Sint-Willibrorduskerk Esch
A | A | A

nieuws

De heilige Familie

30-12-2017

Een familie die tot de verbeelding spreekt

Dat het geboortefeest van de Heer dichtbij het feest van de Heilige Familie ligt behoeft ons eigenlijk niet te verwonderen want uit eigen ervaring weten wij, dat de geboorte van een kind een uitnodiging is voor een feest binnen de familie. In het klein binnen het gezin van vader, moeder en kinderen en in het groot met Jezus, Maria en Jozef binnen de familie van het geloof. Geen wonder dat, in de komende dagen, de herders en de drie wijzen uit het Oosten zich bij hen aansluiten. De geboorte van Jezus Christus is immers een feest van de gehele schepping want ‘Hij is in ons midden’...Wat heeft het gezin van de heilige Familie ons voor onze tijd te vertellen?

In de eerste en tweede lezing uit het boek Exodus en de brief aan de Hebreeën gaat het om een gezin dat als voorbeeld dient voor de heilige Familie, althans zo meen ik dat te mogen zeggen. Abram en zijn vrouw Sara zijn op leeftijd en kinderloos met als gevolg dat naar alle waarschijnlijkheid de grote erfenis, Abram is een rijk man, zal toevallen aan een ver familielid. Maar niets van dat alles want God is iets anders van plan. Hij neemt Abram bij de hand en toont hem de sterrenhemel en belooft hem dat zijn nageslacht zo talrijk zal zijn als de sterren aan de hemel. Hij en zijn vrouw geloven dit. Sara wordt zwanger en baart een zoon Isaäk. Dat is als het ware het begin van het oude Israël maar het is ook een geschiedenis van geloof. Abram is op uitnodiging van God en in vertrouwen op weg gegaan naar den vreemde, Abram en Sara hebben er op vertrouwd dat God zijn belofte gestand zou doen en tenslotte heeft de Abram er op vertrouwd dat God, op weg naar het gevraagde offer van zijn zoon Isaäk, er in zou voorzien dat het goed zou aflopen. Drie keer is er sprake van vertrouwen of geloof en drie maal worden zij niet teleurgesteld. De familie van Abraham, Sara en Isaäk is een gezin, een familie en een voorbeeld van geloof voor het Joodse volk, het oude Israël.

Tegen deze achtergrond ontmoeten wij Jezus, Maria en Jozef bij de opdracht van de zoon, de eerstgeborene, in de Tempel. Traditioneel wordt er door de arme mensen een tortel of een koppel jonge duiven aan God geofferd maar is het ook niet zo dat door het jawoord van Maria én Jozef, waardoor zij zich in geloof hebben toevertrouwd aan God, hun zoon Jezus vanwege een hoger doel wordt afgestaan aan God… !?

Het gezin en de Kerk horen bij elkaar immers de eerste is de hoeksteen van de samenleving wordt ons in de Bijbel en door de Kerk voorgehouden en het model hiervoor is de heilige Familie. In het boek Exodus wordt het belang van de eerbied van de kinderen voor de vader en de moeder onderstreept en in het boek van Jezus Sirach, dat eeuwen later is geschreven, liggen er diverse onderlinge gedragsregels voor de gezinsleden op tafel. In het Nieuwe Testament gaat men hierop verder want in het Evangelie volgens Matteüs en Lucas komt het ‘Eer uw vader en uw moeder’ opnieuw als een belangrijke leefregel naar voren en ook Jezus neemt dit binnen het kleine huisgezin in Nazareth zeer serieus. De apostel Paulus neemt in zijn brief aan de christenen van Efeze het onderling goed met elkaar omgaan zoals dat beschreven is bij Jezus Sirach, over als aandachtspunt voor het goed samenleven van de gelovige christen.

Het gezin is de veilige plek waar het kind een persoon mag worden, zijn of haar identiteit mag ontwikkelen, maar ook mag leren om vanuit een open houding een sociaal mens te zijn binnen de intieme kring van de familie en later ook naar vrienden en vreemden toe. Echter het gezin is ook een geloofsentiteit binnen onze kerkgemeenschap vanwege de relatie met God die begint met het Doopsel als een kind wordt opgenomen in deze grote familie van geloof. Immers God heeft een plan met ons mensen, iets dat alle menselijke plannen overstijgt, om ons in Christus tot een grote familie en zijn gezin te maken zoals Hij dat gedaan heeft in de tijd dat het volk Israël door de woestijn trok op weg naar het Beloofde Land. Het document ‘Gaudium et Spes’ van het 2e Vaticaans Concilie verwoord het zo: ‘Alle mensen zijn geroepen om het nieuwe volk van God te zijn’. De heilige Familie is ons daartoe als gezin en in gelovige openheid, een voorbeeld…. Amen


De heilige Familie onderweg...