Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

vragen & antwoorden: Financiën - Actie Kerkbalans

overzicht

Klik op vraag om antwoord af te beelden

Wat is de Actie Kerkbalans?

De Actie Kerkbalans is een landelijk georganiseerde geldinzamelingsactie in alle parochies van Nederland. Via deze actie vragen de parochie- en kerkbesturen een bijdrage van de leden van de kerk. Zeg maar een contributie en dan voor een heel jaar. 

Wanneer vindt deze actie plaats?

Deze Actie Kerkbalans vindt plaats in de maand januari. In de maand oktober wordt een herinnering gestuurd. 

Waar wordt het geld van deze actie voor gebruikt?

Dit geld wordt gebruikt voor de exploitatie van de parochiekerk: de verwarming en verlichting van de kerk, de onderhoudskosten, kosten van verzekering en abonnementen. Maar ook voor de kosten van de erediensten en het groot aantal werkgroepen, zoals de zorg voor de zieken, de kerkversieringen, de kosten van de schoonmaak.

Wie organiseert deze actie?

De organisatie van deze actie wordt centraal door het parochiebestuur aangestuurd en gecoördineerd. Ze worden per geloofsgemeenschap (kerkdorp) door werkgroepen georganiseerd. Hiervoor zijn tientallen vrijwilligers in elk kerkdorp actief. 

Wie krijgt de brief met het verzoek om een bijdrage te geven?

Deze brief wordt aan één persoon van het gezin/adres, het ‘gezinshoofd’, gericht. Deze geldt dan voor alle parochianen op dat adres. Naar gelang de grootte van het gezin of de bewoners op dat adres kan een bijdrage worden overgemaakt.

Hoe groot is de bijdrage per gezin?

Deze is niet precies vastgesteld, ook niet voor groepen van parochianen of op basis van de gezinsgrootte. De Nederlandse Bisschoppen gaven eerder een richtlijn van circa 1 procent van het netto-inkomen. Dat is voor velen een hoog bedrag, minder mag natuurlijk ook. 

Mogen we ook minder geven dan 1 procent van het inkomen?

Natuurlijk mag dat: geef naar draagkracht. Geef voor wat de kerk, de geloofsgemeenschap, u waard is. We zijn met elke bijdrage blij. Vergelijk het met de contributies van andere verenigingen waar u lid van bent of uw kinderen lid van zijn. Hun contributies variëren vaker van € 35,-- tot € 150,-- per persoon per jaar of soms zelfs meer.

Heeft de parochie nog meer bronnen van inkomsten?

Ja, maar niet zoveel. De kerkbijdragen via de Actie Kerkbalans vormen de hoofdmoot. Daarnaast zijn er inkomsten vanuit de collectes in de vieringen, donaties en schenkingen en rente- en andere inkomsten. De parochie krijgt van geen enkele overheidsinstantie subsidie, ze moet alles zelf betalen.
Een kleine uitzondering vormen de bijdragen die we soms voor de restauratie van de monumentale kerkgebouwen: drie kerken zijn Rijksmonument, één kerk is Gemeentelijk monument. Hier staan echter weer andere financiële verplichtingen tegenover.  

Wie zijn de leden van de Kerk?

Dat zijn alle katholieken die als lid van de Rooms-Katholiele kerk zijn ingeschreven. Lid van de Kerk werd of wordt je via het verkrijgen, het toegediend worden van het Heilig Doopsel.

Kan ik me ook afmelden als lid van de Kerk?

Ja dat kan. Dat gaat volgens een vaste procedure. Neem hiervoor contact op met het parochiesecretariaat.

Hoe wordt het ledenbestand van de parochie actueel gehouden?

