Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens: november 2017

04-11-2017

Op donderdag 2 november jl. vond de tiende vergadering, de novembervergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten. 

● Geluids- en video-opname van vieringen
Voor de kerken van Boxtel, Esch en Liempde is apparatuur aangeschaft waarmee een geluidsopname van een huwelijks-, afscheids- of andere viering gemaakt kan worden. Deze mogelijkheid wordt aan alle belanghebbenden aangeboden voor € 15,--, inclusief een USB-stick met opdruk van de parochie. Binnenkort is het in Liempde ook mogelijk om een video-opname te maken mits een cameraman beschikbaar is. Hiervoor wordt dan € 50,-- gevraagd. Binnenkort wordt hierover meer informatie verstrekt.

● De Lourdesbedevaart is besproken
Op basis van alle ontvangen signalen kan het bestuur met blijdschap constateren dat de bedevaart erg goed is geslaagd. Alles is goed verlopen: de bedevaartgangers waren allen betrokken, goed gemutst en kapelaan Geoffrey de Jong is ook weer beter.

● Kinderkoor en gezinsvieringen
Aan de oprichting van een kinderkoor voor de gezinsvieringen wordt hard gewerkt. Het wil echter nog niet zo vlotten. De werkgroep is op zoek naar een definitieve coördinator, muzikale ondersteuning en meer deelnemende kinderen, liefst uit alle kerkdorpen. Als uw kinderen belangstelling hebben dan zijn ze van harte welkom.  

● Rein Weiss dirigent van Cantate Domino
Hert bestuur is geïnformeerd over de wijze van aanstellen en voorstellen van de nieuwe dirigent van het Liempdse rk  kerkkoor Cantate Domino. Zie ook het nieuwsartikel op de deelwebsite van het Kerkdorp Liempde. Formeel had het bestuur hiertoe al eerder besloten.

● Personele zaken
Een aantal personele zaken die al enige tijd speelden zijn besproken opgelost. De gekozen oplossingen zullen een positieve invloed hebben op het functioneren van de parochie.

● Werkgroep Restauratie Carillon
De tussenstand van het financieel overzicht van het hele restauratieproces is besproken en vastgesteld; nog niet alle rekeningen zijn binnen. Binnenkort wordt gepubliceerd op welke wijze de verkoop van het fotoboek van het hele proces en de videoproductie van ‘Toeters en Bellen’ wordt opgepakt. De definitieve Werkgroep Carillon is zijn zaken en taken aan het voorbereiden. 

● Herinneringsactie Kerkbalans 2017
Deze actie loopt en de brieven zijn verspreid. Er wordt nogmaals nadrukkelijk op gewezen dat parochianen die al een bijdrage hebben betaald de herinneringsbrief als niet geschreven kunnen beschouwen. Het is onze bedoeling de mensen die nog geen bijdrage hebben geleverd daaraan te herinneren. We kunnen namelijk elke bijdrage goed gebruiken om de parochie draaiende te houden: daar gaan we voor!

● Ontwikkeling van de verkopen van het vastgoed
Deze zijn kort besproken en de voortgang zit er goed in. Op de achtergrond wordt er door de ontwikkelaars heel hard gewerkt aan de inrichtingsplannen van de beide pastorieën en pastorietuinen. De definitieve plannen komen steeds beter in beeld. In 2018 moeten veel zaken hun beslag krijgen en kan wellicht al worden begonnen met de herontwikkeling. Let wel, we hebben het over 5 à 6 projecten en dat is geen kleinigheid. 

● Mogelijke huisvesting Heilig Bloedstichting
Er gloort hoop aan de horizon: nieuwe wegen zijn ingeslagen. Het bestuur doet er alles aan om een goede huisvesting voor het cultureel erfgoed te verkrijgen en daarmee de voortgang en het voortbestaan van dit erfgoed te waarborgen. Conceptplannen zijn aanwezig en deze worden ter advies voorgelegd aan de Commissie Vastgoed.

● Herinrichting van de zolders van de Sint-Petrustoren
Eerste ideeën en schetsen zijn al op tafel gekomen. Deze worden verder besproken in de daartoe in gestelde tijdelijke werkgroep. In de decembervergadering hoopt het bestuur in deze al beslissingen te kunnen nemen. Het is de bedoeling de zolders aantrekkelijk in te richten zodat deze een waardevolle aanvulling en verdieping worden voor de bijna wekelijkse excursies door de toren en de basiliek.

● Nieuw  contactpunt voor de geloofsgemeenschap Liempde
Als de pastorie van Liempde definitief een andere (woon)bestemming krijgt, verliest de geloofsgemeenschap Liempde zijn eigen ontmoetings-, vergader- en werkruimte. Dat kan én mag niet. Daarom is het parochiebestuur samen met de contactgroep Liempde op zoek naar een daartoe geschikte en goede oplossing. Hiertoe zijn er gesprekken gaande met het bestuur van de BOL. Deze gesprekken verlopen voorspoedig en een nieuwe, geschikte ruimte komt in zicht. 

● Aanvulling op de Parochiegids
Deze aanvulling 2018-2019 op de Parochiegids is in concept gereed. Een aantal adverteerders heeft zich voor een kleurenadvertentie aangemeld en over een aantal dagen wordt het drukken ter hand genomen. Deze aanvulling op de bestaande Parochiegids wordt in januari 2018 huis-aan-huis verspreid.

● Overleg met parochianen
De verslagen van het Contactberaad en de contactgroepen zijn, voor zover aanwezig, toegelicht en besproken. Actiepunten, voortvloeiend uit de bespreking ervan wordt ter hand genomen.

De volgende bestuursvergadering is op donderdag 7 december a.s.


Bestuur van de Heilig Hartparochie