Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
A | A | A

nieuws

Christus Koning

25-11-2018

Een eeuwig koningschap

Het koningschap van mensen uitte zich in het verleden veelal in een absolute vorm en vererfde van vader op zoon en later ook dochter. Het absolute koningschap is in de meeste landen inmiddels gelukkig afgeschaft en vervangen door een constitutionele monarchie waarin de majesteit een louter ceremoniële en of symbolische rol vervult. En haar of zijn positie wordt al helemaal niet meer gezien als door God gegeven...Het ‘Luister naar Mijn stem’ is in deze zin beperkt door zijn of haar bescheiden positie maar evenzeer door de tijd want ook koningen of koninginnen zijn sterfelijk. Gods koningschap daarentegen staat boven tijd en ruimte, is iets van alle tijden maar zeker ook van de toekomst, van Jezus Christus waar het vandaag over gaat. Zijn woorden hebben een oneindige strekking, betekenis en toepassing want God is eeuwig...

In het boek Daniël is er sprake van een nachtelijk beeld of visioen van een hoogbejaarde hetgeen kan duiden op een onbepaalde leeftijd, die op de wolken vanuit de hemel, een alomvattende heerschappij wordt gegeven. Er wordt met andere woorden zo kunnen we met een beetje goede wil wel stellen, iets gezegd over de koninklijke identiteit van God de Vader en de Zoon. Een vergelijkbaar bericht ontvangen wij in het boek Openbaring van Gods zoon, Jezus Christus. Hij is de alfa en de omega en de trouwe getuige van God; Hij is door zijn verrijzenis de eerstgeborene uit de doden; en Hij is tenslotte de vorst van de koningen van de aarde en van het priesterlijke koninkrijk van zijn Vader…Het is echter geen aards koningschap dat de Zoon Gods zal ontvangen waarin Hij de macht uitoefent door te heersen al dan niet met geweld. Hij zal echter zijn koninklijke macht uitoefenen door te dienen, het leven te schenken aan de mensen die door Hem bevrijdt worden van ziekte en of het kwaad en Jezus nodigt uit tot de gelovige gemeenschap met Hem en de medemensen door de stichting van de Kerk op het kruis.

Jezus wordt in het Evangelie door de Romeinse landvoogd Pilatus, de vraag gesteld of Hij de koning van de Joden is. Hij beantwoordt deze vraag met een wedervraag ‘Zegt u dat uzelf of doet u dit omdat anderen u dit verteld hebben?’ Zijn antwoord luidt bevestigend maar zegt Hij ‘Mijn koningschap is niet van deze wereld’ immers Hij is de enige zoon geboren uit God de Vader en Hij is mens geworden uit Maria, om de trouwe getuige bij uitstek te zijn van diezelfde God en Vader...Hij is als gezondene allereerst de gerechtigheid en barmhartigheid komen brengen voor het Joodse volk en in die zin is Hij de koning van de Joden. Dat is wat Pilatus heeft gehoord en dat betekent dat hij met zoveel woorden een ‘boodschapper’ van God wordt door de Joden er fijntjes op te wijzen als hij het drietalig opschrift op het kruis laat maken waarin hij iedereen laat weten dat dit de Koning van de Joden is… Alleen Pilatus heeft het lef niet om Hem vrij te laten!

Jezus is echter niet alleen de door God gezonden Redder voor de Joden maar voor alle mensen en daar mogen wij ons gezien het voorgaande nog eens op bezinnen. Hij is onze koning, aan zijn koningschap zal geen einde komen en het ‘Luistert naar Mijn stem’ is een vriendelijke doch dringende uitnodiging tot redding en een eeuwig leven... Amen