Sint-Petrusbasiliek Boxtel
A | A | A

nieuws

Huh... 3 is 1?

03-06-2024

Een liefdevolle DrieEne God, dat klinkt als muziek in de oren

In Boxtel trok op zondag 26 mei de Heilig Bloedprocessie door de straten. Omdat Sacramentszondag heel mooi bij het Bloedwonder past, werd vorige week Sacramentszondag gevierd. En vierden we dit weekend DrieVuldigheidszondag. Één God in drie Personen. Pastoor Geertjan van Rossem legde in zijn preek deze Drievuldigheid uit. Hij demonstreerde het met zijn gitaar als een akkoord, een zuivere drieklank van 3 tonen.

Op deze Drievuldigheidszondag, broeders en zusters, staan we even stil, voor zover dat mogelijk is, bij wie God in zichzelf is. Dat is uiteraard een nogal hachelijke en gewaagde onderneming, want God is een ondoorgrondelijk mysterie dat ons te boven gaat. Maar tegelijkertijd belijden we deze God als de schepper van het heelal, als de bedenker en maker van al wat is, als de levensbron, ook van ons menselijk bestaan. Op een bepaalde manier heeft deze God, als onze Schepper en Oorsprong, dus heel veel, ja, alles te maken met ons leven en met wie we zijn. En dus loont het de moeite om daar even met elkaar bij stil te staan, hoe lastig dat misschien ook is.

In ons christelijke geloof belijden we deze God als de éne, unieke God. We doen dat samen met de andere monotheïstische godsdiensten, het Jodendom en de Islam. En ook in andere levensbeschouwingen vermoedt men dat er één ultiem beginsel aan de oorsprong staat van al wat is. Dat heeft er onder meer mee te maken dat we onze werkelijkheid, hoe divers en ingewikkeld die ook is, toch ook steeds ervaren als één werkelijkheid. Als we nu een moment stil zijn, dan beseffen we dat dit grote, immense en uitdijende heelal, met zijn vele melkwegstelsels en talloze planeten, toch ook een samenhangende eenheid is. De werkelijkheid is één. Hoeveel temeer dan zal de oorsprong van dat alles, Degene die we God noemen, ook één zijn.

En zo heeft Hij zich ook geopenbaard aan de mensen met wie Hij contact zocht, zoals Abraham, Isaak, Jakob, Mozes, David, Salomo, de profeten; en zo heeft Hij zich tenslotte ook getoond in de Messias, Jezus, die van die openbaring de voltooiing is. God is de ene en eeuwige, die volkomen zichzelf is, in eeuwigheid en oneindige volheid, Jahwe, Hij die is, het absolute Zijn, de volheid van Leven in zichzelf. God is één.

Maar hoe moeten we deze éénheid in God zelf zien? Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat we de eenheid in God moeten zien zoals we één blok steen zien. Dan zou die eenheid van God heel monotoon, saai en armzalig zijn. Neen, de Schepper van dit heelal moet in zichzelf oneindig veel rijker en grootser zijn dan alles wat er in het heelal bij elkaar is. Laten we daarom, om de eenheid van God te begrijpen, niet kijken naar een steen, maar naar de meest ontwikkelde wezens op deze aarde, namelijk de mensen. Wij, mensen, danken onze bijzondere waardigheid aan ons geestelijk wezen als personen, met zelfbewustzijn en verstand, met vrije wil en creativiteit, met ons vermogen om lief te hebben en om in taal met woorden te communiceren. In die geestelijke waardigheid als persoon zijn wij, mensen, beeld van God. In God moet dat vermogen om met woorden te denken en communiceren en dat vermogen om lief te hebben dus ook aanwezig zijn, maar dan nog oneindig veel beter en sterker.

Maar met wie zou God moeten communiceren, als Hij in alle eeuwigheid helemaal alleen is? Wie zou God moeten liefhebben als Hij in alle eeuwigheid helemaal alleen is? Ja, Hij zou met zichzelf kunnen communiceren en zichzelf kunnen liefhebben, maar dat klinkt toch enigszins onvolmaakt. Het bijzondere nu van ons christelijk geloof is, dat Jezus ons heeft geopenbaard dat God zelf liefde is en communicatie, omdat er in de ene God zelf een gemeenschap is van drie personen, Vader, Zoon en Geest. Deze drie personen vormen tezamen de éne Godheid. Ze zijn samen een eeuwige liefdesgemeenschap. Ze zijn een eenheid in verscheidenheid van personen. En deze eenheid in verscheidenheid zien we dan ook terug in heel de schepping. We zien het bijvoorbeeld ook terug in de muziek. De hele muziek is hoofdzakelijk gebaseerd op de drieklank van akkoorden. Dat zijn drie tonen, die samen een harmonie, één akkoord vormen. Een drie-eenheid van drie tonen, die met elkaar één samenklank vormen. Zo mogen we ook de drie-ene God zien, als de eeuwige samenklank van drie Personen, Vader, Zoon en Geest, die samen één prachtige harmonie vormen.

En wij mensen, zijn geschapen naar Gods beeld. Dat wil zeggen dat wij geroepen zijn om te delen in die liefdesgemeenschap van God. En Jezus heeft dit voor ons mogelijk gemaakt, dat de hemelse gemeenschap van Gods liefde ook op aarde doorwerkt. Hij heeft God en mensen, hemel en aarde met elkaar verbonden. Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde, zegt Hij vandaag, Dank zij Jezus en de werking van zijn Geest, kunnen we op aarde leven, vanuit onze verbondenheid met de hemel; en zijn wij, samen met de ene Zoon, Jezus, kinderen van de ene Vader, bezield door de ene Geest en vormen we samen de éne familie van Gods kinderen.

Ja, zo is Gods plan en raadsbesluit om alle mensen uit te nodigen en op te nemen in zijn goddelijke liefdesgemeenschap en ook wij worden daarbij ingeschakeld. We worden we vandaag door Jezus uitgezonden om zijn werk op aarde voort te zetten. Om verbindingsschakels tussen de hemel en de aarde te zijn, tussen God en mensen. “Maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest”. Ja, help iedereen om bij de familie van Gods kinderen te horen en te gaan delen in de eeuwige liefdesgemeenschap van Vader, Zoon en Geest, de drieëne God die we vandaag bijzonder vieren. De Heer Jezus zelf zal ons hierin voorgaan. “Zie, Ik ben met u, alle dagen, zegt Hij, tot aan de voleinding van de wereld.”

En zo heeft onze pastoor Geertjan een eenvoudigklinkende uitleg gegeven bij een voor velen moeilijk te vatten mysterie. Één God, in drie Personen, die liefde is in Zichzelf en ons onvoorwaardelijk lief heeft.

Dat klinkt toch als muziek in de oren!