Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

vragen & antwoorden: Geloof - Jeugd en jongeren

overzicht

Klik op vraag om antwoord af te beelden

Waarom zou ik geloven?

Geloven is je blik op God richten om een goede invulling te geven aan je leven, geloven is een dankbare en vreugdevolle levenshouding. Het geeft je een stevig houvast als moeilijkheden van welke aard dan ook je in je leven overkomen. Hij is je nabij in de mensen om je heen en in de kleine dingen die je overkomen waarin je zijn aanwezigheid kunt bespeuren. Tegelijkertijd geeft het je de mogelijkheid om dankbaar te kunnen zijn voor de vreugde die je mag ontvangen want ook daarin is Hij aanwezig…Immers we hebben het leven uit zijn hand mogen ontvangen en Hij heeft het, hoe vreemd dat misschien ook mag klinken, in zijn hand. 

Waarom is het goed om naar de kerk te gaan?

De kerk is een plek waar je tot rust kunt komen in de stilte bij God door bijvoorbeeld simpelweg een kaarsje op te steken en even stil te staan in je leven. De kerk is ook een plaats waar je naar het woord van God, de Bijbel, kunt luisteren om de gesproken woorden dieper tot je te laten doordringen en te overwegen als een verrijking van je eigen leven en dat van anderen. De kerk is de plek om samen stil te staan bij wat Jezus Christus, de zoon van God, voor ons heeft gedaan en om Hem te ontvangen en innerlijk gesterkt door het leven te gaan om dwars door het alledaagse tot een diepere relatie met God te komen.

Wat is bidden eigenlijk?

Bidden is eigenlijk niets anders dan het in gesprek gaan met God. Je kunt je vragen, worstelingen en zorgen maar ook je dankbaarheid, geheel in stilte en persoonlijk of samen, bij Hem brengen. Hij zal naar je luisteren als je probeert oprecht met Hem in gesprek te gaan en dat begint al door een open en luisterende houding aan te nemen. Hij weet immers als de gever van het leven wat goed voor je is. Wees daarom niet verbaasd dat Hij je van tijd tot tijd op een (iets) andere manier verhoort dan je verwacht of gehoopt had.

Schepping of oerknal en evolutie?

Het scheppingsverhaal zoals wij dat kennen vinden we terug in vele vormen in de godsdiensten waar de meesten van ons hier in Nederland mee in aanraking komen. Het is een beeldverhaal dat ons vertelt dat God aan het begin staat van ieder leven en dat Hij dat leven ook begeleid. Zoals het past bij een goede huisvader laat Hij wat Hij gemaakt heeft niet los. 

De grote vraag natuurlijk of je het scheppingsverhaal helemaal letterlijk dient te nemen of het op een andere manier dient te worden verstaan. De Kerk wijst in dit verband de wetenschappelijke theorieën die gebaseerd zijn op hypothesen en proefondervindelijke gegevens, niet af. Zij spreekt echter wel over een ‘ordeverschil’. Er is een ‘orde van God’, die aan het begin, het verloop en het einde van ieder leven op aarde staat. En er is ook een ‘aardse orde’ waarin processen op natuurlijke wijze verlopen onder aanname van het voorgaande.

Wie is Jezus?

Jezus is de eniggeboren zoon van God, die mens geworden is om ons God en zijn bedoelingen te leren kennen. Hij heeft in liefde met ons geleefd uit solidariteit en om ons mens zijn te vernieuwen door zijn leven op het kruis voor ons te geven. De bedoeling hiervan was en is dat wij in een nieuwe en zuivere relatie tot God komen te staan en vanuit, met en door Hem zouden gaan leven. Hij leeft het ‘echte’ voor en heeft het voorgedaan met de bedoeling dat wij Hem daarin zouden volgen. Tegelijkertijd heeft Hij ons nadat Hij naar zijn Vader in de hemel is teruggekeerd niet alleen gelaten maar iemand gegeven die ons hier op aarde helpt om zijn voorbeeld te (blijven) volgen. Die persoon noemen we de heilige Geest die ons inspireert, bemoedigt en de weg wijst. 

Wat is een sacrament?

Een sacrament is een heilig teken door God en Kerk gegeven. Er zijn er zeven en de meeste daarvan vindt je op een (in) directe manier terug in het boek van God, de Bijbel. We kunnen ze indelen in drie groepen: gemeenschap, levenskeuze en genezing. 

