Sint-Willibrorduskerk Esch
A | A | A

nieuws

Herbestemming pastorie van Esch

20-06-2018

De herbestemming van de pastorie van Esch is bij het bestuur in beeld: deze wordt verkocht

Aan de herbestemming van de pastorie van Esch die al jaren niet meer door de parochie wordt gebruikt, is een lang traject van wikken en wegen voorafgegaan. Voor het parochiebestuur is het belangrijk dat het aanzicht van de eenheid van het hele beeldbepalende complex in stand blijft. En dan spreken we over de Sint-Willibrorduskerk, de ontmoetingsruimte ‘de Opgang’ en de pastorie zelf. Deze eenheid blijft omdat alle panden op de Rijksmonumentenlijst staan. Alleen de pastorie wordt verkocht en ‘De Opgang’ en de kerk zelf natuurlijk niet. Integendeel, ‘De Opgang’ wordt geheel voor de geloofsgemeenschap Esch gerenoveerd.   

● Informatieavond in ‘De Es’
Tijdens de informatiebijeenkomst in dorpshuis ‘De Es’ op 6 juni jl. hebben pastoor Jacques Grubben, voorzitter van de Heilig Hartparochie en Jos Polman, vicevoorzitter en tevens voorzitter van de commissie Vastgoed, een toelichting gegeven op de herbestemming van de Pastorie.
De pastorie is een schitterend en karakteristiek gebouw met een markante gevel, beeldbepalend voor de kern van het mooie dorp Esch en het vormt een eenheid met de architectuur van de kerk. De binnenzijde is efficiënt ingedeeld en voorzien van veel authentieke elementen. Kortom een waardevol object dat na renovatie voor de bewoners veel stijlvol woongenot zal bieden.

● Het plan was de pastorie te behouden
Het voornemen van het parochiebestuur was om de pastorie in eigendom te behouden. Het heeft daarvoor een voorstel gedaan aan het Bisdom. Op basis van een haalbaarheidsstudie was het plan de pastorie te renoveren. Er waren twee opties in beeld:
  • Het realiseren van vijf appartementen en deze verhuren aan oudere mensen uit Esch. Daarmee zou zowel een economisch als een sociaal maatschappelijk doel worden gerealiseerd.
  • De pastorie renoveren en deze in het geheel verhuren als woonhuis.
Beide opties zijn tweemaal aan het bisdom voorgelegd maar zijn helaas niet geaccepteerd. Het bisdom voerde als argumenten aan dat er te grote risico’s zijn bij het behalen van de gewenste rendementen, de complexiteit met betrekking tot het beheer van het vastgoed en het feit dat de parochie geen vastgoedbedrijf is.
Zowel Erik Heijnen, inwoner van Esch, architect en lid van de commissie Vastgoed als de pastoor hebben zich samen met Jos Polman tevergeefs ingezet om het bisdom te overtuigen.

● Procedurele gang van zaken binnen de parochie
De procedurele gang bij de besluitvorming binnen de parochie is dat plannen inzake vastgoed eerst worden besproken in de commissie Vastgoed. Deze commissie geeft advies aan het bestuur van de parochie dat op basis daarvan een besluit neemt. Dit besluit met bijbehorende plannen wordt vervolgens aan het bisdom om instemming te verkrijgen voorgelegd. In de Raad voor Economische Aangelegenheden (REA) van het bisdom worden de plannen bestudeerd. Daarna volgt een bindend  besluit.
Op grond van het besluit van het bisdom en de REA heeft het parochiebestuur helaas moeten besluiten om de pastorie te verkopen. De vraagprijs is € 595.000,-- en de verkoop wordt begeleid door Henk Derks Makelaardij. Deze makelaar begeleidt ook de verkoop van delen van het overige vastgoed van de parochie.

● De pastorie van Esch is een Rijksmonument
De pastorie van Esch is een Rijksmonument en de verkoop betekent dat een nieuwe eigenaar gehouden is aan het in stand houden van de authentieke kenmerken van de pastorie. Het parochiebestuur heeft vrede met de situatie en de verkoop betekent dat de revenuen volledig ten goede komen aan de geloofsgemeenschap Esch. De rendementen die uit dit vermogen ontstaan worden defensief belegd. De opbrengsten zijn een goede aanvulling op de inkomsten van de geloofsgemeenschap Esch en op deze wijze blijft de balans in evenwicht en is de continuïteit gewaarborgd.

● ‘De Opgang’ wordt gerenoveerd
‘De Opgang’ die aan de pastorie grenst wordt samen met de sacristie gerenoveerd. Hierdoor ontstaat er een eigentijdse ruimte die beschikbaar wordt gesteld voor parochiële activiteiten. Er is door een delegatie uit Esch onder begeleiding van Erik Heijnen al een inventarisatie gemaakt van de wensen waaraan ‘De Opgang’ zal moeten voldoen. De Contactgroep Esch zal dit voorstel een definitieve invulling geven binnen de daarvoor beschikbare budgettaire grenzen. Met deze renovatie geeft het bestuur van de parochie aan dat er een groot vertrouwen is in de toekomst voor de geloofsgemeenschap Esch. Met de nieuwe bestuurscommissie Familiepastoraat willen we extra aandacht geven aan het ontwikkelen van een hernieuwde catechese vanaf het Doopsel tot en met het Huwelijk en aan eigentijdse activiteiten om mensen in contact te brengen met het geloof.

● Ten slotte
Tijdens het gehele proces van herbestemming zijn alle details met vertegenwoordigers uit de geloofsgemeenschap Esch besproken en met hen is er volledige consensus bereikt over de invulling van de plannen. Met de ingeslagen weg garandeert dit parochiebestuur dat de Sint-Willibrorduskerk tot in lengte van jaren open blijft. Ditzelfde geldt ook voor de prachtige nabijgelegen begraafplaats.


De prachtige en monumentale pastorie van Esch