Sint-Willibrorduskerk Esch
A | A | A

nieuws

Renovatie ‘de Opgang’ in Esch

08-06-2020

Voortgang van de renovatie van de parochiële ontmoetingsruimte ‘De Opgang’ in Esch

Het bestuur en de contactgroep Esch van de Heilig Hartparochie willen u graag informeren over de renovatie van de Opgang in Esch. Deze renovatie zal binnenkort plaatsvinden en over enkele maanden gereed zijn. 

Er is sprake van een zogenaamde conserverende renovatie. Dit houdt in dat al het achterstallig onderhoud  wordt uitgevoerd. Nieuwe kozijnen met isolerend glas worden geplaatst, er komt een nieuw plafond en het stucwerk wordt vervangen. Daarnaast zullen er wettelijk voorgeschreven brandwerende en geluiddempende voorzieningen worden aangebracht. Tevens is een geheel nieuwe toiletruimte  gepland. Ook het schilderwerk wordt flink onder handen genomen en zal worden uitbesteed. De contactgroep zal de gelegenheid hebben om naar eigen inzicht de kleuren, de vloerbedekking en het benodigde nieuw meubilair uit te zoeken.

De verschillende varianten van de verbouwing zijn vanaf de beginfase begeleid door Eric Heijnen, architect en adviseur van de commissie vastgoed van de parochie. De contactgroep is steeds betrokken bij de diverse varianten en mogelijkheden.
De renovatie zoals nu wordt uitgevoerd zal een investering vergen van circa € 55.000,-- inclusief btw. Bouwkundige renovatie circa € 37.000,--, het schilderwerk circa € 12.000,-- en de inrichting circa € 6.000,--.

Daarmee ontstaan er mooie en frisse ruimtes bestaande uit de sacristie, de keuken en ‘de Opgang’. Met deze renovatie worden alle authentieke elementen van het gebouw in stand gehouden. De geloofsgemeenschap Esch is daarmee voorzien van voldoende faciliteiten om nog vele jaren voort te kunnen.
Het bestuur van de parochie heeft in overleg met de contactgroep van Esch voor deze oplossing gekozen. Een alternatief zou zijn dat er een bouwkundige renovatie zou plaats vinden, waardoor er een grote ruimte gecreëerd zou worden.
Deze aanpassing zou een investering vergen van ver boven de  € 100.000,-- en ook in mindering komen op het vermogen van de geloofsgemeenschap Esch. Het bestuur van de parochie en de contactgroep Esch vonden een dergelijke investering onverantwoord.

De bouwkundige situatie van de kerk wordt regelmatig in kaart gebracht door de Dienst Monumentenwacht. Hun rapportages geven per onderdeel een gedetailleerd inzicht in de staat van onderhoud van de kerk en de bijgebouwen. Daarin is ook nauwkeurig opgenomen welke restauratiewerken in een meerjarig verwachtingspatroon plaatsvinden. In overleg met het  bestuur van de parochie en de contactgroep Esch wordt bekeken welke noodzakelijke werken eventueel uitgevoerd  dienen te worden.

De geloofsgemeenschap Esch heeft een financieel sterke positie mede door de verkoop van de pastorie. De voormalige huurinkomsten van die pastorie zijn komen te vervallen. Helaas lopen de inkomsten enigszins terug,  zoals bijvoorbeeld de kerkbijdragen en de collectes. Wij vertrouwen erop dat dit in de toekomst zal herstellen. Op dit moment is er sprake van een financieel tekort uit de zogenaamde operationele exploitatie. Dit tekort kan nu worden gecompenseerd door het rendement uit het ontstane vermogen.

Ondanks de goede vermogenspositie van de geloofsgemeenschap Esch is het van belang dit vermogen in stand te houden. Daarmee creëren we rendementen waarmee eventuele tekorten worden opgevangen en we de noodzakelijke investeringen in de toekomst kunnen financieren. Daarmee is de continuïteit van de geloofsgemeenschap Esch gewaarborgd en houden we de kerk open en de geloofsgemeenschap in stand. 
Wij zijn optimistisch over de toekomst en verwachten een opleving. Ook in Esch zijn er veel mensen die als vrijwilliger heel goed meewerken en de schouders eronder blijven zetten.
De basis voor een gezonde toekomst begint met de betrokkenheid en de gemotiveerdheid van de parochianen. Daarbij is een degelijke financiële positie een voorwaarde. Die voorwaarde hebben we gecreëerd .

De steun van de parochianen is daarbij van groot belang en we hopen en vertrouwen erop dat we daar altijd op mogen blijven rekenen. Over de voortgang van de renovatie wordt u uiteraard goed geïnformeerd. Als er vragen zijn over de renovatie kunt u zich wenden tot Desiree Timmermans voorzitter van de contactgroep Esch. 

Een hartelijke groet namens de contactgroep Esch en het bestuur van de Heilig Hartparochie: Desiree Timmermans, voorzitter contactgroep Esch en drs. Jos Polman vicevoorzitter van de Heilig Hartparochie.