Sint-Petrusbasiliek Boxtel
A | A | A

nieuws

2e zondag van Advent...

08-12-2018

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald

De Advent is een tijd van vreugde in afwachting van ‘de Komende’ en van de mogelijkheid tot een omkeren naar God want beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zeggen we wel eens. Het omkeren naar een ander of de Ander is een daad van liefde. Het is een doen in woord en daad, een koerswijziging van je leven ten goede...We kunnen echter ook spreken over een liefdevol handelen met een door tranen vervuld hart in een weten van onze gebroken menselijke natuur. Het beeld en de gelijkenis van God naar en door wie wij geschapen zijn is immers door onze misstappen vertroebeld. Door echter een open en luisterende houding naar Gods Geest aan te nemen zullen wij met een berouwvol inzicht ontdekken wat ons te doen staat om maar eens met de woorden van de kerkvader Augustinus uit de 5e eeuw te spreken...

Het Joodse volk ziet uit naar de vervulling van een eeuwenlange profetie die met name is gebracht door de grote profeten Jesaja en Jeremia. De intertestamentaire periode tussen het Oude en Nieuwe Testament, tussen het einde van de 2e eeuw voor en de 1e eeuw na Christus, wordt ook wel de Messiaanse tijd of de tijd van het verwachten van de door God beloofde Redder, genoemd. Tegen deze achtergrond mogen wij de woorden van de kleine profeet Baruch lezen. Hij zegt dat de tijd van het bedroefd, onvrij en gebonden zijn voorbij is want de beloofde verlossing is aanstaande. Er wordt met andere woorden gevraagd om niet langer een sip maar een vreugdevol gezicht op te zetten immers het geloof in God betekent redding en Hij is vergevingsgezind. In geestelijke zin effent Hij het land en naast de barmhartigheid beoefent Hij de gerechtigheid met het bedoeling om erger te voorkomen...Deze woorden nodigen ons uit tot een bezinning op ons eigen leven, hier en nu…

De missie van Johannes de Doper ligt in de lijn van de woorden van de profeet Baruch. Hij is immers de wegbereider van de beloofde Messias. Zijn woorden zijn een oproep tot bekering voor de mensen van zijn tijd. Echter zij mogen ook ons opnieuw aan het denken zetten en nodigen ons uit om naar binnen te kijken om de ‘toestand’ van ons eigen hart en eigen ziel nader te bezien…De naam Johannes betekent ‘God is genadig’ en hij wordt geboren uit Elisabeth en Zacharias, een onvruchtbaar stel dat door een liefdevol ingrijpen van ‘boven’, op de oude dag toch nog een zoon mag ontvangen en wat voor een. Dit goddelijk handelen wijst echter ook vooruit naar een grootser gebeuren dat van de zwangerschap van Maria, die de zoon van God in zich draagt, en waarmee aan de geestelijke onvruchtbaarheid van Israël een einde wordt gemaakt. Diezelfde Johannes trekt de profetenmantel aan en roept het Joodse volk, als een nieuwe Elia, op om zich naar God te keren want de tijd van ballingschap en onvrijheid is voorbij. Het gaat echter nu niet om een lichamelijke maar om een geestelijke ballingschap, die van de zonden tegen God en de medemensen, die mensen onvrij maakt naar hart en ziel...Derhalve roept hij niet alleen het Joodse volk op om zijn woorden serieus te nemen maar ook om de daad bij het woord te voegen en een doopsel van bekering te ontvangen om in de juiste gesteldheid de aanstaande Messias, Jezus Christus, te herkennen, te ontvangen en te ontmoeten….

Wat betekent dit alles nu voor ons? Om deze vraag te beantwoorden mogen wij hulp zoeken bij de apostel Paulus die in de brief aan de christenen van Fillipi zijn dankbaarheid betuigt voor hun Evangelische levenswijze. Zij hebben immers op de verkondiging van verrezen Jezus Christus, het geloof aangenomen en zijn dagelijks goed in de weer om een leven te leiden dat hieraan beantwoord. Daarmee wordt het eigen geloof versterkt, dat van anderen bevestigt en weer anderen worden uitgenodigd om het geloof in de Redder aan te nemen. Ook wij worden vandaag uitgenodigd om ons vrij te laten maken van de ketenen van een leven dat niet aan Gods bedoelingen met ons beantwoordt. Laten we beginnen door met overtuiging te bidden ‘Kom, Heer Jezus’...en door dan de daad bij het woord te voegen. Hij die Liefde is nodigt ons uit om zijn liefde met wederliefde te beantwoorden... Amen