtbaar afneemt. ‘Mensen in Nederland en ook daarbuiten klampen zich vast aan steeds meer en verschillende rituelen, maar hebben niet meer zoveel met de Rooms-Katholieke kerk. Daar ligt voor de nieuwe (fusie)parochies een duidelijke, missionaire opdracht’.

Na de pauze gaf vicevoorzitter Jo Custers een toelichting op de  zogenaamde parochiespiegel, de ‘staat van de parochie’, het mede daarop gebaseerde Activiteitenplan 2012-2014 en vooral ook op het Beleidsplan 2012. ‘Vooral in dit laatste plan is ons beleid op hoofdlijnen vastgelegd voor de komende jaren en vooral ook voor de jaren daarna,’ aldus de vicevoorzitter. ‘Dit voorgenomen beleid heeft natuurlijk ook alles te maken met de inbreng van dit parochiebestuur in de fusiewerkgroep. Dat is mede ons richtsnoer. Daarbij gaan we te werk volgens twee trajecten: één traject gaat vooral over de inhoud, wat is ons doel, onze missie, eigenlijk het traject van het ‘hart’. De tweede route is die van de wat meer harde kant: personeel, gebouwen, financiën, reglementen, etc.’ 
Met veel dia’s werden de hoofdlijnen van het te volgen beleid getoond, inclusief een al eerder opgesteld sterkte- en zwakteanalyse. Gretig werd geluisterd naar de mededeling dat het bestuur er naar streeft om tenminste één weekenddienst en twee door-de-weekse diensten voor de parochie te behouden. En natuurlijk ook alle andere bijzondere diensten zoals de kerkelijke uitvaartdiensten.

Daarna ging het bestuur ruim een half uur in gesprek met de aanwezigen. Daaruit kwam veel begrip en betrokkenheid naar voren. Er werd vooral benadrukt om parochianen in te vormen werkgroepen te betrekken en op die wijze de geloofsbetrokkenheid in de parochie nu én straks te verbreden en te verdiepen. Dat wil het bestuur ook, dus waren alle aanwezigen het op die avond volledig eens.
Zie ook de fotoreportage op de website onder 'FOTOALBUMS'. 
Zie ook de 'Presentatie van het bestuur' in het hoofdstuk 'Bestuur', bij 'Documenten'.

Meer informatie:


De grote zaal in Dienstencentrum Kloosterhof zat helemaal vol...