Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens HHP, december 2017

10-12-2017

Op donderdag 7 december jl. vond de elfde vergadering, de decembervergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten. 

● Gezamenlijke parochieviering op zondag 14 januari 2018
Op zondag de 14e januari vindt de gezamenlijke parochieviering plaats in de Sint-Petrusbasiliek. Deze wordt door leden van de contactgroepen van de vier kerkdorpen georganiseerd. Van de opzet van de viering is met blijdschap kennisgenomen: het wordt een mooie viering. Deze begint om 10.30 uur.

● Bestuurlijke zaken
De bezetting van het bestuur en de bestuurscommissies is besproken en het rooster van aftreden is vastgesteld. Ook zijn de bestuursvergaderingen voor 2018 vastgesteld. Deze komen straks in de ‘agenda’ van onze website.

● Automatisering van de leden-, financiële en begraafplaatsenadministratie
De bisdommen en dus alle parochies stappen het komende jaar over van het automatiseringsprogramma Navision naar de programma’s: DocBase en Exact Online. Hiertoe dient het ‘computernetwerk’ van de parochie te worden bekeken en wellicht herzien, alsmede de nu gehanteerde pakketten. Deze zaken worden in de komende maanden bekeken.

● Tarieven voor 2018 vastgesteld
Het bestuur heeft de tarieven voor 2018 en 2018-2019 vastgesteld. Het betreffen de tarieven voor:
- De H. Missen en aanverwante zaken voor 2018.
- De tarieven voor advertenties op de website en in de Parochiegids 2018-2019.
- De tarieven voor de verhuur van de kerken en het Pastoraal Centrum voor 2018.
- De tarieven voor de begraafplaatsen voor 2018.
De tarieven worden in de nieuwe Parochiegids 2018-2019 (aanvulling) en via deze website gecommuniceerd.

● Actie Kerkbalans 2018
Op basis van het opgestelde draaiboek door de werkgroep wordt de geldinzamelingsactie besproken. Het bestuur is enthousiast over de opzet van de actie en de daarin opgenomen ideeën. Ze wenst de werkgroep succes met de verdere uitwerking en vertrouwt er op dat de actie weer een goed succes zal worden.

● Ontwikkeling van de verkopen van het vastgoed
Deze zijn kort besproken en de voortgang zit er goed in. Op de achtergrond wordt er door de ontwikkelaars heel hard gewerkt aan de inrichtingsplannen van de beide pastorieën en pastorietuinen. De definitieve plannen komen steeds beter in beeld. In 2018 moeten veel zaken hun beslag krijgen en kan wellicht al worden begonnen met de herontwikkeling. Let wel, we hebben het over 5 à 6 projecten en dat is geen kleinigheid.

● Ontwikkelingen pastorie van Esch
De huidige huurder heeft de pastorie per 30 november 2017 verlaten. De pastorie wordt evenals de andere in Boxtel en Liempde door de organisatie Camelot ter bewoning en bewaking verhuurd. Intussen worden door het bestuur plannen ontwikkeld om ook deze pastorie te herontwikkelen. Van de verdere voortgang wordt u op de hoogte gehouden.

● Mogelijke huisvesting Heilig Bloedstichting en koren
Met betrekking tot de huisvesting van de activiteiten van de H. Bloedstichting zijn verdere stappen gezet. De mogelijkheden hiertoe worden letterlijk in beeld gebracht. Het betreft ook de huisvesting van koren en andere activiteiten die nu nog elders (kunnen) plaatsvinden. Nadat de plannen verder zijn uitgewerkt wordt aan het Bisdom toestemming gevraagd om de plannen verder uit te werken.

● Herinrichting van de zolders van de Sint-Petrustoren
Eerste ideeën en schetsen zijn bijgewerkt en zijn door het bestuur goedgekeurd. Deze worden verder door de ingestelde werkgroep uitgewerkt en van een gedetailleerde kostenopzet voorzien. Daarna volgt definitieve besluitvorming en kan naar verwachting tot uitvoering worden overgegaan. Zoals bekend is het de bedoeling de zolders aantrekkelijk in te richten zodat deze een waardevolle aanvulling en verdieping worden voor de bijna wekelijkse excursies door de toren en de basiliek.

● Nieuw contactpunt voor de geloofsgemeenschap Liempde
Het vormgeven van een nieuw contactpunt voor de geloofsgemeenschap Liempde begint steeds meer vorm te krijgen. Dit komt definitief in de vroegere ‘uitleenruimte’ van Dienstencentrum Kloosterhof. Aan de inrichting hiervan wordt momenteel hard gewerkt en daarbij is er ook veel inbreng vanuit de parochie zelf. Het is de bedoeling dat de nieuwe ruimte zo snel mogelijk na 1 januari 2018 in gebruik wordt genomen. De leden van de contactgroep stemmen nu voor een nieuwe naam; hiertoe zijn twaalf voorstellen ingediend. 

● 'De Uitwijk' wordt gerenoveerd
De ontmoetingsruimte van de geloofsgemeenschap Lennisheuvel wordt gerenoveerd. Alles verloopt volgens plan en de ruim te komt er straks weer mooi én 'bij-de-tijd' uit te zien.

● Aanvulling op de Parochiegids
Deze aanvulling 2018-2019 op de Parochiegids is gereed en wordt nu gedrukt. Deze wordt in januari 2018 door tientallen vrijwilligers in Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde huis-aan-huis verspreid. Dit gebeurt tegelijkertijd met de brieven van de Actie Kerkbalans 2018. 

● Overleg met parochianen
De verslagen van het Contactberaad en de contactgroepen zijn, voor zover aanwezig, toegelicht en besproken. Actiepunten, voortvloeiend uit de bespreking ervan wordt ter hand genomen.

De volgende bestuursvergadering is op donderdag 11 januari a.s.