De drie sacramenten van gemeenschap waardoor we in echte relatie met God en de wereldkerk komen te staan zijn: het Doopsel, het Vormsel en de Eucharistie (de Eerste Communie). Bij de levenskeuze denken we aan het sacrament van het huwelijk en het priesterschap en bij de genezing, het sacrament van de ziekenzalving en van boete en verzoening (de biecht).

Wat doet een priester?

Een priester is een gewijde bedienaar van de sacramenten en een verkondiger van het woord van God. Door zijn wijding, door een bisschop van de RK Kerk, is hij daartoe gevolmachtigd in de wereldkerk. 

Natuurlijk komt er bij het uitoefenen van het priesterschap meer kijken dan alleen het bovengenoemde. Zo horen tot de dagelijkse taken: het met enige regelmaat bezoeken van al dan niet zieke parochianen; het geven van geloofsonderricht of catechese; en afhankelijk van zijn al dan niet pastoor zijn, het aansturen van een parochie tot zijn dagelijkse taken. Hij is immers naast priester, ook een leraar en herder voor de kudde die aan zijn zorg is toevertrouwd.

Hoe staat de Kerk tegenover homoseksualiteit?

Homoseksualiteit is een gegeven door de eeuwen heen. Daar kunnen en mogen we niet van wegkijken, dat zou discriminatie zijn. De Kerk heeft onder meer tot taak de barmhartige liefde van God te verkondigen en uit te dragen ten opzichte van alle mensen die aan haar zorg zijn toevertrouwd. Zij heeft echter ook tot taak de gever van het leven, God en zijn levensopdracht ‘het doorgeven van het leven in een huwelijkse verbintenis tussen man en vrouw’ uit te dragen. Vanuit deze opdracht bewaakt zij de morele waarde van het huwelijk en daarmee verbonden natuurlijke doorgave van het leven die tot stand komt door middel van de totale zelfgave in lichamelijke en geestelijke zin door man en vrouw. De kerk heeft dus als hoogste ideaal het gezin en ziet zichzelf daarom als een familie. In dat gezin is iedereen welkom als kind van God, ook mensen met een homoseksuele geaardheid.

Wat is de meerwaarde van een kerkelijk huwelijk?

Iedere RK gedoopte en in geloof levende christen is als hij of zij een definitieve relatie aangaat met een persoon van het andere geslacht, geroepen om deze relatie kerkelijk te bevestigen. In het kerkelijk huwelijk is God diegene die het huwelijk inzegent nadat beide echtelieden aan elkaar het jawoord hebben gegeven. Hij is ook degene die door zijn genade bijstand verleend in goede en slechte tijden en het huwelijk, bijzondere omstandigheden daargelaten, onverbreekbaar maakt om leven te geven aan en op natuurlijke wijze door te geven met elkaar.

Hoe kan ik uitkomen voor mijn geloof?

Uitkomen voor je geloof in God of getuige zijn van je geloof in God is een levensopdracht. Je bent er eigenlijk nooit mee klaar. De meest eenduidige manier om dit te doen is door Jezus’ voorbeeld na te volgen. Dat begint al met je dagelijkse gedrag naar de medemens en jezelf te toe. 

De tien geboden of de tien richtlijnen ten leven zijn hier een directe vingerwijzing voor maar je zou het ook kunnen samenvatten door de liefde tot God en de naaste keer op keer in praktijk proberen te brengen. Je hoeft je daarvoor niet te schamen want je bent niet alleen en er zijn meer dan 1.3 miljard mensen die in dezelfde God geloven en dan al ruim 20 eeuwen! Maar laat je voeden door het woord van God, neergelegd in de Bijbel regelmatig te overwegen al dan niet samen met anderen, door iedere dag te bidden tot God en te vragen om inzicht en hulp en de grootste vreugde die je God en jezelf kunt geven is regelmatig ontvangen van de Heer zelf in de heilige Communie. 
En vergeet niet om regelmatig je leven te (her) overwegen en om je te laten genezen van zaken die in strijd met de liefde tot God en de medemens door het sacrament van boete en verzoening. De priesters van onze parochie maken daar graag tijd voor!

Ik heb een andere vraag!