Sint-Petrusbasiliek Boxtel
A | A | A

nieuws

Een gelovig aanvoelen

14-04-2018

Herken jij Jezus?

Hoe herken je iemand is de vraag die zich opdringt als we vandaag naar de lezingen luisteren. Voor de een is het een oogopslag, de tongval, een woord of gebaar die een blik van herkenning geeft. Voor de ander is het veel meer een intuïtief aanvoelen van binnenuit vanuit een bepaalde gevoeligheid voor of het geloof in….

Bij het getuigenis over Jezus Christus verwijst de apostel Petrus allereerst naar de God van Israël of van de Aartsvaders, kortom naar het geloof van het volk. Hij doet beroep op het gelovig aanvoelen bij de toehoorders. Deze God heeft het onrechtvaardige lijden en de dood van zijn Zoon aangegrepen om te laten zien wie Jezus is, de beloofde Messias, die door Hem verheerlijkt en verheven is aan zijn rechterhand. Tegelijkertijd wordt door Petrus hiermee een einde gemaakt aan de mythe van de politieke Messias die Israël zou komen bevrijden van de overheersing van de Romeinen. De politieke en religieuze machthebbers hebben, ondanks de profetieën die op Jezus van toepassing kunnen worden gemaakt, in onwetendheid gehandeld zegt Petrus. God reikt de mensen nu de hand van barmhartigheid. Het is een expliciete uitnodiging tot bekering, tot de vergeving van de zonden en het geloof in de Christus of Messias!

De apostel Johannes doet opnieuw een beroep op een gelovig aanvoelen van binnenuit als hij spreekt over de zonden door te zeggen dat wij mensen dit niet zouden moeten doen. Maar als het dan gebeurt, zo schrijft hij, is er nog altijd Jezus als onze voorspreker bij God tot uitdrukking komend in het sacrament van Boete & Verzoening. En dit alles is mogelijk geworden vanwege van zijn onrechtvaardig lijden en sterven. Opnieuw klinkt er in de woorden van Johannes, een oproep tot bekering en geloof door. Het is een uitnodiging tot het onderhouden van de door God gegeven geboden met een sleutelrol voor de liefde tot God en de medemens. Jezus heeft niets anders gedaan dan deze liefde in praktijk te brengen tijdens zijn openbare en verborgen leven. Kortom men had Hem kunnen herkennen in zijn woorden en daden door er geloof aan te schenken...

Bij de twee Emmaüsgangers was er in eerste instantie, net zoals bij de apostelen en de overige leerlingen sprake van een immens verdriet, een grote teleurstelling na Jezus’ lijden en dood en van een ongeloof na het getuigenis over de Verrijzenis door enkele vrouwen. Hij komt hen echter keer op keer tegemoet in woord en daad door het schenken van de ‘vrede’, het vieren van de maaltijd, het tonen van zijn wonden en het ontvankelijk maken van hun geest...voor het begrijpen van de heilige Schrift. Daardoor ontwaken de apostelen als het ware uit diepe slaap van verdriet en teleurstelling die het lijden en sterven van de Heer hebben veroorzaakt. Jezus is echter niet gekomen voor een uiterlijke maar voor een innerlijke bevrijding van de zonden zodat wij vrij voor God en in liefde voor de medemensen staan. En dat doet Hij nog steeds als Hij nadert tot gezonde en zieke mensen door het geven van een diepe vrede. Daaraan is Hij bij uitstek te herkennen!

Maar ook in het geschenk van de heilige Geest maakte en maakt Hij het voor zijn leerlingen en mensen van onze tijd mogelijk om zijn mens worden uit liefde maar ook zijn lijden en sterven te verstaan. De God die Liefde is, zoals de apostel Johannes schrijft, is echter voor veel mensen onbegrijpelijk en zelfs onaanvaardbaar omdat Hij zijn Zoon immens heeft laten lijden. Maar is dat door de eeuwen heen niet veel meer mensen overkomen door wat anderen hen hebben aangedaan of aandoen….? Echter het lijden en sterven is een deel van ieder menselijk leven wat Jezus uit solidariteit volledig met ons heeft willen delen maar dat laat niet onverlet dat Hij ook voor onze innerlijke bevrijding van de zonden door de dood heeft willen heengaan om ons tot nieuwe mensen te maken.

We kunnen de levende Heer in onze samenleving herkennen in de ‘warme’ zorg in een hospice of een verzorging - of verpleeghuis, in de nabijheid van familie en vrienden, in het gebed en de aanwezigheid van een priester bij welke gelegenheid dan ook maar evenzeer in eenvoudig kaartje en of bloemetje...ter gelegenheid van een ziekte, een verjaardag en of het slagen voor een diploma. Jezus is hierdoor in gelovige zin herkenbaar in het liefdevol handelen van een medemens en dat is een bemoedigend weten voor de mensen van alle tijden... Amen.