Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens: mei

16-05-2023

Op vrijdag 12 mei jl. vond de vijfde vergadering, de ‘meivergadering’, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten.

● Enkele pastorale zaken
  • De familiedag van zondag 7 mei was weer druk bezocht: ruim 70 deelnemers. De volgende is op zaterdag 24 juni a.s.
  • Op zondag 14 mei a.s. zijn er twee Eerste Heilige Communievieringen, een in de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel met 26 communicanten en een in de Sint Jans Onthoofdingkerk met 3 communicanten. Alle kinderen zijn goed voorbereid onder meer tijdens de gehouden familiedagen.
● Beleidsplan 2023-2027 Heilig Hartparochie
Het ‘Beleidsplan 2023-2027’ is gedrukt en wordt verspreid. Op basis van dit beleidsplan heeft een werkgroep een Actieplan opgesteld. Dit is inmiddels ook door het bestuur vastgesteld en wordt verspreid onder de leden van de inmiddels samengestelde ad-hocwerkgroepen. Hiermee kunnen zij aan de gang. 
Mocht je belangstelling hebben om mee te brainstormen in een van de acht werkgroepen neem dan contact op met het secretariaat: 0411 – 67 22 15.

● Vertrouwenspersoon
In de geactualiseerde Parochiegids (op de website) is ook de naam van onze vertrouwenspersoon opgenomen. Deze naam is ook op de website zelf geplaatst. Als vertrouwenspersoon van de Heilig Hartparochie is geestelijk verzorger Mathieu Hendriks aangesteld. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 25 17 60 51. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van gegevens die hem uit hoofde van zijn functie zijn toevertrouwd.

● Op 4 juni is de H. Bloedprocessie
Op 4 juni a.s. trekt de H. Bloedprocessie weer door Boxtel. De voorbereidingen hiertoe zijn al weken aan de gang en vinden alle in en nabij het Pastoraal Centrum plaats. In de week zelf is het een drukte van jewelste: er komt een tent met wc-wagen, er wordt veel vergaderd en kleren worden definitief gepast.
De processie start dit keer voor de Sint-Petrusbasiliek omdat daar meer plaats is en de route is iets aangepast. Na afloop is er een bijeenkomst in de spiegeltent in het park van Stapelen.
Wilt u iets betekenen voor de H. Bloedprocessie neem dan contact op met het bestuur van de H. Bloedstichting of bel met het secretariaat van de parochie: 0411 – 67 22 15.

● Schilderen van het Pastoraal Centrum en Koetshuis
Het Pastoraal Centrum en het Koetshuis worden aankomende zomer geschilderd. Ze krijgen een stevige beurt en noodzakelijke reparaties worden direct  meegenomen. Het bestuursbesluit is genomen en in de vergadering van de Commissie Vastgoed worden de laatste puntje op de ‘i’ gezet.

De volgende bestuursvergadering is 
op dinsdag 6 juni 2023 om 09.30 uur.