Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
A | A | A

nieuws

De tekenen verstaan...

18-11-2018

Alle kinderen verzamelen!

Door te verzamelen breng je wat veraf is dichtbij, breng je mensen samen en maak je verbinding met God en elkaar. Verzamelen kun je doen uit interesse en of eigen belang maar mooier is het om dit omwille van het algemeen belang, de gerechtigheid en de sociale vrede te doen, aldus Paus Franciscus. Gods belang is het om mensen te verzamelen, te redden door het geloof in de persoon van zijn mens geworden zoon Jezus Christus en om hen gelukkig te maken. Dat is ook de zending van de gemeenschap van de Kerk die door Hem in zijn reddend handelen op het kruis is gesticht...

In het boek Daniël alsmede in het Evangelie is er sprake van een grote nood onder de mensen en zijn de elementen van de natuur in grote verwarring. Mede daarom is het van belang om de tekenen van de tijd goed te verstaan zo vertellen ons onder meer de Bijbel en de documenten van het 2e Vaticaans Concilie. Maar God laat de mensen niet in de steek zo laat de auteur van het boek Daniël weten want de aartsengel Michaël staat ons als strijder en beschermer ter zijde. Deze apocalyptische beelden gaan vooraf aan de wederkomst van de Mensenzoon, die door een groots en leven brengend offer, onze redding mogelijk heeft gemaakt. En als Hij gekomen is worden de uitverkorenen en de volken verzameld, zal het boek van de levenden worden geopend en zal er recht gesproken worden waarbij Jezus Christus onze voorspreker of pleiter is aan de rechterhand van God, de Vader. Hij is degene die het boek als het Lam Gods kan en zal openen en wat tot val of opstanding van levenden en doden zal leiden. Tot zover de woorden uit de Bijbel…

De woorden uit het boek Daniël worden geschreven in de periode tussen het Oude en Nieuwe Testament en voor de komst van het beloofde Redder. Het zijn woorden die een bemoediging willen zijn ten tijde van de Griekse overheersing en onderdrukking van het Joodse land door terug te grijpen naar de grote ballingschap van het volk Israël een paar eeuwen eerder in het huidige Syrië en Irak en de bevrijding die God heeft gebracht. Ze zijn eveneens een vooraankondiging van de komst van Jezus.

Het Evangelie wordt door Marcus geschreven in de tijd van de grote christenvervolgingen in het Romeinse Rijk door keizer Nero en waarin de grote Tempel in Jeruzalem wordt verwoest. Het woord van God brengt opnieuw uitkomst en wil een bemoedigend en bevrijdend woord zijn om vooral te volharden in het geloof in de Christus die de belofte heeft gedaan om de Kerk niet in de steek te laten.

Onze tijd tenslotte, is er opnieuw een van grote en toenemende vervolgingen van de christenen onder meer in het Midden en Verre Oosten maar ook in Europa. Het is ook een tijd van grote menselijke nood en verwarring in grote delen van de wereld door het terrorisme en de politieke machtsstrijd tussen de verschillende al danite oud bondgenoten. Tenslotte is er sprake van een grote mate van secularisatie en een kleiner wordende kudde. Echter tegelijkertijd zien wij kleine en nieuwe gemeenschappen ontstaan die jongeren uitnodigen om een keuze te maken voor God en ook oude bestaande gemeenschappen die gerevitaliseerd een nieuwe bijdrage proberen te leveren aan de samenleving. Dit is bemoedigend en doet recht aan de uitspraak van Jezus dat ‘hemel en aarde zullen voorbij gaan maar Mijn woorden zullen niet voorbij gaan’.

Angst en hoop strijden om de eerste plaats maar de laatstgenoemde zal uiteindelijk overwinnen want de God van liefde is trouw. Het geloof in God brengt redding zoals de geschiedenis van de Joden en de Christenen al zo vaak heeft laten zien. God brengt steeds weer mensen samen in zijn Naam en Hij zal dat blijven doen. Het is aan ons om de tekenen van de tijd gelovig te verstaan, door de liefde te laten prevaleren boven alles en door te volharden in het verbond dat met het bloed van zijn Zoon is ondertekend ... Amen