Sint-Petrusbasiliek Boxtel
A | A | A

nieuws

Wie bepaalt mij leven?

10-03-2018

In gesprek met Jezus

Wat of wie bepaalt mijn leven – wat is het doel of de zin van het leven - is de vraag die de Vormelingen in onze parochie dit weekend met hun jawoord voor God, beantwoorden. En daarmee is hun leven niet allereerst op een materieel resultaat of menselijke prestatie gericht, zoals in onze geëconomiseerde samenleving, maar in geloof op de liefde tot God en de medemens. De lezingen vertellen ons door de regels heen waarom deze keuze tot de ware vreugde en het ware leven leidt...

God is krachtens het Oude Verbond, de God van Israël en zij zijn Gods volk. Het Verbond vraagt om een trouw in geloof en daar ontbreekt het aan, horen we in het 2e boek Kronieken. En wat God ook probeert door middel van zijn boodschappers, de profeten, het heeft niet het door Hem gewenste resultaat. Er is sprake van een ontwijding van de Tempel, het Huis van God, en het volk is vervallen tot een afgodendienst. Niet goedschiks, dan maar kwaadschiks, zo zou je mogelijk de reactie van God kunnen omschrijven. Echter de bedoeling van de ballingschap in den vreemde is vooral bedoeld als een tuchtiging om hen terug te brengen tot het geloof in God. Het is een teken van zijn liefdevol geduld met het ontrouwe volk Israël. Hij geeft hen ook nu weer de kans om opnieuw te beginnen en dat is geen verdienste van het volk maar puur een genade van God …

Een soortgelijk bericht horen wij in de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efese. Door het leven brengend handelen van zijn zoon, Jezus Christus, bevrijdt God de mensen uit de gevangenschap van de zonden en schenkt hen de mogelijkheid van een nieuw leven met Hem en met elkaar. Deze ultieme reddingspoging van God is echter opnieuw geen verdienste van de mensen zelf maar een gave van God uit liefde voor diezelfde mensheid…

In beide eerder genoemde lezingen roept Hij ons allereerst op om op het hemelse, dat is op Hem, gericht te zijn in plaats van op de door het menselijk kunnen bereikte aardse resultaten en of prestaties. De boodschap van het Evangelie is, hoe kan het ook anders, dezelfde. Het woord ‘opheffen’ staat hierin centraal en het refereert aan de ontrouw van het Joodse volk in het boek Numeri maar wijst ook vooruit, naar de toekomst en naar de kruisdood van Jezus Christus. In het genoemde Oudtestamentische boek moppert het volk Israël voor de zoveelste keer op God en zijn boodschapper Mozes omdat het honger heeft, dorst leidt en te weinig of geen vertrouwen stelt in God die hen bevrijdt heeft uit de slavernij van Egypte. Er worden giftige slangen op hen afgestuurd wiens beten dodelijk zijn en op hangende pootjes keert het volk zich naar Mozes en dus tot God. Opnieuw heeft Hij geen totale vernietiging in de zin maar een uitnodiging tot bekering. Er wordt een bronzen slang gemaakt en het opzien naar deze ‘totem’ brengt de gewonde mensen genezing, echter alleen en opnieuw door de genade van God en niet door het louter opkijken naar deze slang. De genezing komt tot stand door een terugkeer in geloof. In het Evangelieverhaal van vandaag klinkt evenzeer een oproep tot geloof door omdat het volk en de religieuze gezagsdragers veelal blijven hangen in een lippendienst en niet tot echte daden van geloof komen. Jezus roept Nicodemus, een in religieuze kringen invloedrijk man, maar ook de mensen van onze tijd op om naar zijn woorden te luisteren, Hem na te volgen en op te zien naar het kruis waaraan Hij voor onze bevrijding zal sterven. Immers het opzien in geloof naar de gekruisigde heeft de genezing van de oude mens die behept is met zonden tot gevolg of om met de woorden van Jezus te spreken, de geboorte van een nieuwe mens die de naam van christen draagt….

De boodschap die wij uit de lezingen kunnen puren is in drievoud dat wij het ware leven en de vreugde ontvangen als wij, net zoals de Vormelingen, de levensbepalende keuze voor Jezus Christus maken door Hem te volgen en onze eigen kruis, in navolging van Hem, opnemen in ons dagelijkse leven. Hij heeft niet alleen zijn leven voor ons gegeven maar Jezus is ook onze voorspreker bij God in de hemel voor allen die loyaal aan Hem proberen te zijn.... Amen


Jezus in gesprek met Nicodemus