Sint-Willibrorduskerk Esch
A | A | A

nieuws

2e zondag van de Advent...

09-12-2017

Neem Mij aan en zend voor u uit

Bidden in de Advent is je openstellen voor God, de Komende, want je verwacht toekomst van Hem. Hij laat ons niet aan ons lot over en keert zich niet van ons af maar komt zelf in onze wereld met de kiemkracht van vrede en recht. Hij schakelt in dit gebeuren de mens niet uit maar betrekt ons hierin door ons alles in handen te geven. De Advent vieren is met andere woorden: jezelf aanbieden en het onbekende van God en de vreemde ander aanvaarden door te zeggen: ‘Hier ben ik, neem mij en zend mij voor U uit’…’ Deze passende woorden kwam ik tegen in de Adventsoverwegingen van de KNR, waarin de Nederlandse Religieuzen zijn vertegenwoordigd.

In de eerste lezing van Jesaja horen wij een profetische bemoediging in de naam van God door de boodschap van vergeving die van Hem uit gaat naar het volk Israël. Hij blijft niet altijd boos vanwege de begane zonden maar Hij begint opnieuw en het volk wordt gevraagd om een weg te banen voor de Komende, de Heer die terugkeert naar Israël. Het is een heilsboodschap die klinkt door het aangezegde onheil heen. De feitelijke ballingschap in Assyrië, en later Babylonië, dreigt maar God laat zijn volk niet in de steek. Tegelijkertijd is er zoiets als een geestelijke ballingschap omdat het volk door de begane zonden, onvrij is. Door deze boodschap klinken de woorden van de Heer die als een herder zijn schapen verzamelt, opnieuw bijeen brengt en hen met zachte hand geleidt als lichte muziek die vreugde brengt. De profeet Jesaja en de mensen die vertrouwen stellen in God…. zijn er de vertolkers van...

Ook de apostel Petrus spreekt in de tweede lezing bemoedigende woorden als hij het perspectief schetst van‘nieuwe hemelen en een nieuwe aarde’ in de toekomstige tijd. Hij spreekt over de wederkomst van de Heer die zijn tijd neemt omdat Hij zoveel mogelijk mensen wil redden. De gelovigen, wij dus, mogen ons daar goed op voorbereiden door enerzijds een getrouw gebed, dat de verbondenheid met de Heer uitdrukt en anderzijds door een heilig en dienstbaar leven te leiden in het daadwerkelijk navolgen van Jezus in geloof. Dan zullen wij vreugdebodes zijn…

De bekendste vreugdebode in het Oude Testament is Johannes de Doper. Mensen zijn verheugd als zij geslaagd zijn voor een examen, er ja gezegd wordt op een huwelijksaanzoek, als de arts je genezen verklaart van een levensbedreigende ziekte maar wij mogen evenzeer blij zijn als wij horen over de aanstaande geboorte van de Heer….

In de tijd van Johannes de Doper lijdt het volk Israël onder de Romeinse bezetting en de zondelast die op hen drukt door het ongeloof en de afgoderij. Al lange tijd is er geen profeet meer in Gods naam opgetreden hetgeen de mensen doet denken dat God hen heeft losgelaten. Niets is echter minder waar want Johannes de Doper is een verkondiger van goed nieuws: De beloofde Redder is aanstaande! Hij valt op door zijn sobere en eenvoudige leven in de woestijn, zijn krachtige geloof en zijn dringende en duidelijke oproep tot bekering van de zonden, om terug te keren van de hopeloze dwaalwegen. Hij nodigt het volk Israël uit tot een doopsel van een bevrijdende bekering als de voorbereiding op en een fundamentele openheid in geloof voor de Komende, de Messias dat is Jezus Christus. Onder deze openheid mogen wij twee dingen verstaan. Allereerst wordt hen (en ons) gevraagd om open te staan voor een ontmoeting van mens tot mens, de vreemde ander en tevens voor een ontmoeting en aanname in geloof van God.

Ieder jaar opnieuw worden wij uitgenodigd om het voorbeeld van Johannes de Doper te volgen met de woorden: ‘Hier ben ik. Neem mij en zend mij voor U uit.’… door God en de vreemde ander niet af te wijzen. Ik sluit af met de woorden uit het Getijdenboek voor kinderen: Breng dank aan God want Hij is goed. Hij zoekt ons op en maakt ons vrij. En jij, mijn Kind, jij wordt profeet van de Koning die door recht regeert en die de wereld vrede leert.’…. Amen


Het tweede kaarsje brandt..