Sint-Willibrorduskerk Esch
A | A | A

nieuws

Bidden om de kracht van Gods Geest

26-05-2019

In de hemel is geen bier, daarom drinken wij het hier...

In de hemel is geen bier, daarom drinken wij het hier, zo wordt er wel eens gezegd. Op deze Hemelvaartsdag, waarop hier in Esch het bierpompfeest wordt gevierd, wellicht een toepasselijke uitspraak. Maar ja, wie zegt dat er in de hemel geen bier is? In de Bijbel heb ik die uitspraak nog nergens gevonden en ook niet in onze katholieke geloofsbelijdenis. Je zou zelfs het tegendeel kunnen beargumenteren. Bij het laatste avondmaal namelijk, wanneer Jezus voor het laatst wijn drinkt met zijn leerlingen, zegt Hij: van nu af aan zal ik geen wijn meer met jullie drinken, totdat ik hem nieuw met u drink in het Rijk van God. In de hemel, in de nieuwe wereld van Gods Rijk is er dus nieuwe, betere wijn dan hier op aarde. Waarom zou er in de hemel dan ook geen nieuw en beter bier zijn dan hier op aarde?

Kennelijk zien we vaak de hemel als te ver weg van de aarde. Met als gevolg dat die hemel voor ons hier op aarde van weinig belang lijkt te zijn. Daarom richten de meeste mensen zich tegenwoordig bijna uitsluitend op de aarde. Of er een hemel is, nou ja, dat zien we wel na de dood, zo denkt men dan, maar vóór de dood heeft het niet zoveel zin om daar mee bezig te zijn. En zo zijn we ons, hier in het Westen, de afgelopen eeuw eigenlijk steeds meer gaan richten op het materiële, het zichtbare, het meetbare, het tastbare, het technische, het beheersbare. Op dat terrein is dan ook veel vooruitgang geboekt. Omdat dit allemaal vergankelijke dingen betreft, die voortdurend aan verandering onderhevig zijn, heeft dat echter ook een grote gejaagdheid en verhaasting in onze samenleving met zich meegebracht. Bovendien heeft het ons menselijk streven naar méér geluk nogal één-dimensionaal en eenzijdig gemaakt, namelijk: gericht op “meer” geld, meer aardse dingen, meer genot, aanzien en bezit. Kortom: wel-vaart boven wel-zijn.

Deze omslag naar een eenzijdige gerichtheid op de aardse, vergankelijke dingen is wellicht gekomen als tegenreactie op een eenzijdige nadruk op de hemelse, onvergankelijke dingen, die er in de eeuwen daarvoor soms werd geleerd. Met name in de 19e eeuw begon men zich daartegen in Europa steeds meer te verzetten. Men wilde zich richten op deze aarde, men wilde het hier goed hebben en daarbij niet gehinderd worden door de hemel of door God. Maar zo’n tegenstelling tussen aarde en hemel, tussen het vergankelijke en het eeuwige, tussen mensen en God, klopt dat wel?

Volgens de Bijbel en ons geloof horen die twee juist bij elkaar, hemel en aarde, God en mensen. God staat als Schepper aan de oorsprong van dit grootse en mooie heelal en wil juist iets van zijn liefde en wijsheid, zijn schoonheid en pracht, zijn creativiteit en levenskracht laten doorklinken in deze wereld. En juist wij mensen zijn bedoeld om hierin een soort bemiddelende rol te spelen. God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis, zo vertelt ons het eerste Bijbelboek, dit wil zeggen hij maakte ons tot bewuste, vrije, geestelijke personen, die geroepen en bestemd zijn om in een persoonlijke relatie met God te staan en om iets van zijn wijsheid, liefde, schoonheid, creativiteit en levenskracht te reflecteren in de wereld, zodat er - om zo te zeggen - iets doorklinkt en doorwerkt van de hemel naar de aarde. “Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel”, zo laat Jezus ons in het Onze Vader bidden.

Deze waarheid over ons, mensen en God, werd zichtbaar en toegankelijk in Jezus Christus. Door zijn menswording heeft Hij God en de hemel naar onze menselijke aarde gebracht, en door het feest vandaag, Hemelvaart, heeft Hij ons menselijk-aardse bestaan ook weer naar de hemel gebracht. Dank zij Hem, de Middelaar Jezus Christus, is er verkeer en communicatie mogelijk tussen beide zijden: tussen hemel en aarde, tussen God en mensen. Want Jezus hoort, als Zoon van de mensen en als Zoon van God, aan beide zijden. En juist  door zijn hemelvaart heeft Hij ons menszijn binnengebracht in Gods eeuwigheid. 

Daardoor is er voortaan een instroom mogelijk van de aarde naar de hemel, van het menselijke naar het goddelijke. We hebben via Jezus een ingang bij God. Omgekeerd heeft God via Jezus een ingang bij ons mensen. Via Jezus is er voortaan ook een instroom mogelijk van de hemel naar de aarde. Daarom zegt Jezus ook tegen zijn leerlingen: “Gij zult toegerust worden met kracht uit den hoge; gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om Mijn getuigen te zijn…” Vanuit de hemel zendt Jezus de heilige Geest over ons. Dat is het wat wij over 10 dagen op Pinksteren gaan vieren.
In deze tussentijd, waarin wij nu leven, blijft Jezus dus op een nieuwe manier bij ons, namelijk door zijn heilige Geest, die in ons woont en in ons zal werken, als wij daar gelovig voor openstaan. Deze Geest van Jezus legt in ons hart de verbinding met God en zijn liefde, de verbinding met de hemel. En zo kan de hemel via ons doorwerken op aarde, met het licht van Gods wijsheid en het vuur van Gods liefde. Hemel en aarde staan dus niet tegenover elkaar, maar zijn bedoeld voor elkaar. De hemelse wijsheid en liefde van God maakt onze aarde juist mooier en beter, wanneer we daaraan meewerken. En daarom heeft Jezus vanuit de hemel op Pinksteren zijn heilige Geest naar ons gezonden, om zo de aarde te vernieuwen en te bevrijden van kwaad, bederf en dood. En wij mogen daar medewerkers van zijn: “Gij zult mijn getuigen zijn, tot aan het einde der aarde”.

Laten wij dan, de komende negen dagen voor Pinksteren, bidden om een vernieuwing van de kracht van Gods Geest in ons midden en in ons leven. En we doen dat samen met Maria, die op het Pinksterfeest aanwezig was. Maria is de eerste geweest die ten volle is ingegaan op het aanbod van Jezus Christus. Ze heeft Hem in haar leven toegelaten en juist daardoor is de heilige Geest ten volle over haar gekomen en werd zij met hemelse wijsheid, liefde, schoonheid en kracht vervuld. Sindsdien is Maria de meest voorbeeldige en krachtige medewerkster aan het heilswerk van Christus. In haar voetspoor mogen ook wij meer en meer begenadigde mensen worden, die een stukje van Gods hemel in ons hart dragen en dat hier op aarde gestalte geven, om eenmaal de voltooiing ervan in Gods hemelse heerlijkheid te bereiken. Amen.


In de hemel is geen bier daarom drinken wij het hier tijdens een bierclinic, verzorgd door Geoffrey. Een herhaling zal er niet meer inzitten.