Sint-Willibrorduskerk Esch
A | A | A

nieuws

Durf te luisteren..

27-01-2018

De vrede zij met u

In een uitgave van Kerk in Nood las ik recent drie opmerkelijke uitspraken. Ik wil u vragen er goed naar te luisteren en ze even te onthouden. De eerste is van de heilige zuster Faustyna Kowalska die de woorden van Jezus herhaalt: ‘De mensheid zal geen vrede vinden zolang zij zich niet vol vertrouwen tot mijn barmhartigheid wendt.’ De tweede uitspraak komt van de orthodoxe heilige Serafim van Sarov. Hij zegt:’Zoek de vrede en duizenden rondom u zullen het heil vinden.’ Tenslotte geeft de natuurwetenschapper Max Thürkauf ons het volgende mee: ‘De boeddhist houdt zijn rust voor zichzelf, de christen schenkt zijn rust aan zijn naaste, een rust die vrede is’. In alle gevallen gaat het om de vrede die Jezus Christus schenkt op de eerste avond van Pasen. We worden keer op keer uitgenodigd om naar Jezus’ vredesboodschap te luisteren…

God doet in het boek Deuteronomium, het volk een belofte bij monde van Mozes, een profeet en leraar voor het volk Israël dat op weg is naar het Beloofde land. Hij doet deze belofte omdat ‘zijn spreken onder tekenen’ te indrukwekkend en beangstigend is voor de mensen. Er zal een profeet uit hen voortkomen die woorden namens God zal spreken, naar wie zij moeten luisteren en wiens woorden zij ter harte moeten nemen. Inderdaad door de eeuwen zullen er vele profeten, ware en valse, spreken over God maar de ultieme profeet, als ik Hem tenminste zo mag noemen, die als leraar zal optreden is de zoon van God zelf, Jezus Christus. Voor zijn woorden worden wij gevraagd, zo schrijft de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, onverdeelde aandacht te hebben...

Het Evangelie speelt zich af in een synagoge in Kafarnaüm in Galilea waar op de Sabbat wordt gebeden en voorgelezen uit de heilige Schrift, dat is het Oude Testament dat wordt becommentarieerd door volwassen mannen. Ook Jezus participeert hierin vandaag. Opnieuw komt het aan op het luisteren naar en het innerlijk verstaan van de woorden van God. De Schriftgeleerden putten zich veelal uit in het bespreken van de voorvaderlijke bepalingen van de Joodse Wet en beroepen zich heel vaak op de uitspraken van rabbi’s. Het volk vindt hierin geen echte inspiratie hetgeen eens te meer duidelijk wordt als Jezus het woord neemt. Hij spreekt als iemand met gezag en als een leraar met het kaliber van Mozes zoals wij bij de Evangelist Matteüs vernemen. Jezus verkondigt een duidelijk van de Schriftgeleerden afwijkende mening zoals dat tot uitdrukking komt in de verschillende redes die Hij houdt waarvan de bekendste de Bergrede is, in de parabels die Hij het volk voorhoudt en de in de ‘Ik ben...’ uitspraken waarin zijn Messiaanse zending bij Johannes wordt verwoordt. Dit alles nodigt de aanwezigen, de mensen van alle tijden, uit om luisteren door niet alleen open te staan voor wat Hij te zeggen heeft maar ook om te luisteren en de boodschap aan te nemen door haar eigen te maken en er gehoor aan te geven… Dat zijn woorden krachtig en vrede brengend zijn waaraan gehoor gegeven wordt, blijkt wel uit de reactie van de onreine geest die Jezus bekend maakt als de heilige Gods en uit de betreffende mens weggaat…

Jezus Christus is de mens geworden zoon van God die de vergevende liefde van de Vader is komen brengen met de bedoeling dat wij vrede met God vinden in ons eigen leven en in het leven met onze medemensen. In de mate dat wij luisteren naar zijn woorden en er gehoor aan geven door ze ons eigen te maken, zullen wij de vrede van Pasen in ons hart ervaren en zal er een einde komen aan de innerlijke verdeeldheid en strijd en zullen wij openstaan voor de barmhartige liefde van God, de Vader… Amen