Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

In en om de torens: april 2019

13-04-2019

Op donderdag 11 april jl. vond de vierde vergadering, de aprilvergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten. 

● De vastenmaaltijd in Lennisheuvel
Ook dit jaar is deze weer goed geslaagd. Er waren enkele tientallen deelnemers en pastoor Geertjan van Rossem gaf namens het bestuur acte de présence.

● Bijbelinloopuur
Met ingang van maandag 11 maart is er voortaan elke week een Bijbelinloopuur. Dit is van 19.30-20.30 uur en vindt plaats in het Pastoraal Centrum. Pastoor Geertjan van Rossem bespreekt dan samen met belangstellenden de lezingen en het Evangelie van de komende zondag. De eerste vier keren zijn goed bezocht: tussen de 12 en 20. Een prima basis om hier mee door te gaan.
Het Pastoraal team overweegt om in het najaar een zogenaamde Alfacursus op te starten. Als dit handen en voeten krijgt hoort u hier meer van…

● Nieuw omstandigheden in het Pastoraal Centrum
In het Pastoraal Centrum wonen drie personen: kapelaan Geoffrey de Jong, pastoor Geertjan van Rossem sinds februari 2019 en zijn moeder sinds maart 2019. Het is voor iedereen even wennen. Ook het feit dat de bestuursvergaderkamer tevens het kantoor van de pastoor is.
Ook werkt sinds 8 april Bergit Sanders in de pastorie. Zij kookt en verzorgt een aantal maaltijden voor de bewoners van het centrum. 

● Videoprojectie financieel ondersteund
De Stichting Kerkconcerten Boxtel (SKB) heeft een eigen videoprojectie-uitrusting aangeschaft. Deels tweede hands en deels nieuw. Deze wordt tijdens de orgelconcerten gebruikt. Omdat ook de parochie deze apparatuur mag gebruiken heeft het bestuur een substantiële bijdrage aan de investering geleverd. Beide partijen hopen veel genot van de apparatuur te mogen beleven.

● Instelling van een kascontrolecommissie
Door de Commissie Financiën is een protocol opgesteld ten behoeve van een kascontrole. Dit is door het bestuur vastgesteld en de bemensing van de commissie is ook geregeld. De commissie begint dit jaar nog met de controle van de ‘boeken’ van 2018. We wensen hen veel wijsheid en succes toe.

● Vastgoedbeheer
De verkoop van alle overtollige gebouwen verloopt nog steeds naar wens. Zoals het er nu naar uitziet kunnen deze zomer enkele objecten daadwerkelijk worden verkocht. De renovatie van de Opgang in Esch is in kaart gebracht en wordt verder uitgewerkt. 
Op 8 maart jl. heeft de overdracht van de sleutel van de pastorie plaatsgevonden en op 8 mei a.s. passeert de akte. Na dit laatste is de pastorie van Esch definitief verkocht. 

● Het vergrote Koetshuis
Zoals al eerder vermeld is het andere gedeelte van het Koetshuis door de parochie aangekocht. Dit gedeelte, de bovenverdieping wordt na aanpassingen gebruikt door de Heilig Bloedstichting enerzijds en door onze eigen koren en werkgroepen anderzijds. Hiertoe is een aantal gebouwelijke aanpassingen gedaan; deze zijn nu klaar. De komende dagen worden de ruimtes gepoetst en ingericht. Daarna kunnen ze worden gebruikt. 
De benedenverdieping van het aangekochte gedeelte wordt commercieel aan derden verhuurd; het proces om een geschikte huurder te vinden is in gang gezet.

● Herinrichting van de zolders van de Sint-Petrustoren
Plannen hiertoe zijn door de rondleiders opgesteld en houden onder meer een permanente tentoonstelling in. Het bestuur is akkoord met deze plannen en met enkele aanpassingen kunnen deze door de werkgroep rondleiders worden uitgevoerd.

● Nieuwe opzet Commissie Begraafplaatsen
In nauw overleg met de voorzitter van de commissie is nagedacht over een nieuwe organisatorische opzet van de Bestuurscommissie Begraafplaatsen. Deze willen we iets verbreden door er van alle begraafplaatsen vertegenwoordigers/contactpersonen in te zetten en een drietal bestuursleden. Ook de wijze van vergaderen en de verslaglegging krijgen aandacht. De gedachten zijn en worden verder op papier gezet en in de eerstvolgende vergadering van de commissie besproken.

● Familiepastoraat en diaconie
Nu pastoor Geertjan van Rossem zijn draai begint te vinden worden de activiteiten van deze commissie opnieuw opgepakt. De huidige stand van zaken is besproken en onder meer via brainstormsessies wordt verder vorm en inhoud gegeven aan de taakstelling van deze commissie. 

De volgende bestuursvergadering is op maandag 13 mei a.s.