Sint-Willibrorduskerk Esch
A | A | A

nieuws

Bouwen maar....

03-03-2018

Bouw je huis op de rots van het geloof in Jezus

Bouwen aan een huis waar je in gaat leven en dat je bescherming biedt, doe je in de regel steen voor steen. Bouwen aan het huis van geloof, door het aannemen van Jezus, het Woord van God, geschiedt veelal ook stap voor stap. Het geloof is een huis om in te leven en het biedt bescherming tegen de stormen die, in welke vorm dan ook, je leven kunnen treffen. Je hebt je huis waarin de Liefde die God is woont immers op een rots, Jezus zelf, gebouwd...en dat geeft je een gevoel van geborgenheid en veiligheid net zoals in het liedje van Claudia de Breij ‘Mag ik dan bij jou?’...

God heeft het volk Israël bevrijdt uit de slavernij van Egypte en reikt hen maar ook ons vandaag in het boek Genesis als het ware de bouwstenen aan om het huis van geloof met en op Hem te bouwen. Hij vraagt met zoveel woorden om de liefde tot Hem en de medemensen de eerste prioriteit te geven in ons aardse leven. Hij zegt elders ‘Weest heilig want Ik ben heilig’ en dat betekent zoveel als volg mijn richtlijnen of geboden op waardoor je gelukkig zult worden en anderen gelukkig zult maken. Stel met andere woorden niet het eigen maar het grotere belang op de eerste plaats en handel er ook naar in de relatie tot God en je eigen familiekring alsook daarbuiten….

De apostel Paulus bouwt in zijn eerste brief aan de christenen van Korinthe verder op het voorgaande door het geloof in de gekruisigde (en verrezen) Christus aan te wijzen als de hoeksteen van ons leven op wie wij kunnen bouwen en vertrouwen. Hij is gekomen voor alle mensen opdat de liefde, met een hoofd en een kleine letter, het fundament van ons leven zou zijn. Echter de Joden nemen aanstoot aan Jezus Christus en de heidenen vinden het geloven in Hem een dwaasheid. Alleen de christenen aanvaarden Hem als het teken van Gods wijsheid en kracht om zodoende in zijn geest ‘levende’ tempels te zijn en of te worden…

Maar daar is dan wel een oprecht geloof voor nodig en daaraan ontbreekt het zo hoorden wij in het Evangelieverhaal van de Tempelreiniging…! Jezus is ontzettend verontwaardigd want de Tempel, het huis van God, is vervallen van een huis van gebed tot een markthal. Wat is er aan de hand? Hij is niet boos omdat er tempelbelasting moet worden betaald want dat staat niet ter discussie en ook niet dat er geldwisselaars actief zijn omdat deze verplichting alleen betaald mag worden in de Joodse munt. Op de andere munten staat in de regel een afbeelding van een vorst die vaak wordt vereerd als een God. Nee, maar wel omdat de geldwisselaars bij deze transacties een fiks bedrag aan commissieloon verdienen. En ook de handel in offerdieren voor de verschuldigde offers is als zodanig niet een punt van discussie maar wel het feit dat veelal alleen de in het voorhof van de Tempel verkochte dieren voor het offer worden goedgekeurd en omdat hierover opnieuw een exorbitante toeslag wordt gerekend. Kortom, handelswijzen die het voor de ‘armen’ nagenoeg onmogelijk maken om te voldoen aan de geloofsverplichtingen. Ze worden als het ware weggehouden van God en dat is pure discriminatie en in strijd met de door God gegeven geboden!

Daarnaast zegt Jezus niet alleen dat Hij gekomen is voor de armen en de zondaars maar ook elders in het Evangelie volgens Marcus dat de Tempel een huis van gebed is voor alle volkeren, dus Joden en niet Joden of heidenen…. Het Tweede Vaticaans Concilie zal het eeuwen later opnemen voor de oprechte zoekers, bij monde van de heilige Paus Johannes XXIII, als de ‘mensen van goede wil’.

Welke boodschap ligt er voor ons verscholen in de lezingen? Allereerst een oproep om van harte te geloven in God waarbij het niet alleen bij woorden mag blijven. Tevens worden wij uitgenodigd om ons huis van geloof te bouwen op Jezus Christus in plaats van op het eigen belang want dat is zandgrond. En tenslotte mogen wij mensen die oprecht op zoek zijn naar God niet uitsluiten. Ons geloof mag als een huis waarin God woont, een huis van geborgenheid en veiligheid in liefde zijn zodat het ‘Mag ik dan bij jou?’ geen illusie maar werkelijkheid is… Amen