Sint-Willibrorduskerk Esch
A | A | A

nieuws

De vreugde van de Advent...

01-12-2018

Hij komt, hij komt... een vreugdevol gebeuren

De Zoon van God is aanstaande! De hoop maakt plaats voor werkelijkheid en de verwachting maakt plaats voor vreugde want God krijgt een menselijk gelaat. Wij kunnen Hem immers herkennen in het gelaat van de ander en de menswording van zijn Zoon bevestigt ook ons mens zijn met Hem. Tot zover de eerste komst maar het gaat vandaag ook over zijn tweede of wederkomst...

In de 6e eeuw voor Christus doet de boodschapper Gods, de profeet Jeremia, de aankondiging dat God in de nabije toekomst zijn belofte aan Israël en Juda, het verenigde Joodse volk, zal waar maken. Er zal een wettige afstammeling van koning David opstaan die er voor zorgt dat de stad van vrede, Jeruzalem, veilig zal zijn en dat Juda gered zal worden immers ‘de scepter zal niet van Juda wijken tot degene die hem dragen mag, er zal zijn...’ Tot zover de eerste komst van de Heer.

Bij de tweede of wederkomst van Jezus Christus, de Heer, zullen de natuurelementen in verwarring zijn, zullen de mensen beven van angst en zal de Mensenzoon niet geboren worden in een kribbe maar komen op de wolken van de hemel. Het feit dat Hij opnieuw zal komen is alleen al hoopvol voor allen die aan de oproep van de apostel Paulus om met de hulp van de Heer, liefdevol met elkaar te leven door het goede te doen en het kwade te laten en een voor allen heilzaam leven te leiden, gehoor hebben gegeven. Echter in beide gevallen, bij de eerste en tweede komst van de Heer is er evenzeer sprake van een oproep tot een leven in geloof in de beloofde Redder…

Echter de periode voorafgaande aan de eerste komst is er een van ballingschap, overheersing door vreemde mogendheden en van een woekerend heidendom in het Joodse land. Ook voorafgaand aan de tweede komst zullen er rampen, oorlogen, natuurgeweld en heidendom het volk van God parten spelen. En laten we wel wezen: er zijn de nodige overeenkomsten met onze tijd...In de genoemde gevallen is er sprake van een leven tussen hoop en vrees waarin we door het onderhouden van de drie kardinale deugden, geloof, hoop en liefde overeind zullen blijven in afwachting van de ‘Komende’. Met de komst van de Heer Jezus Christus begint de eindtijd en bij de wederkomst is er sprake van het einde van de tijden met andere woorden beide momenten zijn twee fasen van eenzelfde gebeuren...

Tot slot: De Heer heeft beloofd ons niet alleen te laten! We blijven overeind als we ons leven onder de leiding van de Helper of de heilige Geest durven te stellen en ook als we, door het gebed, het woord van de Heer en de sacramenten in de gemeenschap van de Kerk, in verbondenheid leven met Jezus Christus die voor ons mens is geworden. Door het aannemen van deze levenshouding zullen wij de Heer leren kennen dat wil zeggen liefhebben en met Hem de medemensen en zullen wij Hem aanvaarden zoals Hij is, de zoon van God, de Mensenzoon en onze Redder of Verlosser. Echter omdat dag noch uur van de wederkomst bekend zijn wordt ons ten zeerste aangeraden waakzaam te zijn opdat de tweede komst van Jezus Christus ons niet zal verrassen als een dief in de nacht..Wees verheugd want de Heer is komende... Amen