Sint-Willibrorduskerk Esch
A | A | A

nieuws

22e zondag door het jaar

01-09-2018

God eren: wat betekent dat?

Ik was afgelopen zondag bij het afscheid van de paters Assumptionisten op kasteel Stapelen in Boxtel. Hun wapenspreuk is ‘Adveniat regnum tuum’ en door deze woorden in praktijk te brengen in hun missie brengen zij eer aan en stellen zij hun hoop op God. Niet achterom kijken in het leven maar vooruit durven zien naar de toekomst die ons als gelovige mensen wacht. De Vietnamese kardinaal Nguyen van Thuan, die jarenlang in gevangenschap leefde tijdens het Communistische regime in zijn land, gaf dit op indrukwekkende wijze gestalte door iedere dag met een kruimel brood en een druppel wijn, de Eucharistie te vieren in zijn cel...

Mozes, de vriend en boodschapper van God herhaalt vlak voor zijn heengaan en de intocht van het volk Israël in het Beloofde land, de richtlijnen van God voor een heil – en duurzame toekomst en een eerbetoon aan de God van Israël dat de omringende volken tot inzicht en ontzag zal brengen voor God en zijn volk…

Jezus maakt in het Evangelie de religieuze leiders tot tweemaal toe het verwijt over een onjuist eerbetoon aan diezelfde God, zijn en onze Vader. Enerzijds hechten zij meer waarde aan de ‘overlevering van de vaderen’ dan aan de woorden van God en anderzijds onderhouden zij de geboden met de lippen in plaats van met hun hart. Zij brengen daarmee het aan hun zorg toevertrouwde volk in een moeilijk en onmogelijk parket, als ik het zo mag zeggen…Jezus probeert met zijn woorden de leiders en het volk te bekeren en hun blik weer op God te richten aan wie zij, krachtens het Verbond dat via de middelaar en leraar Mozes met hen is gesloten, eer verschuldigd zijn. Hij beoogt hun en onze redding, zegt de apostel Jakobus in zijn brief…

Jezus is de nieuwe Mozes, de nieuwe leraar van het volk Israël en uiteindelijk door middel van de apostelen, voor de mensen van alle tijden. Hij vraagt hen niet zozeer oog te hebben voor het detail maar voor de eigenlijke bedoeling of de kern van de eredienst aan God. Niet het aanraken van maar het hebben van een verkeerde innerlijke geloofshouding veroorzaakt onreinheid, leert Hij vandaag. De vorm van eerbetoon van de Farizeeën c.s.is conform een menselijke wet en is een lippendienst in plaats van het onderhouden van de door God gegeven geboden die een een gelovige dienst van het hart moeten zijn. Zij verlangt een betrokkenheid en verbondenheid met, een passie of liefde voor het doen van de wil aan God…. die gericht is op het geluk en het leven van de mensen en van de gehele schepping! Wij mogen derhalve als gelovige christenen onze blik naar boven gericht houden –‘ Adveniat regnum tuum’ – door God te beminnen met geheel ons hart, ziel, verstand en al onze krachten en de naaste als onszelf zoals elders in het boek Deuteronomium staat geschreven...

Een voorbeeld tot slot maakt duidelijk wat God van ons vraagt. Een lerares Maria uit Parijs vertelt over een van haar leerlingen die zich op een dag niet opbouwend gedraagt. Zij treedt haar kalm doch duidelijk tegemoet door haar uit te leggen dat ieder zijn of haar deel moet bijdragen om in harmonie met elkaar te leven. De dag daarna maakt de leerlinge excuses bij haar lerares met de woorden: ‘Sorry, voor mijn gedrag. Het zal niet meer gebeuren. Ik weet dat u van ons concrete daden vraagt en geen woorden en ik wil mij daarvoor inzetten. U bent iemand die aan ons leerlingen de juiste waarden doorgeeft en de wil om daarin te slagen...’ Deze boodschap betekent niets anders dan dat wij niet geleid moeten willen worden door iets van buiten maar door het werk van de Geest van God in ons hart, door de Liefde die ons beweegt... Amen