Dat gebeurt met behulp van het programma SILA. In de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente staat achter de naam van iedere burger die is opgenomen in de SILA-administratie een 'SILA-stip'. Het is niet letterlijk een stip, maar een digitaal kenmerk. Wanneer de betrokken burger verhuist of overlijdt, weet de gemeenteadministratie door dat kenmerk dat de mutatie ook moet worden doorgegeven aan de SILA. De gemeente weet niet bij welk kerkgenootschap de betrokkene hoort, wél dat mutaties moeten worden doorgegeven. Bij de SILA weet men bij welke kerk de betrokkene hoort en zo kan de SILA de binnengekomen mutatie(s) dus doorgeven aan het kerkgenootschap waar het om gaat.
Het verkeer tussen de burgerlijke gemeenten en de SILA verloopt geheel geautomatiseerd, evenals het verkeer tussen de SILA en de centrale bureaus van de deelnemende kerkgenootschappen. Kerkleden die niet willen dat hun gegevens in de SILA-administratie staan, kunnen dit kenbaar maken aan hun kerkgenootschap. De gegevens worden dan onmiddellijk verwijderd en de 'SILA-stip' wordt automatisch weggehaald. En dat betekent dan dat de kerk over de betrokkene geen mutaties meer krijgt vanuit de burgerlijke gemeente. 
Voor kerkleden die niet langer kerklid willen zijn geldt uiteraard ook dat zij op hun verzoek uit de administratie verwijderd worden. De burgerlijke gemeenten geven aan de SILA verhuizingen, overlijden, naamswijzigingen en wijziging in de burgerlijke staat door. SILA op zijn beurt meldt eventuele nieuwe aanmeldingen en afmeldingen aan de burgerlijke gemeenten.

Wat moet ik doen als de adressering niet juist is?

Graag meteen doorgeven aan het parochiesecretariaat. Deze geeft de nieuwe dan wel de aan te passen gegevens door aan een van onze ledenadministrateurs. Deze persoon of personen past/passen het kerkledenbestand dan zo snel mogelijk aan. Elke maand wordt het kerkledenbestand met behulp van SILA sowieso aangepast, geüpdatet.

Blijft het geld dat ik betaal in het kader van de Actie Kerkbalans ook binnen onze eigen geloofsgemeenschap, ons eigen kerkdorp?

Ja, dat gebeurt. Elke geloofsgemeenschap (kerkdorp) heeft als onderdeel van de Heilig Hartparochie op zijn naam een eigen bankrekening bij de Rabobank. Op die rekening komen per geloofsgemeenschap (kerkdorp) de inkomsten te staan. Deze worden dus per dorp apart geboekt en voor die kerk en diensten gebruikt.

Worden de bijdragen van de parochianen van Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde via de Actie Kerkbalans ook in die kerkdorpen besteed?

Ja dat klopt. In de boekhouding van de Heilig Hartparochie wordt van elke geloofsgemeenschap een aparte ‘boekhouding’ (kostenplaats) bijgehouden. Daar worden ook alle inkomsten van die geloofsgemeenschap op geboekt. Dus naast de kerkbijdragen ook de collectes, donaties en rente- en andere inkomsten.

Worden de uitgaven voor de parochianen van Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde via de Actie Kerkbalans ook door die kerkdorpen betaald?

Ja, ook dat klopt. Het bestuur heeft op basis van het fusiedocument besloten dat de inkomsten én de uitgaven van elke geloofsgemeenschap duidelijk en geoormerkt moeten worden geadministreerd. Hiertoe is de financiële administratie inmiddels ingericht. Het is de bedoeling dat elke geloofsgemeenschap, wat eenvoudig uitgedrukt, in principe ‘zichzelf bedruipt’.

En hoe gaat dat dan met de kosten die voor de hele parochie worden gemaakt?

Deze kosten, bijvoorbeeld de kosten van de website of die van secretariaat, worden over de vier geloofsgemeenschappen verdeeld. Dit gebeurt op basis van een door het bestuur vastgestelde verdeelsleutel. Hierbij worden ‘in Boxtel’ de algemene kosten duidelijk gescheiden van de kosten die voor de geloofsgemeenschap Boxtel zelf worden gemaakt.

De acceptgirokaarten zijn een beetje ‘verleden tijd’; ze gaan straks wellicht verdwijnen. Worden deze nog gebruikt?

Deze zijn tot enkele jaren geleden verstrekt. Omdat deze door de parochianen heel weinig worden gebruikt en er voor de parochie extra kosten aan zijn verbonden heeft het bestuur besloten om géén acceptgirokaarten meer bij te voegen. 
In de brief van de actie zelf wordt duidelijk vermeld hoe er kan worden betaald.

