Sint-Petrusbasiliek Boxtel
A | A | A

nieuws

Open voor God...

29-09-2018

Het is waardevol op Jezus te volgen

Onze Paus Franciscus was in de afgelopen dagen op een apostolische reis door de Baltische staten. In Estland en Litouwen vond er viering met enthousiaste jongeren plaats waarin hij hen voorhield ‘Dat het waardevol is om Jezus te volgen en je leven door Hem te laten vervullen.’ In Letland kwam hij samen met de vertegenwoordigers van de verschillende christelijke gemeenschappen want wij zijn allen door het kruis met Hem en elkaar verbonden. Daar sprak hij de belangwekkende woorden: ‘Wij moeten er voor waken dat geloven geen object van het verleden is, een toeristische attractie of een herinnering aan een verloren tijdperk wordt. Wij moeten het geloof niet verbergen, maar wij moeten het bekendmaken en laten weerklinken in de samenleving.’ In de bedevaartsplaats Aglona vierde hij met duizenden gelovigen de heilige Mis en spoorde Paus Franciscus de mensen aan omZoals de moeder van Jezus open en ontvankelijk te zijn voor het woord van God, voor Jezus zelf...’

In eerste lezing uit het boek Numeri, een van de vijf boeken van Mozes of met een moeilijk woord de Pentateuch, wordt een deel van Gods Geest die op Mozes rust op zeventig oudsten gelegd met de bedoeling om hem in zijn zending of werk te ondersteunen. Echter het blijkt dat er twee in het kamp zijn achtergebleven en dat zij geïnspireerd door Gods geest in zijn naam aan het spreken zijn. Niets mis mee, zou je zeggen! Maar de naaste medewerker en opvolger van Mozes, Jozua denkt daar anders over. De eerstgenoemde maakt zich echter niet ongerust en voegt hem, tegen de achtergrond van het regelmatige ongeloof van het volk, dat hij graag zou zien dat meer mensen dit zouden doen, spreken en handelen in de naam van God…Jezus spreekt soortgelijke woorden tot zijn naaste helper of de apostel Johannes als Hij zegt dat wie in zijn Naam spreekt of handelt in de goede zin van het woord, niet tegen maar voor Hem is...en om met de woorden van onze Paus te spreken ‘Dat het het waard is om achter Jezus aan te gaan en je door zijn Geest te laten leiden.’

De apostel Jacobus gaat daar op door als hij in zijn brief zegt dat de ware rijkdom niet te vinden is in welke vorm van aards bezit dan ook maar in het leven in samenspraak met God door het acht slaan op zijn levensrichtlijnen of de Tien geboden. De ware rijkdom wordt met andere woorden verworven door de Liefde tot God en de medemens te praktiseren want dat is het waar het op neer komt in deze geboden...Ook nu gaat Jezus op deze lijn verder als Hij spreekt over de beker water die aan een mens wordt gegeven omdat hij of zij een christen is en Hij houdt een vurig pleidooi om zonden die je adem tot het ware leven kunnen benemen te voorkomen en te bestrijden...Jezus doet dat in krachtige woorden die ons wellicht, tegen de achtergrond van de donderpreken van vroeger, wat vreemd en zeker niet als van deze tijd in de oren kunnen klinken! Maar zij zijn waarschuwingen uit liefde, immers ‘God is liefde’ zegt dezelfde Johannes in een van zijn brieven en derhalve wel zo vreemd en niet van deze tijd waarin het er op lijkt dat ‘alles maar moet kunnen’!? Jezus is gekomen om het verbroken verbond te vernieuwen door zijn leven te geven en om ons allen daardoor in geloof thuis te brengen. Door juist dit teken van overgrote liefde te stellen nodigt Hij door de eeuwen heen, mensen uit om in Hem en daarmee in de Vader te geloven. Vaak zien wij mensen pas of met name de grote waarde hiervan in als wij net zoals en met Maria, in ons eigen leven getroffen worden door leed en onder het kruis durven te blijven staan. Dan ervaren wij Jezus’ nabijheid al dan niet door de medemensen die zich met ons op welke manier dan ook verbonden weten...Opnieuw met de woorden van onze Paus een pleidooi ‘Om het geloof niet verloren te laten gaan of te bestempelen als iets uit een grijs verleden.’

Jezus wil ons leven vervullen door zijn nabijheid zoals Hij zijn Moeder in voor en tegenspoed steeds nabij was. Wij maken als zijn broeders en zusters in geloof deel uit van het ene Lichaam van de Kerk…. Door een leven te leiden los van God en gebod, de veelal heersende moraal in de westerse wereld van ‘alles moet kunnen’ plaatsen mensen zich buiten de gemeenschap met God. Dat is waar Jezus over spreekt, als Hij waarschuwt voor de doodlopende weg die na de dood uitmondt… in het voor altijd afgesloten zijn van de Liefde van God... Zover hoeft het echter niet te komen door zoals de Paus het voorstelt te kijken naar de houding van Maria, haar als levensgids aan te nemen en door van haar te leren wat het betekent om open te staan voor God.’ ... Amen