Sint-Petrusbasiliek Boxtel
A | A | A

nieuws

Uitnodiging...

09-09-2018

Vrees niet en ga open...

Toen ik de woorden ‘Vrees niet en ga open’ las, dacht ik onbewust terug aan de verkiezing van de heilige paus Johannes Paulus II op 19 oktober 1978. Op het balkon van het het pauselijk paleis sprak hij soortgelijke woorden ‘Vreest niet, opent de deuren voor Christus’. Echter ook kwamen er een tweetal herinneringen van onze missie in Letland, mij voor de geest. Vaak, als wij ‘s avonds terugkwamen van de een of andere activiteit in Riga, stonden er in de wandelgangen nabij het station oudere dames, beter gezegd oma’s, nog boeketjes rozen te verkopen. En dat was heel aandoenlijk om te zien en daarom kochten wij een of meerdere boeketjes voor een luttele prijs. Eens toen wij ze alledrie kochten schoot de vrouw, het was immers al half twaalf, vol in de tranen want toen kon ze eindelijk naar huis toe gaan...Een andere keer gaven we de gekochte bloemen aan goede vrienden die op hun beurt in de bus naar huis, een bloem gaven aan een eenzame man en ook deze kreeg tranen in zijn ogen...Het zijn deze daden van naastenliefde waarin Jezus herkend wil worden want ‘Wat je aan de minste van de mijnen hebt gedaan, heb je aan Mij gedaan.’

De woorden ‘Vrees niet en ga open’ zijn net zoals de woorden van de profeet Jesaja een bemoediging, een aanvuring om je te herpakken in de wetenschap dat God is gekomen en zal komen om ons te redden. Immers, zo zegt Jesaja: blinden zullen zien, doven zullen horen, stommen zullen spreken en lammen zullen weer lopen. God stort door zijn handelen als het ware een stroom van levend water in hen uit die hen bevrijdt. En ze worden weer als mens opgenomen in de gemeenschap. ‘Vrees niet en ga open’ had en heeft de bedoeling om geloof op te wekken en deed hen en doet ons beseffen hoe groot de innerlijke rijkdom van het geloof eigenlijk wel is...

In het Evangelie geneest Jezus door het aanraken van de oren en de tong, een doofstomme. Hij spreekt daarbij de veelzeggende woorden ‘Effeta’ of ‘Ga open’...met de bedoeling voor de aanwezigen om zich niet alleen te verwonderen over het gebeurde mirakel maar vooral en met name om tot (een hernieuwd) geloof te komen...

Als je doof en stom bent zou je de gedachte kunnen hebben ‘Het Evangelie is niet voor mij bedoeld’ want ik kan de woorden toch niet horen laat staan uitdragen. Maar niets van dit alles. Het Evangelie is juist bedoeld voor de doofstomme en dan niet alleen in lichamelijke maar ook in geestelijke zin want Jezus is het voedsel bij uitstek voor een vitaal en vruchtbaar mensenleven. Immers het geloof in de mensgeworden zoon van God en daarmee in de Vader, is de deur naar het eeuwig leven. Door het aanraken van de doofstomme en het spreken van de woorden ‘Ga open’ vindt er niet alleen een genezing plaats van een tweetal lichamelijke zintuigen maar wat veel belangrijker is, van het geestelijke zintuig, van het hart! De mens staat daardoor open voor de diepere en geestelijke werkelijkheid van God, die er een is van de liefde voor Hem en de medemens...

Samenvattend: de woorden ‘Vreest niet en ga open’ hebben de bedoeling om ons mensen te openen voor de woorden van Jezus Christus en zijn handelen door de handen van mensen. Dit gebaar van liefde wekt, zoals bij de oude bloemenvrouw en de eenzame man, tranen op van ontroering en genezing en daar…. wordt je stil van. De sleutelwoorden van het Evangelie zijn derhalve een uitnodiging om door het stellen van daden van liefde, Jezus midden onder ons aanwezig te laten zijn… en om genezing te ontvangen... Amen