Sint-Willibrorduskerk Esch
A | A | A

nieuws

Een bruiloft...

14-10-2017

Welkom allemaal!

We doen het zo vaak, elkaar uitnodigen voor een feestje! Welkom bij je familie, vrienden, collega’s, buren en of dorpsgenoten. En laten we wel wezen, de meesten van ons hebben meestal wel zin in een feestje en vaak wel meer dan een. Dit alles geeft uitdrukking aan een verbondenheid op welke wijze dan ook en dat mag best gevierd worden. Vandaag betreft het echter een feest vanwege een verbondenheid in geloof, een feest waar wij lang naar hebben uitgezien en waarvoor wij genodigd zijn om de liefde tot God en de medemens te vieren...

De profeet Jesaja spreekt zo’n acht eeuwen voor de geboorte van Jezus Christus over een toekomstvisioen dat voor het oude Israël maar ook voor ons christenen, ja voor alle mensen, bedoeld is. De eerste aankondiging van deze toekomst vinden we eigenlijk al in het boek Genesis als God de belofte van redding doet, Hij spreekt over de vijandschap tussen de verleider en zijn kroost en de vrouw, die niemand minder is dan Maria en de moeder van de zoon van God, en haar kroost...Door de eeuwen heen komt de redding naderbij en Jesaja spreekt er op onomwonden wijze over als hij de komst van de Messias namens God aankondigt. Hij is de bruidegom in het Evangelie echter tegelijkertijd gaat het hier om het eindtijdelijk bruiloftsmaal dat zal plaatsvinden na de terugkeer van de Heer op aarde. De hoop op zijn eerste komst is niet tevergeefs geweest want de zoon van God is daadwerkelijk mens geworden, heeft onder ons geleefd en is voor onze redding gestorven alsook verrezen. Tevens mogen wij van hieruit zijn wederkomst verhopen want als we de rode draad van de geschiedenis van het Joodse volk, het oude Israël en de christenen, het nieuwe Israël, volgen dan we weten we een ding zeker, God altijd houdt woord!

De apostel Paulus spreekt hier in bedekte termen over als hij zegt dat de zorg aan hem besteed door de gelovigen van Fillipi door God in Christus Jezus vergoed zal worden. En wat is die zorg anders dan de liefde besteedt aan een medemens door in hem de aanwezigheid van God te herkennen. Het praktiseren van het geloof in Jezus als onze Redder en daarmee in God, de Vader is de uitnodiging voor het bruiloftsmaal op de berg Sion, de plaats van God in het Oude Testament.

De bewuste bruiloft komt voor de derde maal ter sprake in de parabel van het Evangelie. De koning, dat is niemand anders dan God zelf, nodigt gasten uit maar helaas komen zij niet. De een wordt in beslag genomen door de aardse zorgen en beslommeringen, de ander is te veel met zichzelf bezig en een derde wil simpelweg niets weten van God en de daarbij behorende verbondstrouw. Jezus schetst een beeld van de stand van zaken in het Oude Israël dat ook hoogst actueel is in latere christelijke tijden. Wie zijn de gasten die uitgenodigd zijn voor het bruiloftsmaal? Juist ja, de religieuze overheden en in het kielzog daarvan, het uitverkoren volk Israël, die bij herhaling door middel van Gods boodschappers, de profeten er op attent zijn gemaakt dat zij welkom zijn als zij de bij het Verbond behorende afspraken in geloof onderhouden. Zij hebben zich er keer op keer, uitzonderingen daargelaten, niets van aangetrokken. Geen wonder dat God hen terzijde schuift want Hij is niet alleen barmhartig maar ook rechtvaardig…

De koning in het Evangelie verzet de bakens en nodigt andere gasten uit. Wie zijn dat? Het zijn de mensen die niet meetellen in de maatschappij maar ook de zondaars die het niet zo nauw genomen hebben met het geloof alsmede de niet-Joden, de mensen die niet behoren tot het uitverkoren volk Israël. Kortmgezegd, goede en slechte mensen worden genodigd want God maakt geen onderscheid, iedereen van goede wil is welkom! Het enige wat Hij wel vraagt is dat zij, en wij, begaan zijn met de zaak van het geloof in Hem en zijn zoon Jezus Christus daar verwijst de passage over de man die geen bruiloftskleed draagt, nadrukkelijk naar… Het al dan niet dragen van dit kleed heeft te maken met al dan niet herkennen, in iedere medemens en dan met name in de eenzamen, de zwervers, de hulpbehoevenden, van Jezus en het van daaruit met liefde voor hen zorg dragen in geloof in Hem…

Wat is nu de belangrijkste les die we mogen leren uit de lezingen van vandaag? Wij mogen hoopvolle mensen zijn die het christelijk geloof met liefde praktiseren en dat begint met het herkennen van Jezus in en het begaan zijn met iedere medemens. Lichtzinnig staan ten opzichte van de integrale uitnodiging voor het bruiloftsmaal door deze terzijde te schuiven vanwege allerlei aardse besognes en het geloof beschouwen als een relict uit het verleden is niet aan te raden. God is immers barmhartig maar ook rechtvaardig zoals blijkt uit de weggestuurde bruiloftsgast.... Amen