Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

In en om de torens: juni 2018

10-06-2018

Op donderdag 7 juni vond de zesde vergadering, de junivergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten. 

● Visualisatie van de Sint-Petrusbasiliek van Boxtel
In overleg met de werkgroep Visualisatie van de Sint-Petrusbasiliek wordt er een extra avond voor het bestuur en vrijwilligers georganiseerd waarin het project wordt gepresenteerd. Deze is op woensdag 27 juni a.s. in de basiliek zelf. Deze basiliek is vanaf 19.00 uur geopend. Het programma begint om 19.30 uur en duurt ongeveer een uur. Mogelijk ontvangen de vrijwilligers nog een persoonlijke uitnodiging; dit is per kerkdorp verschillend.

● Herontwikkeling vastgoed van de HHP
De herontwikkeling en alles wat daarbij komt kijken is kort besproken. Onze makelaar heeft een overzicht van de stand van zaken  gepresenteerd. Hieruit blijkt dat herontwikkelen van gebouwen en percelen veel momenten van vallen en opstaan kent en dat deze processen sowieso lang duren. Zo ook voor onze parochie. Maar vorderingen worden gemaakt en het licht in de tunnel wordt feller…
Na een geslaagde informatieavond in Esch, heeft het bestuur ook definitief besloten de pastorie van Esch te verkopen. Deze verkoop gaat binnen enkele weken van start. Tegelijkertijd heeft het bestuur ook besloten om het ontmoetingspunt ‘De Opgang’ te renoveren en opnieuw aan te kleden. Plannen voor dit laatste worden al in samenspraak met de Contactgroep Esch ontwikkeld. 

● 150 Jaar bestaan van de kerk van Liempde
De kerk van Liempde bestaat 150 jaar en dat wordt op zondag 24 juni a.s. gevierd. De viering begint met een plechtige hoogmis om 09.30 uur. Na de viering wordt een plaquette onthuld met daarop de parochiepastoors van 1603 tot en met 2014. Na een vendelgroet van het Gilde Sint Antonius Abt is er koffie drinken in de Kloosterhof.

● De Heilig Hartparochie en de AVG
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG, definitief ingegaan. Deze is de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). In het kader van deze invoering heeft het bestuur de volgende zaken geregeld en/of vastgesteld:
  • Er is een ‘Privacyverklaring Heilig Hartparochie’ vastgesteld; deze is al gepubliceerd en als vast onderdeel opgenomen op deze website. 
  • Er is een intern beleidsdocument voor de parochie vastgesteld waarin een aantal praktische zaken is en wordt geregeld. Dit is al onder alle geledingen binnen de parochie verspreid. 
  • In dat beleidsdocument is ook vastgelegd dat een verdere uitwerking de komende tijd gaat en pas kan plaatsvinden.
  • En het bestuur laat een beveiligingscertificaat voor onze website installeren.
● Jaarrekening 2017 vastgesteld
De door de penningmeester opgestelde Jaarrekening 2017 is door het bestuur vastgesteld nadat deze grondig is besproken in de Commissie Financiën. Helaas hebben we 2017 nog met een verlies van circa € 25.000,-- moeten afsluiten, maar het wordt geleidelijk aan kleiner. De Jaarrekening 2017 is ter goedkeuring toegestuurd aan het Bisdom. Zo gauw de goedkeuring ontvangen is wordt de jaarrekening op de website met een toelichting gepubliceerd.
Een samenvatting van de deeljaarrekening is met een toelichting ter informatie naar de contactgroep van elke geloofsgemeenschap gestuurd.

● Kostenverdeling, -toerekening en -herijking financiële administratie Heilig Hartparochie
Dit document van 2016 is door de Commissie Financiën besproken, geëvalueerd en herijkt. Er is een aantal door het Bisdom opgelegde zaken opgenomen. Onder andere zijn de toevoegingen aan de voorzieningen verhoogd. Met dit door het bestuur vastgestelde document kunnen we weer jaren vooruit…

● Cijfers 1e kwartaal 2018
Deze zijn door de penningmeester gepresenteerd. Ze vertonen redelijk eenzelfde beeld als dat van 2017. Daarmee zitten we dus op de goede weg.

De volgende bestuursvergadering is op donderdag 9 augustus a.s.