Kan ik de bijdrage ook van de belasting aftrekken?

Ja dat kan en wel voor de volle 100 procent. De parochie is als ANBI-organisatie aangemerkt. De gegevens hiervan staan op deze website onder het hoofdstuk ‘Financiën’. U moet dan wel aan enkele afspraken voldoen. Deze staan op een daartoe beschikbaar formulier van de Belastingdienst.
U kunt via de website van de Belastingdienst een formulier downloaden en invullen. U vindt dit ook op deze website onder het hoofdstuk ‘Financiën’ in de paragraaf ‘Giften en schenkingen’. 
Dit ingevulde formulier stuurt u naar het parochiesecretariaat. De medewerkers verwerken dit formulier en u behoudt of krijgt daarvan een kopie. Voor vragen belt u met het parochiesecretariaat.

Hoe werkt dat? Dat van de belasting aftrekken?

Dat gaat met behulp van een formulieren dat u kunt downloaden bij de Belastingdienst. Het invullen is heel eenvoudig. U vindt dit ook op deze website onder het hoofdstuk ‘Financiën’ in de paragraaf ‘Giften en schenkingen’. 

Kan ik ook een vaste periodieke overboeking doen?

Natuurlijk kan dat, daar zijn we heel blij mee. Ook deze kunt u voor aftrek van de belasting in aanmerking laten komen. Zie een van de andere vragen.

Ik heb al een machtiging, moet deze worden aangepast?

Nee dat hoeft niet, maar mag natuurlijk wel als u daarvoor kiest. Wij stellen het natuurlijk op prijs als u uw bijdrage naar omhoog bijstelt.

Kan of mag ik ook een eenmalige donatie geven of een schenking doen?

Natuurlijk kan dat. Ook deze kunt u voor aftrek van de belasting in aanmerking laten komen. U kunt de schenking ook ten goede laten komen aan een bepaald doel binnen de parochie. Bijvoorbeeld voor de restauratie van het carillon of orgel van de Sint-Petrusbasiliek, de aanschaf van een kazuifel, het opknappen van een schilderij of wat dan ook. Dat is uw keuze. Overleg met het bestuur kan vaak tot een voor u goed gekozen bestemming leiden.

Wie betaalt de priesters van de parochie?

Dat doen de parochianen vanuit de kerkbijdragen, collecties, schenkingen, rechten en overige inkomsten.

Wat verdienen de priesters?

Eigenlijk verdienen ze heel veel, maar ze krijgen weinig: een basaal inkomen om van te kunnen leven. Dit inkomen (salaris) worden door jaarlijks door het Bisdom vastgesteld.

Worden de bestuursleden en de vrijwilligers betaald?

Nee, geen enkel bestuurslid of vrijwilliger wordt betaald, ze moeten meestal geld bijleggen. 

De jaarcijfers van de afgelopen jaren waren die sluitend?

Nee, die van de afgelopen jaren waren niet sluitend, zie hoofdstuk ‘Financiën’ van de parochie en van de vier geloofsgemeenschappen. Die van 2021 was helemaal sluitend met een klein overschot. Het bestuur streeft elk jaar naar een sluitende begroting: dit blijft een uitdaging.

In oktober ontvang ik weer een brief over de Actie Kerkbalans, kan dat?

Ja dat hebben we zo gepland. Veel mensen betalen hun bijdrage in het voorjaar naar aanleiding van de eerste brief. Bij een aantal mensen ontglipt vaker de betaling. En dat kan. Daarom sturen we in de maand oktober een herinnering. Temeer omdat veel mensen ook gewend zijn om aan het einde van het jaar een bedrag over te maken.

Moet ik in oktober weer betalen, ik heb in februari toch al betaald?

Dat mag wel maar hoeft niet! De brief is als herinnering bedoeld voor mensen die de oproep in januari/februari is ontgaan.

Waar kan ik terecht met meer en andere vragen?

Bij het secretariaat. Bel: 0411 – 67 22 15 en u krijgt antwoord; direct of enkele dagen later. U kunt ook een e-mail sturen. Klik hiervoor op de button hieronder: ‘Ik heb een andere vraag’. 

Ik heb een andere vraag!