Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Een zaadje moet groeien

14-06-2021

“In de aanbieding: geluk en welzijn, liefde, vreugde en vrede”

Er liep eens een man door de winkelstraat. Opeens zag hij een etalage waarop met grote letters stond geschreven: “In de aanbieding: geluk en welzijn, liefde, vreugde en vrede”. De man dacht, ik ga hier eens naar binnen. En binnengekomen zei hij tegen de persoon achter de toonbank: “Ik zou graag dat product dat u in de aanbieding hebt, willen aanschaffen: geluk en welzijn, liefde, vreugde en vrede”. “Heel graag”, antwoordde de persoon achter de toonbank, “We verkopen hier echter geen kant en klare producten. We hebben hier alleen maar zaadjes in de aanbieding”.

Tja, in onze hedendaagse samenleving zijn we gewend om kant en klare producten te bestellen. Achter je computer of met je telefoon kun je even via internet een bestelling doen, en morgen wordt het al afgeleverd. En met materiële dingen kan dat inderdaad. Maar met meer persoonlijke en relationele zaken gaat dat niet zo. Of je in jezelf en je relaties gelukkig bent, en liefde, vreugde en vrede ervaart, dat is niet iets dat je als een kant en klaar product kunt kopen. Dat is iets dat in jou en je relaties moet groeien als een zaadje.

Jezus maakt met zijn gelijkenissen over het zaadje duidelijk dat het met Gods Koninkrijk ook zo gaat. God is een scheppende God, die overal zaadjes van leven en liefde zaait. Hij ziet, ons, mensen, dan ook niet als levenloze en liefdeloze marionetten die naar zijn pijpen moeten dansen. Zo werkt zijn Koninkrijk niet. Hij gaat met ons om als vrije, bewuste en verantwoordelijke personen. Hij nodigt ons uit tot een leven in verbondenheid met Hem, om zijn liefde te ontvangen en door te geven. Dat is niet een kant-en-klaar product dat je kunt kopen. Het is een zaadje dat ons denken en doen ten goede kan beïnvloeden.

Veel toehoorders in Jezus’ tijd stelden zich echter het Koninkrijk van God wel voor als een kant en klaar resultaat, een soort politieke machtsgreep van God, die in één klap aan iedereen zijn heerschappij zou opleggen. Jezus maakte duidelijk dat via Hem, de beloofde Messias, inderdaad Gods Rijk onder ons begon door te breken, maar niet als een afgedwongen machtsgreep van buitenaf, maar als een inspiratie van binnenuit; dus als een zaadje van Gods liefde, dat tijd nodig heeft om te groeien, in iedere menselijke persoon, in zijn denken en doen en in al onze relaties, met medemensen en met God.

Die werking van Gods liefde en Gods Geest in onze harten is in zichzelf onzichtbaar. Daarom gebruikt Jezus iets zichtbaars om het mee te vergelijken: “Het Rijk van God lijkt op een zaadje dat geplant wordt in de aarde”. Zoals mensen in hun tuin zaadjes planten, zo wil God in de harten en levens van mensen zijn eigen Geest planten met liefde, wijsheid en levenskracht. Onze hart is dus te vergelijken met een tuin, waar allerlei zaadjes worden gezaaid. Onze ziel staat voortdurend bloot aan allerlei invloeden. Veel van die invloeden zijn zelfs onbewust. Toch zijn we niet een volkomen machteloos en willoos object van al die invloeden. In het diepst van ons wezen zijn we een verantwoordelijk subject en is er een bepaalde vrijheid om met al die invloeden om te gaan en bewuste keuzes te maken tussen goed of kwaad, tussen waar of onwaar, heilzaam of schadelijk.

Het eerste mensenpaar heeft zich daarin echter laten misleiden en het kwaad binnengelaten en zo de mensheid op een verkeerd spoort gezet en de scheppingsorde verstoord. Om de mensheid weer op het goede spoor te zetten en Gods oorspronkelijke scheppingsorde te herstellen is Jezus gekomen. Die herstelde wereld, waarin Gods liefde en wijsheid weer regeert, noemt Jezus: het Koninkrijk van God, zoals we bidden in het “Onze Vader”: uw Rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Die boodschap van Gods Rijk maakt ons dus ook duidelijk dat de huidige wereld nog niet helemaal is zoals God die bedoeld heeft, maar dat God bezig is om zijn Rijk te planten en te vestigen en zo de schepping en de mensheid te vernieuwen, door het kwade en het bederf in de wereld om te buigen en ten goede te keren. Het Koninkrijk van God is dus allereerst een dynamische proces van Gods werkzaamheid onder de mensen, dat langzaam maar zeker uitgroeit tot een definitief resultaat. Die werkzame aanwezigheid van Gods liefde in de wereld hangt voor een belangrijk deel af van de vrijwillige medewerking van de mensen en is dus niet een kant en klaar product, maar een groeiproces, dat je goed kunt vergelijken met de ontwikkeling van een zaadje. Het zaadje dat God heeft gezaaid op onze aarde, is zijn mensgeworden Zoon Jezus met de bezieling van zijn Geest. Door zijn komst heeft Hij Gods Rijk, Gods liefde en heilzame levenskracht binnenbracht in onze mensenwereld.

Dat begin van de komst van Gods Rijk, 2000 jaar geleden, was klein en geweldloos, als een klein mosterdzaadje, dat door veel van Jezus’ tijdgenoten werd onderschat. Die zagen Jezus slechts als die timmerman uit een onbelangrijk dorpje Nazareth, met een klein groepje onaanzienlijke volgelingen. Toch was er een onweerstaanbare, bovennatuurlijke kracht in Jezus werkzaam, die zichtbaar werd in zijn wondertekenen en bijzonder in zijn verrijzenis uit de dood en die vervolgens vruchtbaar werd in zijn leerlingen, door de uitstorting van zijn Geest. Sindsdien heeft de invloedssfeer van Jezus zich onophoudelijk uitgebreid en zijn er op het ogenblik meer dan 2,5 miljard gedoopte christenen over de hele wereld, één derde van de mensheid, terwijl de invloed van Jezus Christus, door de werking van zijn Geest, ook nog verder reikt, buiten die kring van christenen.

Het kleine mosterdzaadje van Jezus Christus, die Gods Rijk binnenbracht in onze wereld, groeide zo uit tot een boom groter dan alle andere bomen in de tuin van de wereldgeschiedenis. Dit zaadje van Jezus heeft zijn eigen door God gegeven groeikracht, bijzonder door de werking van zijn heilige Geest. Daar hoeven wij niets voor te doen. Het groeit uit eigen kracht, net als in de parabel van de zaaier. Waar wij wel iets aan kunnen doen, is dat zaadje van Jezus en Gods Koninkrijk een kans geven, ja, een vaste plaats geven, in ons eigen leven, en het zo laten doorwerken in onze omgeving. Als wij zo ons hart en ons leven openen voor Jezus Christus en zijn Geest, dan zijn wij medewerkers van Zijn Rijk en zal Zijn heilzame levenskracht en liefde zich in ons doorzetten en eenmaal tot voltooiing komen, in Gods definitieve rijk. God is immers getrouw. Hij zal het goede werk dat Hij onder ons en in ons begonnen is, ook tot voltooiing brengen.