Sint-Willibrorduskerk Esch
A | A | A

nieuws

Heilige Willibrord

06-11-2023

Een blijde boodschap voor Nederland!  

Vandaag gedenken we alle geloofsverkondigers die de Blijde Boodschap hebben verspreid. In het bijzonder denken we ook alvast aan de heilige Willibrord. Willibrord die het geloof in het jaar 690 doorgaf in Nederland.

Sint Willibrord, bisschop, verkondiger van ons geloof en patroon van de Nederlandse kerkprovincie.
In de 7e eeuw waren onze landgenoten nog heidenen. Zij kenden God nog niet. Geloofden bijvoorbeeld in natuurgoden of nergens in. Dankzij Willibrord hebben wij Jezus leren kennen. Daarom is hij patroon van de Nederlandse kerkprovincie. 

Willibrord werd in 658 in Engeland geboren en al op jonge leeftijd door zijn ouders overgedragen aan Schotse monniken voor zijn opvoeding. Hier trad hij toe tot de benedictijnerorde. Na enige tijd werd Willibrord naar Ierland gezonden waar hij tot priester is gewijd. In 690 vertrok hij met elf gezellen om als missionaris in onze streken het geloof te verkondigen. Door paus Sergius I werd hij in 695 tot bisschop gewijd en vestigde hij zich in Utrecht waar hij de Domkerk stichtte. Bijna 50 jaar werkte hij in onze streken onder de heidenen. Hij was de eerste die hier het evangelie kwam verkondigen. 

Willibrord stierf in 739 in de abdij te Echternach (Luxemburg). Deze abdij had hij zelf gesticht. Willibrord en de monniken van zijn abdij hebben veel bijgedragen aan de verbreiding van de christelijke cultuur en de organisatie van de landbouw en veeteelt. 

Met dankbaarheid herdenken wij hem als de apostel van Nederland, als stichter van de kerk in onze streken en als vader van ons geloof. En natuurlijk ook als patroon van onze Sint-Willibrorduskerk te Esch.

Lezingen op het Hoogfeest van Sint Willibrord, dinsdag 7 november

  • De evangelielezing op Willibrorddag vormt het slot van het Matteüs evangelie. Jezus zegt: "Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde"! Was de zending van de apostelen tijdens Jezus' aardse leven beperkt tot het volk Israël (Mt.10,5), nu strekt zij zich uit tot alle volkeren van de aarde. Jezus’ macht is universeel, de zending van de apostelen is dit ook! Jezus geeft de opdracht om te dopen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Hier komt duidelijk de Drie-eenheid van God naar voren. Jezus weet dat zijn opdracht verre van gemakkelijk is, daarom bemoedigt Hij hen en belooft: "Ziet, Ik ben met u alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld." 
  • Bemoedigend voor iedereen die in de wereld van vandaag de Blijde Boodschap verkondigt is de eerste lezing van deze dag, de brief van de heilige apostel Paulus aan de Hebreeën. Hierin zegt hij: "Jezus Christus is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Laat u niet van de wijs brengen door allerlei vreemde leringen. (Heb.13,8-9) 
  • Ook het volgende vers is op deze feestdag toepasselijk: "Gedenkt uw leiders die u het eerst het woord van God verkondigd hebben. Haalt u weer hun leven en de afloop van hun leven voor de geest; neemt een voorbeeld aan hun geloof. (Heb.13,7) 
Een voorbeeld van zo'n inspirerende leider is zeker de heilige Willibrord. Hij heeft toch maar de durf gehad om zijn vertrouwde omgeving, Ierland, te verlaten, en samen met elf medewerkers naar ons land te trekken! Daarbij moet je ook bedenken dat zij hier zeker niet met open armen werden ontvangen. Vooral van de Friese koning Radboud ondervond men veel tegenwerking. 

Willibrord liet zich door niets of niemand tegenhouden. Het verkondigen van Jezus' Boodschap was voor hem een heilige plicht. Onvermoeibaar heeft hij zijn vruchtbare werk gedaan. Nu is het aan ons, om in zijn voetsporen te treden. Doet u mee? 


Heilige Willibrord patroon van onze Sint-Willibrorduskerk te Esch
Doneer

Onderhoud begraafplaatsen

We eren onze overledenen

advertentie
overlijdensberichten
  • Er zijn geen berichten
huwelijksberichten
  • Er zijn geen berichten
doopberichten
  • Er zijn geen berichten
vragen & antwoorden
contact

Sint-Willibrorduskerk Esch
Dorpsstraat 8
5296 LV Esch

T. 0411 - 67 22 15
F. NL57 RABO 01 55 40 07 89
E. info@heilighartparochie.nl