Sint-Willibrorduskerk Esch
advertentie
overlijdensberichten
  • Er zijn geen berichten
huwelijksberichten
  • Er zijn geen berichten
doopberichten
  • Er zijn geen berichten
vragen & antwoorden
contact

Sint-Willibrorduskerk Esch
Dorpsstraat 10
5296 LV Esch

T. 0411 - 67 22 15
E. info@heilighartparochie.nl

A | A | A

nieuws

De voetwassing...

29-03-2018

Een groots teken van dienstbaarheid

Ieder jaar wordt het prachtige Evangelie van de Voetwassing op de Avond van de Instelling van de Eucharistie…. gelezen. Door beide unieke gebeurtenissen leren wij Jezus, de zoon van God die voor mens geworden is, kennen als Degene die gekomen is voor de redding van ons allen...

In het boek ‘Ik wil dat jij bent: Over de God van liefde’ spreekt de populaire Tsjechische priester en professor Tomas Halik nadrukkelijk over Hem...als iemand die op zoek is naar mensen die aan de rand van de gemeenschap van de Kerk staan. Enerzijds omdat zij door ontwikkelingen binnen de Kerk en/of hun eigen geloof daar terecht gekomen zijn en anderzijds doordat ze van buitenaf zich aangetrokken weten door de liefdevolle boodschap van het Evangelie en de gemeenschap van de Kerk...Wellicht mogen wij hen, maar misschien ook wel onszelf hier aanwezig, typeren als zoekers naar het ware geloof in God, Hij die Liefde is, die geduld en mededogen met ons heeft...Met Bijbelse woorden bevinden zij en wellicht ook wij ons in geestelijke zin in het voorhof van de voormalige Tempel die bedoeld was voor de niet Joden of de heidenen...

Op zoek naar God, die voor velen nog steeds een ‘verborgen God’ is. Die zich echter ook zichtbaar heeft gemaakt, in de voetwassing van de apostelen, in het breken van het brood en het drinken van de beker door de persoon van Jezus van Nazareth. ‘Want wie Mij ziet, ziet de Vader’ zegt Jezus zelf als een van zijn apostelen, Fillipus, Hem vraagt om hem God, de Vader te tonen. Het is deze onbekende God die de apostel Paulus verkondigt in het Griekse en heidense Athene in zijn bekende rede aan de voet van Aeropaag bij het beeld van de ‘onbekende God’. Het deze God die zijn Zoon niet alleen mens heeft laten worden maar ook zijn leven heeft laten geven om de gehele schepping met Hem te verzoenen en om door Hem het nieuwe en verrezen leven met God aan te reiken. Daarvoor heeft Jezus zich allereerst klein willen en moeten maken in het dienstbare teken van de voetwassing en het ‘geven van zijn leven’ tijdens het Laatste Avondmaal en op het kruis, door zichzelf in zijn Lichaam en Bloed, uit te delen als levend voedsel voor de mensen.

God de Vader heeft met en door Hem zijn armen wijd geopend – en nog steeds – voor de armen, de behoeftigen en de zondaars, ja voor ons allemaal. Jezus is ‘de deur’ door wie wij als het ware vanuit de geestelijke voorhof van de Tempel of het Huis van God, de plaats van de zoekers, tot Hem komen om ons in geloof aan zijn liefde en zorg toe te vertrouwen. Geloven in God betekent het geloven in en het navolgen van Jezus door Zijn grondhouding van dienstbaarheid aan te nemen. Enerzijds door net zoals Jezus, elkaars voeten te wassen zoals paus Franciscus het ons voordoet en anderzijds door onszelf in het dagelijkse leven uit te delen in liefde als een levensgave voor elkaar... Amen


Jezus wast zijn apostelen de voeten