Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens: juli 2021

04-07-2021

Op donderdag 1 juli jl. vond de zevende vergadering, de julivergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten.

● Veilige opstap naar priesterkoor in Boxtel
Er wordt nagedacht over en gewerkt aan een veilige opstap naar het priesterkoor in de Sint-Petrusbasiliek. Dit in de vorm van een op maat gemaakte ‘hellingbrug’. Van de voortgang houden we u op de hoogte.

● Afsluiting Alphacursus Online 
Deze digitale Alphacursus is op donderdag 1 juli afgesloten. In het komende werkjaar komt er een nieuwe. Voor meer informatie kunt u met het secretariaat bellen, telefoon 0411 – 67 22 15.

● Gesprekken met de koren
Met een aantal koren worden gesprekken gevoerd over de wijze, het tijdstip en in welke vorm er weer kan worden opgestart. Enkele gesprekken zijn al geweest; deze waren heel informatief. De gespreks-delegatie hoopt nog voor de zomervakantie de gesprekken af te ronden met alle koren die dat op prijs stellen. 

● Eerste H. Communievieringen
Deze gaan dit jaar ‘gewoon’ door maar wel met strikte inachtneming van de coronamaatregelen. De vieringen zijn als volgt:
Kerkdorp Boxtel in de Sint-Petrusbasiliek
- Zondag 12 september om 14.00 uur
- Zaterdag 18 september om 13.30 uur
- Zaterdag 25 september om 13.30 uur (inclusief kinderen uit Lennisheuvel)
- Zondag 26 september om 13.30 uur
Kerkdorp Esch in de Sint-Willibrorduskerk
- Zondag 3 oktober om 11.00 uur
Kerkdorp Lennisheuvel de Sint-Petrusbasiliek
- (dus op) Zaterdag 25 september om 13.30 uur
Kerkdorp Liempde in de Sint Jans Onthoofdingkerk
Deze is op zondag 6 juni geweest en prima geslaagd.

● Algemene informatieavond Heilig Hartparochie
We vertrouwen erop dat deze dit jaar weer wel kan doorgaan. De ontmoetingsavond is verplaatst naar woensdag 17 november a.s. in de Walnoot. Daar gebruiken we de grote zaal. 
De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Het programma volgt te zijner tijd. Een werkgroep bespreekt een mogelijke andere invulling van het programma: u hoort van ons…

● Video- en streamingsapparatuur in de basiliek
Vanaf zondag 6 juni jl. zijn we gestart met de wekelijkse uitzending (via YouTube) van de hoogmis van 11.00 uur in de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel.
In september beginnen we ook met het uitzenden van de avondmis van 19.00 uur op de zaterdag. Het uitzenden van de hoogmis van 09.30 uur in Liempde via Omroep Dommelland gaat gewoon door. 
Via ons YouTubekanaal kunt u alle vieringen in/van de Sint-Petrusbasiliek terugkijken. Het uitzenden van de missen van Boxtel gaat via streaming op het YouTubekanaal van de Heilig Hartparochie. Dit kunt u via onze website heel gemakkelijk bereiken. Vraag anders iemand om u even te helpen. Wilt u hierover meer weten dan kunt u contact opnemen met het secretariaat. 

● Jaarrekening 2020
De definitieve Jaarrekening 2020 is besproken en vastgesteld. Deze wordt ter goedkeuring aan het bisdom toegezonden.  

● Vaststelling beleggingsoverzichten en liquiditeits-
    overzicht 2020 
Deze overzichten zijn door de Commissie Financiën voorbereid en doorgenomen. Deze zijn nu door het bestuur vastgesteld.

● Versoepelingen van de Coronamaatregelen
Op basis van de meest geactualiseerd richtlijnen van de bisschoppen heeft het bestuur met ingang van einde juli enkele zaken aangepast.
- Aantallen bezoekers
Het maximaal aantal aanwezigen in de kerken was en blijft als volgt: Boxtel 100, Esch 65, Lennisheuvel 35 en Liempde 65.
- Geen mondkapjes meer
Er hoeven bij binnenkomst én het verlaten van de kerken geen mondkapjes meer gedragen te worden (deze zijn dus niet meer nodig).
- De gezondheidscheck
Een gezondheidscheck blijft alsmede een registratie van het aantal aanwezigen (alleen bijhouden van de aantallen).
- Zachtjes meezingen
Er mag weer zachtjes worden meegezongen, dus niet uit volle borst.
- Overige regels gehandhaafd
De anderhalve meter afstand houden blijft bij alle parochieactiviteiten én in de kerken gehandhaafd. Alle intern getroffen maatregelen blijven van kracht zoals de looplijnen in de kerken, de geplaatste spatschermen, de hosties met het pincet uitdelen en andere.
Einde augustus 2021 kijken we weer hoe dan de stand van zaken is van eventuele verdere versoepelingen dan wel aanpassingen.

● Digitale betalingsmogelijkheid via de app GIVT 
De mogelijkheden van deze betalingsapp zijn besproken en door het bestuur enthousiast ontvangen. Er is besloten hiermee na de zomervakantie te gaan werken. Er is een kleine werkgroep ingesteld die de voorbereiding, de aanschaf en de verdere vormgeving gaat voorbereiden en in invoering ter hand gaat nemen. Zo gauw hierover meer bekend is wordt u via een apart artikel geïnformeerd over hoe een en ander te werk gaat...

● Financiële adoptatie van de Mariahoek in Liempde
De kloostertuin, de naaste buur van de kerk en het kerkhof, wordt dementievriendelijk heringericht en krijgt een veel meer open karakter. Hij wordt ook geschikt gemaakt voor de bewoners van De Vlaswiek. Bij de ideeënontwikkeling en verdere vormgeving is het parochiebestuur nauw betrokken geweest en dat blijft zo. Op het verzoek van het bestuur van de Stichting BOL om een bijdrage te geven aan de ontwikkeling van deze voor het Klooster en kerk belangrijke tuin is door het bestuur positief gereageerd. Het parochiebestuur heeft dan ook besloten om de Mariahoek en de belendende omgeving te adopteren en deze om te vormen tot een rust- en denk-plaats voor de bezoekers van de tuin en die van de kerk en het kerkhof. Deze kan dan met het kerkhof een mooi geheel vormen.

● Luidschema’s klokken van de vier kerken
 Er is besloten de luidschema’s van de vier kerken zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en dit op basis van de richtlijnen van het bisdom.

De volgende bestuursvergadering
is op donderdag 9 september 2021 om 11.00 uur.