Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
advertentie
overlijdensberichten
  • Er zijn geen berichten
huwelijksberichten
  • Er zijn geen berichten
doopberichten
  • Er zijn geen berichten
vragen & antwoorden
contact

Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
Dorpsstraat 36
5298 CB Liempde

T. 0411 - 67 22 15
E. info@heilighartparochie.nl

A | A | A

nieuws

Transformatie

10-09-2017

Omvormen van het hart

Bij het woord transformeren komen er de werkwoorden omvormen en veranderen bij mij op die duiden op een doen en laten. Tegelijkertijd houdt dit alles een keuze en of een koerswijziging in.

We zeggen dat de Kerk objectief heilig is vanwege haar stichter en hoofd, Jezus Christus, de zoon van God maar tegelijkertijd zijn haar leden, dat zijn wij, vanwege onze gebroken natuur, in subjectieve zin heilig want we hebben keer op keer vergeving nodig vanwege onze zonden. Dit zegt de 13e eeuwse kerkleraar, Thomas van Aquino. De mogelijkheid daartoe wordt geboden in het sacrament van Boete en Verzoening. Aan de daadwerkelijke vergeving gaat echter het besef van de eigen fouten en het berouw, vooraf. Daarvoor is inzicht nodig maar tegelijkertijd ook de wil tot een fundamentele koerswijziging in het leven of een transformatie van het hart…

God spreekt de grote profeet Ezechiël aan als ‘wachter’ of boodschapper voor het volk Israël. Hij moet het volk van God namens Hem tijdig waarschuwen en behoeden voor het kwaad van de zonde. Met andere woorden: het boosdoen op zijn beloop laten is er niet bij...en Ezechiël is met gevaar voor eigen heil of redding verplicht hem of haar daar op te wijzen. Dat wordt onder meer ook bedoeld met de onderlinge liefde die men aan elkaar verschuldigd is, waar de apostel Paulus over spreekt in zijn brief aan de christenen van Rome.

Jezus, die op weg is naar Jeruzalem en derhalve zijn lijden en dood tegemoet gaat, gaat hier in het Evangelie op door. Hij realiseert zich eens te meer dat de apostelen nog veel te leren hebben, immers ze zijn zwak, traag van begrip en hun geloof is kwetsbaar. Voor de meesten van ons is dat al niet anders. Onderweg en aangekomen in Jeruzalem probeert Hij ‘de zijnen’ verder om te vormen en voor te bereiden op wat komen gaat. Hij gebruikt daar vandaag de omgang met de ‘boosdoener’ voor als voorbeeld en geeft hen en ook ons...een aantal tips over hoe te handelen in het leven. Allereerst vertelt Hij hen dat zij en wij niet onverschillig moeten staan tegenover het kwaad van de ander. Nee, zij en wij (!) moeten een wachter voor hen zijn maar dan wel op een uiterst discrete wijze dat wil zeggen: door het niet publiek aan de schandpaal nagelen en het handelen uit liefde. Tegelijkerheid moeten we niet zo maar de moed in de schoenen laten zinken maar met liefde en geduld aanhouden maar er komt ook natuurlijk een keerpunt, een moment waarop de zondaar tot inzicht en ommekeer moet komen...Tevens gaat het om een serieuze en ernstige zaak, een strijd van leven op dood voor zowel de boosdoener als de apostelen en ook voor ons. Jezus wijst ons hierbij op de kracht van het gezamenlijke gebed voor de bekering. Denk maar eens aan het wonderlijke resultaat – de bekering - op het gebed van de heilige Paus Johannes Paulus II in de 20e eeuw voor zijn moordenaar en Theresia van Lisieux in de 19e eeuw voor eveneens een moordenaar, Pranzini…

Wij zijn als christenen navolgers van Jezus Christus en mogen ons door God laten omvormen of transformeren tot kinderen van God… door net zoals Jezus de woorden uit het Evangelie te beamen: ‘Mijn spijs is het de wil te doen van mijn Vader.’ Dat betekent dat wij ons hart naar God moeten toekeren. Daarom is het bijvoorbeeld heel goed om iedere avond kort voor het slapen gaan het geweten te onderzoeken op die momenten waar wij, vanwege ons ego, in strijd met de liefde tot God en de naaste hebt gehandeld en om daar vergeving voor te vragen. Maar ook is het goed, zo heb ik ervaren in de missie en vakantie in Letland waarin ik een hele tijd op ‘stap’ was met een goede priestervriend, om openlijk vergeving te vragen in de voorkomende gevallen want dat klaart de lucht op. We beginnen dan opnieuw met elkaar! Dat kunnen we echter alleen maar vanuit een biddende levenshouding zodat we doen wat God iedere dag met en voor ons doet. Ook zoek je hierdoor de wil van de Vader te doen. Als we dit proberen dan worden wij als kinderen van God, levende, stralende en biddende iconen van de liefde van God...voor gelovigen en ongelovigen en zijn wij ‘wachters’ zoals Ezechiël en Paulus….die gevraagd en ongevraagd mensen tot bekering brengen om omvormen…. Amen