Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens: maart

11-03-2023

Op dinsdag 7 maart jl. vond de derde vergadering, de ‘maartvergadering’, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten.

● Enkele pastorale zaken
  • De pastorale activiteiten op de maandag- en donderdagavonden worden goed bezocht. Het betreffen onder meer de inspiratievonden en de Alphacursussen.
  • In april, na Pasen, is er een oecumenische middag met dominee Marcel Zijlstra. Meer en gedetailleerde informatie volgt nog, onder meer via de website.
  • Schuldhulpmaatje. Er zijn initiatieven ontwikkeld om mensen met schuldenproblemen te helpen en bij te staan. Hiervoor is onder andere in Sint-Michielsgestel een stichting actief; deze opzet heeft een oecumenische achtergrond. Deze stichting rekruteert en mobiliseert vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Wij als Heilig Hartparochie sluiten ons hierbij aan en gaan helpen om in onze parochie vrijwilligers te werven.
  • Samen met de dominee wordt er informatieavond georganiseerd. Deze vindt in de basiliek of in de protestante kerk. Ook hierover hoort u meer via de website en onze andere communicatiekanalen.
  • Op 11 mei a.s. is er een zogenaamde Alpha-experience-avond. Dan komen vertegenwoordigers van andere parochies bij ons een Alpha-avond bijwonen om te ervaren hoe een en ander in zijn werk gaat.
  • Vanuit onze parochie nemen vier of vijf jongeren deel aan de Wereldjongerendagen in Portugal. Opgeven kan nog via het secretariaat.
  • Binnenkort wordt weer alle vieringen via een samenvattend schema op de website bekend gemaakt.
  • Acht vertegenwoordigers nemen einde maart deel aan de tweede missionaire parochiedag in Veenendaal.
● Concept Beleidsplan 2023-2027
In de avondvergadering is het concept ‘Beleidsplan 2023-2027’ in een gezamenlijke vergadering van het Bestuur en het Contactberaad besproken. Het Contactberaad gaat akkoord met het plan. 
Een daartoe ingestelde ad-hocwerkgroep gaat de verdere uitwerking van het plan ter hand nemen.

● Vertrouwenspersoon
In de geactualiseerde Parochiegids (op de website) is ook de naam van onze vertrouwenspersoon opgenomen. Deze naam is ook op de website zelf geplaatst.
Als vertrouwenspersoon van de Heilig Hartparochie is geestelijk verzorger Mathieu Hendriks aangesteld. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 25 17 60 51.
De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van gegevens die hem uit hoofde van zijn functie zijn toevertrouwd.

● Appartement in Koetshuis te huur
Het appartement in het Koetshuis komt per 1 juni 2023 weer te huur. De procedure voor verhuur is weer in gang gezet. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u contact opnemen met het secretariaat (0411 – 67 22 15) of met een van de bestuursleden. 

De volgende bestuursvergadering is 
op dinsdag 4 april 2023 om 09.30 uur.