Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

In en om de torens: april 2018

06-04-2018

Op donderdag 5 april jl. vond de vierde vergadering, de aprilvergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten. 

● Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
Een belangrijke wet die in mei in werking treedt. Deze wet geldt ook voor parochies, dus ook voor ons. Landelijk stappen alle Bisdommen over van het programma Navision naar de programma’s DocBase en Exact Online. Hierover hebben we al eerder bericht.
De nieuwe programma’s zijn klaar en in de loop van dit jaar worden alle gegevens van de parochies overgezet, ook die van ons. Deze nieuwe programma’s zijn helemaal ingericht conform de AVG ingericht. Meer hierover leest u in de komende maanden. 

● Parochiële werkgroep Diaconie
Het bestuur heeft besloten om een parochiële werkgroep Diaconie in te stellen. Deze gaat zich onder meer bezig houden met de ondersteuning van de Stichting Johannes XXIII ste. Natuurlijk worden ook andere zaken opgepakt. Het bestuur wil van diaconie weer een speerpunt maken. Er zijn enkele kartrekkers aangesteld die de doelstellingen, werkwijze en bemensing van deze werkgroep gaan vormgeven.

● Bloedmirakelse avond op 23 mei 2018
Het bestuur heeft besloten dit initiatief financieel te ondersteunen, mede omdat de inhoud van het gebodene alles te maken heeft met de Heilig Bloedprocessie en de Sint-Petrusbasiliek.

● Aanpassing geluidsinstallatie van de kerk van Lennisheuvel
Het verzoek hiertoe is door het bestuur ingewilligd. De huidige installatie is sterk verouderd en is aan voor een groot deel aan vervanging toe. Tevens wordt de mogelijkheid van het maken van een audio-opname ingebouwd. De Contactgroep van Lennisheuvel neemt binnenkort de laatste hobbel.

● Ontwikkelingen vastgoed van de HHP
Deze zijn kort besproken en de voortgang verloopt volgens planning. Op de achtergrond wordt er door de ontwikkelaars steeds gewerkt aan de inrichtingsplannen van de beide pastorieën en pastorietuinen. De definitieve plannen komen steeds beter in beeld. In 2018 krijgen veel zaken wellicht hun beslag en kan er misschien al worden begonnen met de daadwerkelijke herontwikkeling.
Er wordt ook gewerkt aan plannen op De Opgang in Esch te renoveren. Daartoe wordt deze losgekoppeld van de pastorie. De pastorie krijgt een andere bestemming. 

● Bespelingen van het carillon Sint-Petrusbasiliek
Het bestuur kon, wilde en mocht deze om veel uiteenlopende redenen niet realiseren. In de afgelopen maanden is naar een oplossing gezocht en deze is gevonden. De bespelingen worden mogelijk gemaakt door inschakeling van de Stichting Kerkconcerten Boxtel. Afgelopen vrijdag 6 april was dan ook al de eerste bespeling door beiaardier Tommy van Doorn.
Alle korte carillonklanken die om het kwartier in de Petrustoren worden gespeeld, worden door het parochiebestuur aangestuurd en zijn van tevoren geprogrammeerd.

● Schade aan het Smitsorgel in de Sint-Petrusbasiliek
Door de hevige kou van begin maart en de daarmee gepaard gaande droge lucht én het stookgedrag in de Sint-Petrusbasiliek is er schade ontstaan aan het Smitsorgel. Inmiddels is deze door de firma Pels & Van Leeuwen hersteld. Vooral dankzij de inzet van veel vrijwilligers, die stevig de handen uit de mouw hebben gestoken met betrekking tot het verhogen van de luchtvochtigheid, bleef de schade overzienbaar en werd deze flink ingeperkt. Chapeau én bedankt. 

De volgende bestuursvergadering is op donderdag 3 mei a.s.