Sint-Willibrorduskerk Esch
A | A | A

nieuws

Het Pinkstervuur wordt ontstoken...

19-05-2018

Hoe verlang ik dat het vuur reeds brandt

Vuur verwarmt bij kou als wij bijvoorbeeld als padvinders samen rondom het kampvuur zitten maar het verwarmde ook de harten van de twee teleurgestelde Emmaüsgangers toen Jezus hen op de weg naar huis tegemoet kwam in de uitleg van de Heilige Schrift en het breken van het brood. Vuur geeft verlichting als het donker is zoals de in de lichtende vuurzuil, God zelf, die voor het volk Israël uitging bij de exodus uit Egypte maar vuur loutert evenzeer zoals Mozes ervaren heeft door de nabijheid van God in de brandende braamstruik in de woestijn. Vuur vormt tenslotte om, inspireert en moedigt aan bij het neerdalen van de heilige Geest op Pinksteren want God, de Liefde zelf, komt op een geestelijke wijze inwonen bij de apostelen en Maria...

Pinksteren is een gebeuren van de heilige Geest op het moment dat de apostelen en de moeder van de Heer, Maria, samen zijn in gebed in de Bovenzaal. Het is ook als een scheppend gebeuren want de levensgeest krijgt vorm in het ruisen van de wind, Hij daalt neer. En het is een gebeuren van vuur omdat de Geest op hen neerdaalt in tongen van vuur die hen aanzet tot een moedig getuigenis van de gekruisigde en verrezen Liefde. De plek, de Bovenzaal waar dit alles plaatsvindt, is een bijzondere want minstens drie gebeurtenissen hebben hier plaatsgehad: het Laatste Avondmaal, de instelling van de Eucharistie op Witte donderdag; het Paasfeest, de onverwachte ontmoeting met de Heer door het meedelen van de ‘Vrede’ en de heilige Geest ter vergeving van de zonden; en de gave van de heilige Geest op Pinksteren met als inzet de verkondiging van het Evangelie en het getuigenis van de Heer...

Wie of wat is deze heilige Geest? Het is niet de geest van de zelfzucht of het egoïsme zegt de apostel Paulus want die breekt af en is niet gericht op de opbouw van de gemeenschap met God en de medemensen. Het is de Geest van liefde, de Geest van God die de mensen opbouwt, uitleg geeft, de weg wijst, aanmoedigt en aanvuurt om met de inzet van het eigen leven getuigenis af te leggen van Jezus, de gekruisigde en verrezen Heer… Deze Geest brengt de apostelen tot de volle waarheid van de Christus, aldus de auteur van het Evangelie, de apostel Johannes…

God openbaart zich in het Oude Testament, de geschiedenis van God met het Joodse volk, in dromen, door middel van een stem maar ook door boodschappers zoals engelen en profeten en in de Wet van Mozes. In het Nieuwe Testament openbaart Hij zich in zijn zoon Jezus Christus op drie verschillende wijzen. Allereerst als de mensgeworden zoon die wij hebben gezien, gehoord en aangeraakt zo schrijft de apostel Johannes in zijn eerste brief. Dit is ‘God met ons’ in de Jezus van het openbare leven tot en met zijn lijden en sterven. Hij moedigt de mensen door zijn woorden en leven aan om in Hem te geloven... In de periode tussen Pasen en Pinksteren openbaart Hij zich op verschillende momenten en plaatsen van verschijning aan zijn leerlingen en de vrouwen. Hij is ook nu ‘God met ons’ die de apostelen verder begeleidt en omvormt met het oog op de zending die hun te wachten staat…

Nu op Pinksteren verschijnt God in de derde persoon, komt Hij aanwezig in de gedaante van de heilige Geest. Hij woont door de mededeling van de Geest in, het is een diepe en innerlijke aanwezigheid en het is nu beter om te spreken van een ‘God in ons’. De Westerse kerkvader Augustinus verwoordt het bovenstaande in vijfde eeuw als volgt: ‘God is ons meer nabij dan wij onszelf nabij zijn’…

Vinden wij dan ook niet iets van de betekenis van deze woorden terug als we de twee Emmaüsgangers in het Evangelie volgens Lucas horen zeggen: ’Brandde ons hart niet in ons toen Hij de Schriften voor ons ontsloot...’ De heilige Geest immers vormt ons hart om, wakkert het vuur van de passie of de liefde voor God aan, maakt ons sterk voor de medemens zoals de missionarissen en brengt ons tot een dieper inzicht…

God wil uiteindelijk niets liever dan in ons wonen om zo zijn ongelimiteerde boodschap van liefde in en door ons te verspreiden en vrucht te laten dragen. Geven wij Hem dan ook alle ruimte daartoe … Amen