Sint-Willibrorduskerk Esch
A | A | A

nieuws

Het Angelusklokje luidt weer

31-10-2021

Het Angelusklokje luidt weer in de Sint-Willibrorduskerk in Esch

Met de restauratie van het torenuurwerk en luidklokkeninstallatie van de Sint-Willibrorduskerk in Esch is vanaf heden een mooie en waardevolle katholieke traditie weer in ere hersteld. Na de restauratie van de prachtige Mariakapel in de Sint-Willibrorduskerk en de renovatie van de ‘Opgang’, de parochieruimte grenzend aan de pastorie en de kerk, zijn nu ook het torenuurwerk en de luidklok-keninstallatie gerestaureerd.

● Angelustraditie
Vanaf heden zal de Angelustraditie in de kerk in Esch in ere worden hersteld. Het Angelus voluit ‘Angelus Domini’, (in het Nederlands: de Engel des Heren) is een katholiek gebed, dat van oudsher driemaal daags gebeden wordt. 
Traditioneel luiden de klokken om zeven uur in de morgen om twaalf uur in de middag en om acht uur in de avond. Het gebed wordt aangekondigd door het luiden van een klein klokje, het angelusklokje. Hierbij worden drie slagen op de klok gegeven waarna een aanroep het ‘Weesgegroet Maria’ wordt gebeden. Nog tweemaal volgen drie slagen op de klok met een nieuwe aanroep en Weesgegroet. Tenslotte wordt de klok gedurende twee minuten geluid en wordt een afsluitend gebed gebeden.

De benaming Angelus is afgeleid van de Latijnse beginwoorden, ‘Angelus Domini nuntiavit Mariae’, (‘De Engel des Heren’ heeft aan Maria geboodschapt). In zijn huidige vorm bestaat het Angelus sinds 1571, de tijd van paus Pius V. Sinds paus Johannes XXIII bestaat het gebruik dat de paus iedere zondag om 12 uur ‘s middags voorgaat in het Angelusgebed. Dat doet hij vanuit het raam van zijn appartement in het Apostolisch Paleis in Rome.

● Het volledig Angelus gebed luidt als volgt:

‘Weesgegroet Maria…
Zie de Dienstmaagd des Heren. Mij geschiede naar Uw woord.
Weesgegroet Maria…
En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.
Weesgegroet Maria…
Bid voor ons, Heilige Moeder van God, 
opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden, Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. 
Wij bidden U, stort Uw genade in onze harten, opdat wij door Zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.’

● Donatie
De restauratie is mede tot stand gekomen door een forse donatie vanuit de Essche gemeenschap mede op persoonlijk initiatief van enkele buurtbewoners van de kerk. Het bestuur van de Heilig Hartparochie heeft besloten de aanvullende financiering uit de middelen van de parochie te voldoen. Als bestuur zijn wij zeer gelukkig met een dergelijk initiatief, het representeert de goede wil en de betrokkenheid van gelovigen en parochianen met onze kerk.
Daarbij is ons prachtige dorp Esch, de Glimlach van Brabant, nu weer een traditie rijker. De Sint-Willibrorduskerk is een prachtig icoon en ademt een vertrouwde en vredige sfeer. Laten we dat samen in stand houden en er alles aan doen om dit erfgoed te koesteren en te bewaren.

● Feestelijke inzegening en viering 
De feestelijke inzegening en de viering van de restauratie van zowel de Opgang als het torenuurwerk en de luidklokken zal op gepaste wijze plaatsvinden. Over het tijdstip en het programma wordt u op de hoogte gehouden door de Contactgroep van de geloofsgemeenschap Esch. Wij begroeten u graag in onze mooie kerk en nodigen u graag uit om mee te doen. U krijgt er heel veel voor terug!
Zie ook het kleine fotoalbum van de aangebrachte en vervangen apparatuur. Klik op deze link of op de link hieronder.

Meer informatie:


De klokken zijn weer gerepareerd, inclusief het Angelusklokje