Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

In en om de torens: december

05-12-2016

Op donderdag 1 december jl. vond de elfde vergadering van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten. 

Evaluatie Thema-avond bisschop De Korte
Deze inspiratie-avond onder leiding van bisschop Mgr. Gerard de Korte is geëvalueerd. De avond werd heel goed bezocht en was goed georganiseerd. De behandeling van het onderwerp werd als pittig ervaren. 

Voorbereiding Eerst H. Communie
De voorbereiding van de Eerste H. Communieviering in 2017 zijn binnen de kerkdorpen weer verder op elkaar afgestemd. Alle 110 communicanten gaan als gezamenlijk project samen 4 altaarkleden maken, voor elke kerk een.

Bezetting van het bestuur van de parochie
Mevrouw  Marina Heesen treedt, op eigen verzoek wegens zeer drukke werkzaamheden, per 1 januari 2017 terug als penningmeester. De heer Bas Rombauts neemt haar functie per die datum over. Marina werd bedankt voor haar inzet in deze jaren en Bas werd veel succes toegewenst. De heer Arnold van den Broek werd voor een nieuwe periode (her)benoemd.

Wijziging van aantal en soort bestuurscommissies
Het aantal bestuurscommissies is iets verkleind. De Commissie Communicatie is samengevoegd met de Commissie Personeel & Organisatie. De nieuw naam is Commissie Personeel, Organisatie & Communicatie. Ook de bezetting van de commissies is iets aangepast, zie hiervoor het hoofdstuk ‘Bestuur’.  

Vergaderdata en rooster van aftreden
Beide werden vastgesteld. De vergaderdata van het bestuur zijn weer opgenomen in de ‘Agenda’ van de website. 

Restauratie Carillon Sint-Petrusbasiliek
De laatste stand van zaken is toegelicht: er zijn € 7.000,-- aanvullende donaties verworven, er is een contract met een deskundige, de nieuwe offerte is bijna binnen, een ‘werksteiger’ is gebouwd en de eerste demontagewerkzaamheden hebben al plaatsgevonden.

Tarieven H. Missen en andere zaken van de parochie
Alle tarieven voor de H. Missen, verhuur van de gebouwen, de advertenties van de website en die van de begraafplaatsen zijn vastgesteld. Alle tarieven zijn ongewijzigd.  

Vaststelling van de begroting 2017
Deze is besproken en vastgesteld. Helaas nog niet sluitend onder meer omdat panden en gronden nog niet definitief zijn verkocht. De situatie ziet er redelijk goed en beheersbaar uit. De begroting wordt ter instemming aan het Bisdom toegezonden. Na evaluatie van de dit jaar vastgestelde toerekeningsstructuur naar de onderscheidenlijke geloofsgemeenschappen is besloten deze te handhaven.
 
Verkoop pastorieën en tuinen
Enkele zaken zijn verkocht, andere nog niet. Bestemmingsplannen wijzigen kost echter veel tijd. Zo gauw dit soort zaken goed geregeld is kan tot daadwerkelijke ‘levering’, dus verkoop, worden overgegaan. 

Dank medewerkers Jesus Christ in Concert
Deze groep wordt in een extra daartoe te beleggen avond bedankt. De groep zelf blijft bij elkaar en denkt na over een nieuw optreden in welke vorm dan ook in 2018. We laten ons verrassen…