Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
A | A | A

nieuws

Zondag Goddelijke barmhartigheid

08-04-2018

Vrede en komt naderbij

Op de tweede zondag van Pasen, traditioneel Beloken Pasen en sinds een aantal jaren ook de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid genoemd, horen wij het Evangelie over de ongelovige Tomas met wie Jezus geduldig erbarmen heeft… Wat betekent het woord erbarmen eigenlijk? Allereerst mededogen hebben met elkaar en om hem of haar geven tot uitdrukking komend in woorden en daden. Het is echter ook een naderen tot, door het schenken van vergeving, alsook het vanuit het hart tegemoet komen van elkaar door opnieuw te beginnen. Vanuit dit perspectief kijken wij naar de ontmoeting van Jezus met Tomas en de andere apostelen en kunnen wij ontdekken wat de barmhartigheid van God betekent voor ons...

De Handelingen van de Apostelen spreken over een eenheid van hart en ziel alsmede van goederen binnen de gemeenschap van de jonge Kerk. De eenheid van hart en ziel nodigt mensen namens Jezus uit om in geloof opnieuw te beginnen met elkaar zoals Jezus dat doet als Hij Tomas uitnodigt tot Hem te naderen. De eenheid van goederen is eveneens zoiets als een gelovige uitnodiging maar dan omdat men om elkaar geeft en samen als gemeenschap wil leven als mensen die delen in de overvloed van de een om het tekort van de ander teniet te doen...Deze beide aspecten zijn een vorm van het getuigenis afleggen van het geloof in de verrezen Heer en van het nieuwe leven dat Hij ons met Pasen heeft gegeven. En dat kan alleen maar als je vol van God bent zoals de apostel Tomas als hij zegt: ‘Mijn Heer en mijn God!’…

Als wij vol zijn van het geloof in Jezus als onze Verlosser, dan zijn wij niet alleen vol van God maar zijn wij evenzeer kinderen van God de Vader, zegt de apostel Johannes in zijn eerste brief. De kinderen van God zijn niet van deze wereld enerzijds omdat zij, binnen de gemeenschap van de jonge Kerk, een van hart en ziel zijn en anderzijds in eenheid van goederen leven. Hierdoor wordt de liefde tot God en de naaste tot een werkelijkheid die oproept tot navolging want Jezus leeft in hen en nadert met erbarmen tot ons mensen in de kern of aan de rand van de Kerk en nodigt uit om dit goede voorbeeld te volgen in het dagelijks leven.…

In het Evangelie nadert Jezus twee maal tot de apostelen. Bij de eerste ontmoeting is Tomas er niet bij maar een week later wel. Twee keer brengt Hij het geschenk van de ‘vrede’ mee dat niets anders is, vanuit zijn goddelijke barmhartigheid, dan een uitnodiging om Hem te ontvangen in geloof. Hoe naderen echter de apostelen tot Hem? Zijn zij overtuigd van de verrijzenis van de Heer die nodig is voor een krachtige verkondiging of zijn zij dat niet? Ja en nee, is het antwoord dat wij kunnen geven. Er is inderdaad het lege graf en het getuigenis van Maria Magdalena maar zij is ook een vrouw en vrouwen hadden in die tijd een andere positie dan in onze samenleving. Jezus maakt op de avond van de eerste Paasdag aan deze onzekerheid een einde door een onverwachte ontmoeting met tien van de elf overgebleven apostelen. Zijn wonden zijn zichtbaar en daarmee maakt de apostel en evangelist Johannes als ooggetuige, een verbinding tussen Goede vrijdag en Pasen want er kan geen sprake zijn van een verrijzenis zonder het lijden en sterven van de Heer.…Daarover te horen is voor Tomas echter onvoldoende want hij wil het met zijn eigen ogen zien. Is dan het getuigenis van de overige apostelen nog te zwak om hem te overtuigen? Tegen deze achtergrond nadert Jezus voor een tweede keer en nu verschijnt Hij aan het voltallige apostelcollege om alle twijfel en ongeloof weg te nemen. Door Tomas met goddelijk geduld en erbarmen uit te nodigen om zijn handen in de wonden te leggen ontlokt hij hem de kortste maar ook de krachtigste geloofsbelijdenis uit de Bijbel: ‘Mijn Heer en mijn God’.

Het bewijs is geleverd en het geloof is gesterkt… en dan niet alleen voor de apostelen want elders zegt de apostel Johannes in hetzelfde hoofdstuk ‘Zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven.’ Het is een uitnodiging tot geloof in Jezus als de Messias voor de christenen van alle eeuwen. Daarmee breekt hij een lans voor het geloof in de Heer die zowel voor de vergeving van onze zonden verheven is aan het kruis als die verrezen en verheven is aan de rechterhand van God de Vader. Deze God en Heer nadert met geduld en erbarmen tot ons in de Eucharistie, naderen wij Hem dan ook met het geloof van de apostel Tomas om het nieuwe leven te ontvangen!...Amen


Jezus komt Tomas tegemoet...