Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Allereerst gewoon kennismaken

18-02-2019

Laten we de handen ineen slaan en samen wegen uitzetten...

Lieve mensen, broeders en zusters, na deze plechtige en feestelijke installatie door onze bisschop mgr. de Korte enkele woorden van dank. Dank aan al diegenen die zich hebben ingespannen om van deze dag een mooie dag te maken, niet alleen voor mij, maar juist ook voor de hele gemeenschap van de Heilig Hartparochie, voor allen die hier vandaag zijn of zich met ons verbonden weten. Dat zijn er velen, die zich voor deze dag hebben ingespannen en daarom is het onbegonnen werk om namen te noemen. Maar mijn waardering en dank daarvoor is groot. U hebt mij vandaag, maar ook de afgelopen weken al, op allerlei manieren welkom geheten en een helpende hand geboden. Dat geeft de burger moed.

Dank ook aan allen die de afgelopen jaren in vriendschap en samenwerking met mij verbonden waren en die hier vandaag naar toe bent gekomen om deze nieuwe fase in mijn priesterleven mee in te luiden. Een bijzonder woord van dank ook aan mijn moeder die op haar hoge leeftijd het avontuur aangaat om samen met mij naar Boxtel te komen en die in zekere zin ook mijn beide broers in het buitenland vertegenwoordigt, mijn broers die hier vandaag helaas niet kunnen zijn, maar die binnen afzienbare tijd zeker op bezoek zullen komen.

Lieve mensen, wij staan samen voor de mooie, maar ook moeilijke taak om het Evangelie van Jezus Christus te beleven en uit te dragen, en zo een vitale en missionaire kerkgemeenschap te zijn. Bij mijn taak als pastoor mag ik voortbouwen op wat de vorige pastoors hier hebben opgebouwd. Ik denk daarbij aan mijn directe voorganger, Jacques Grubben, maar ook aan diens voorganger Richard Niessen, die hier zovele jaren als pastoor actief is geweest. Ik mag ook aansluiten bij de leden van het pastorale team, die hier al enige tijd werkzaam zijn, zoals kapelaan Geoffrey de Jong, diaken Toon Dankers en diaken PierPaolo Flesia, maar ook de vaste assistent pater Hans de Visser, pastor Harry van den Tillaart en emeriti zoals pater Leo van der Klaauw die zich nog steeds dienstbaar opstellen. Wij, als priesters en diakens, mogen samen met u allen de geloofsgemeenschap van Jezus Christus zijn, getuigen en medewerkers van zijn Evangelie.

Heb ik daarbij een programma? Ik heb inderdaad wel wat ideeën, maar mijn eerste gedachte is: het Evangelie en de Kerk zijn niet van mij, maar van onze Heer Jezus Christus zelf. Het is in zijn heilzame missie dat u en ik worden ingeschakeld. Het is vanuit de inspiratie van zijn liefde en de genade van zijn Geest dat wij mogen handelen. Maar er zit natuurlijk een stuk actualisatie naar onze huidige tijd en omstandigheden in waarin u en ik een belangrijk rol hebben. Ten behoeve van die actualisatie ga ik allereerst gewoon kennismaken met u, als individuele personen en als gemeenschap, kennismaken ook met uw activiteiten en ideeën. En daarbij zal ik grotendeels voort zetten hetgeen mijn voorganger Jacques Grubben deed of in gang heeft gezet.

Want ook Jacques Grubben, en niet alleen hij, maar ook velen die hier in de parochie actief zijn, zijn er zich van bewust dat wij niet alleen kunnen volstaan met service te verlenen aan de huidige kerkgangers. Dat moeten we uiteraard blijven doen, en dat doen we graag. Maar deze kerkgangers worden oud en overlijden op een gegeven moment, en daar komen de laatste decennia niet evenveel kerkbetrokken gelovigen voor terug. En deze neerwaartse tendens baart ons toch wel zorgen.
We zullen dus wegen moeten zoeken en vinden om ook nieuwe mensen te winnen voor Jezus en het Evangelie en hen daarin te vormen. Maar deze nieuwe evangelisatie is nog niet zo makkelijk in onze huidige pluriforme en geseculariseerde maatschappij. Toch kunnen we samen meer dan u denkt; als ieder zijn deel bijdraagt, vormen we samen een sterk en inspirerend geheel, een geestelijk thuis voor veel zoekende mensen. Bovendien hoeven we niet louter op eigen kracht te werken, maar mogen we ons aansluiten bij die grote stroom van Gods heilswerkzaamheid, die in Jezus zijn definitieve doorbraak in onze wereld heeft gekregen: het Godsrijk is niet meer tegen te houden, de verrezen Christus blijft onder ons aanwezig en zijn Geest blijft voor ons beschikbaar en werkzaam. 
Mijn uitnodiging aan u allen is daarom: laten we de handen ineen slaan en samen wegen uitzetten, waarop ook nieuwe mensen kennis kunnen maken met Jezus en zijn Evangelie en in dat geloof kunnen groeien.

Zoals gezegd wil ik daartoe allereerst gewoon kennismaken met wie u bent, wat u doet en wat u bezielt. En aan dit eerste woord “kennismaken” wil ik nog een tweede woord toevoegen, namelijk “verdiepen”. Laten we ons geloof samen verder verdiepen. Het geloof van ons hart en van onze geest heeft namelijk voortdurende voeding nodig. Dat is allereerst nodig voor de instandhouding en versterking van ons persoonlijke geloof, maar het helpt ons ook om dat geloof samen te beleven en uit te dragen naar anderen. Eén van de dingen waar ik, voor die kennismaking én geloofsverdieping, aan denk, is het organiseren van een wekelijks bijbelinloopuurtje, waarin we de Bijbellezingen van de komende zondag met elkaar bespreken. Ik hoop u daar spoedig wat meer over te kunnen vertellen. En verder zou het reuze goed zijn als er in onze parochie op een gegeven moment ook een Alphacursus kan starten. Wereldwijd, ook in ons land, heeft die cursus al vele vruchten afgeworpen, vruchten van gemeenschapsvorming en geloofsverdieping, van enthousiasme en nieuw elan.

Laten we dus de komende tijd nader kennismaken en als het kan ook ons geloof verdiepen, dan kan het niet anders of onze geloofsgemeenschap wordt als vanzelf vitaler, krachtiger en ook aantrekkelijker voor nieuwe mensen. Tot slot vertrouw ik de hele parochie en ook mijzelf graag toe aan het Hart van Jezus, naar wie de parochie genoemd is, alsook aan de patronen van onze kerken, de heilige Petrus, de heilige Johannes onthoofding, de heilige Willibrord en de heilige Theresia van Lisieux. Met hun voorspraak en die van onze lieve Vrouw moet het goed komen. Dank u wel.


Een vendelgroet van vier gildes namen de bisschop en de nieuwe pastoor in ontvangst