Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens: november

10-11-2015

Op donderdag 5 november jl. vond de tiende vergadering van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten. 

Gesprek met het bestuur van de stichting Sint Petrus Monumenten (SPM)
Voorafgaande aan de bestuursvergadering was er een gesprek met het bestuur van de SPM. Deze stichting gaat een aantal activiteiten met een niet-religieus karakter in de Sint-Petrusbasiliek organiseren en is het aanspreekpunt voor anderen die ook dergelijke activiteiten in de basiliek willen houden.
Een Plan van Aanpak is wederzijds bekrachtigd en hierover zijn werkafspraken gemaakt. Ook neemt de stichting samen met het parochiebestuur de opzet en uitvoering van de voorgenomen restauratie van het carillon voor haar rekening.

Nieuwjaarsviering op zondag 10 januari 2016
Er is besloten om op zondag 10 januari 2016 een gezamenlijke eucharistieviering in de Sint-Petrusbasiliek te houden, een nieuwjaarsviering. Deze is dan weer voor alle parochianen. De andere missen op zondag in de kerkdorpen vervallen dan. Na afloop is er een ‘Nieuwjaarsborrel’. Hoe en wat volgt nog…

Oprichting stichting Orgelconcerten in Liempde
De leden van de voormalige Stichting Restauratie Kerkorgel Liempde willen deze nieuwe stichting gaan opzetten en de uitvoering ervan op zich nemen. De voorgenomen statutenwijzigingen zijn door het bestuur akkoord bevonden.

Geslaagde parochieavond op 21 oktober 2015; een nieuwe bijeenkomst op 18 november
Deze inspiratieavond van woensdagavond 21 oktober in geëvalueerd. Hij is prima geslaagd en voor herhaling vatbaar. Op woensdag 18 november a.s. is er weer een parochieavond met als thema ‘Vluchtelingen’, verzorgd door medewerkers van Kerk in Nood. De avond is weer in de Walnoot en begint om 19.30 uur.

Financiële zaken verder geregeld
In deze vergadering is op basis van het document: ‘Kostenverdeling, -toerekening en -herijking financiële administratie Heilig Hartparochie’ een aantal afspraken vastgelegd ten behoeve van (de inrichting) van de financiële administratie van de vier kerkdorpen en die van de hele parochie. Enkele zaken moeten nog verder worden uitgewerkt. Nu kan er voortvarend aan de begroting van 2016 worden doorgewerkt. In het voorjaar van 2016 worden de nieuwe afspraken geëvalueerd.  

Bijstelling van de tarieven van de verhuur van kerken
Aan bijna het einde van het jaar hebben we iets eerder dan gepland de tarieven van de verhuur van de kerken geëvalueerd. Hierbij zijn signalen die ons ter kennis zijn gebracht meegenomen. De nieuwe tarieven zijn opgenomen onder het hoofdstuk Financiën van deze website.

Begraafplaatsen
De drainagewerkzaamheden van de begraafplaats van Liempde zijn op 3 november opgestart en zullen rond 1 december klaar zijn. De Bestuurscommissie begraafplaatsen is hard aan het werk om de tarieven van alle begraafplaatsen te harmoniseren en de reglementen op elkaar af te stemmen. 

Vraag- en antwoordrubriek op de website
Hiertoe is al eerder besloten en deze is nagenoeg klaar. Een aantal rubrieken wordt binnenkort gevuld. Er kunnen steeds wijzigingen optreden en nieuwe rubrieken worden toegevoegd. Hou het nieuws op de website zelf in de gaten.