Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens: februari 2018

04-02-2018

Op donderdag 1 februari jl. vond de tweede vergadering, de februarivergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten. 

● Stormschade 
Na de januaristormen is de schade aan de gebouwen van de Heilig Hartparochie geïnventariseerd. Er was hier en daar wat lichte schade maar deze kon door vrijwilligers van de kerkdorpen zelf worden gerepareerd. In Liempde zijn enkele takken van bomen gewaaid en is er een boom in de pastorietuin omgewaaid. Deze wordt binnenkort verwijderd.

● Netwerkbijeenkomst op 13 maart 2018
Diverse bestuursleden en pastoraal medewerkers zullen deze bijeenkomst in Helvoirt weer gaan bezoeken. De leden hebben zich verdeeld over de diverse workshops zodat na afloop de opgedane kennis en andere vaardigheden kunnen worden gedeeld.

● Kees en Annie Schrama naar de Heilig Hartparochie
Kees en Annie Schrama, een aantal jaren geleden werkzaam in de Parochie Sint Jans Onthoofding Liempde, komen op korte termijn in Boxtel wonen. Ze willen zich weer als vrijwilliger verdienstelijk maken voor de Heilig Hartparochie. Het bestuur stemt hiermee in en beiden zullen zich vooral voor liturgische zaken en jeugdpastoraat binnen de hele parochie gaan inzetten. Maar daarvoor moeten ze eerst in Boxtel huisvesting vinden en dat valt nog niet mee.

● Yvonne de Riet in het parochiebestuur
Yvonne de Riet uit Boxtel is per 1 maart a.s. in het bestuur van de parochie benoemd. Zij gaat zich vooralsnog bezighouden met het gezinspastoraat. In de loop van de komende maanden zal ze ook aan andere taken haar medewerking verlenen. Met haar benoeming is het parochiebestuur weer compleet. We wensen haar veel succes en veel plezier binnen ons bestuur. 

● Aanvulling Commissie Vastgoed met Anjo van der Heijden
De heer Anjo van de Heijden is benoemd als lid voor de Commissie Vastgoed. Anjo woont in Lennisheuvel en gaat zich bezig houden met taken binnen die commissie. Hij is benoemd per 1 februari jl. en is dus al begonnen. Ook hem wensen we veel succes en (vrijwilligers)werkplezier.

● Bespelingen van het carillon van de Sint-Petrusbasiliek
Na meerdere verkennende gesprekken met veel instanties en personen heeft het bestuur besloten de bespelingen onder te brengen bij de Stichting Kerkconcerten Boxtel (SKB). Met dat bestuur zal een gebruiksregeling worden opgesteld. Als dit straks het geval is en het bestuur van de SKB formeel met deze opdracht heeft ingestemd, zal het carillon naast de klanken elk kwartier die we nu horen, ook weer op een andere wijze te horen zijn. Bijvoorbeeld tijdens de weekmarkt en bepaalde feestdagen. We wensen het bestuur van de SKB veel succes met de organisatie van de bespelingen.    

● Ontwikkeling van de verkopen van het vastgoed
Deze zijn besproken en de voortgang zit er goed in. Op de achtergrond wordt er door de ontwikkelaars nog steeds gewerkt aan de inrichtingsplannen van de beide pastorieën en pastorietuinen. De definitieve plannen komen steeds beter in beeld. In 2018 krijgen veel zaken wellicht hun beslag en kan misschien al worden begonnen met de daadwerkelijke herontwikkeling. 

● Evaluatie eerste drie jaren Heilig Hartparochie
Het bestuur heeft met het Contactberaad besloten om na drie jaar het functioneren van de Heilig Hartparochie te evalueren. Hiertoe is een traject uitgezet. De afronding van deze evaluatie zal in het najaar plaatsvinden.

De volgende bestuursvergadering is op donderdag 1 maart a.s.


Bestuur Heilig Hartparochie zet al drie jaar het beste beentje voor...