Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens: oktober 2018

09-10-2018

Op donderdag 4 oktober vond de achtste vergadering, de oktobervergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten. 

● Pastoor Jacques Grubben gaat ons verlaten
Onze pastoor Jacques Grubben gaat ons per 1 februari 2019 verlaten. Hij is door bisschop Mgr. De Korte per die datum als pastoor in de parochie Heilige Drie-Eenheid in Nijmegen-Zuid benoemd. De benoeming is onder voorbehoud van een rechtsgeldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Als nieuwe pastoor van onze Heilig Hartparochie wordt Geertjan van Rossem benoemd, nu plebaan van de Sint-Jan van Den Bosch.
Het bestuur gaat in de komende tijd bekijken op welke wijze we de wisseling van pastoors zo goed mogelijk handen en voeten kunnen geven. Bij voorbaat danken we Jacques Grubben hartelijk voor zijn goede en tomeloze inzet voor onze parochie, in de fusieperiode daarvoor en voor al zijn werkzaamheden in de voormalige Verrijzenisparochie van Boxtel. 

● Kees en Annie Schrama gaan naar Rijssen
Kees en Annie Schrama, nog niet zo lang werkzaam in onze parochie, gaan ons per 1 november a.s. verlaten. Zij verhuizen naar Rijssen in Overijssel. Daar zullen ze gaan wonen en wellicht ook werken. Het bestuur dankt beiden hartelijk en wenst hen veel woon- en werkplezier in hun nieuwe woonplaats.

● De doordeweekse missen in Liempde
Samen met kapelaan Geoffrey de Jong en de Contactgroep Liempde wordt bekeken op welke wijze we een wat betere en prettiger ruimte kunnen creëren voor de viering van de doordeweekse missen. Meerdere mogelijkheden zijn besproken en worden nu bekeken.

● Scholing van kosters
Het bestuur biedt de hoofdkosters de mogelijkheid om zich verder te laten scholen in het vak van koster. Communicatie hierover wordt binnenkort opgestart.

● Begroting voor 2019
Deze is vastgesteld en wordt ter goedkeuring aan het bisdom toegezonden. Deze begroting toont nog altijd een tekort van circa € 24.000,-- als wordt het steeds lager. Vanaf 2020 hoopt het bestuur sluitende begrotingen te kunnen presenteren.

● Herinnering Actie Kerkbalans
Deze vindt in het weekend van 19 tot en met 21 oktober plaats. De organisatie is op poten gezet en de brieven worden over enkele weken bezorgd. We rekenen erop dat veel parochianen die nog geen bijdrage aan de parochie hebben gedaan dat alsnog zullen doen. Bij voorbaat hartelijk dank!

● Adverteren op de website
In de komende weken worden de vaste adverteerders weer benaderd om ook in het komende parochiejaar weer te adverteren op onze website. Nieuwe adverteerders zijn en blijven welkom. De mogelijkheden en opgavenformulier staan op deze website. U kunt ook het secretariaat benaderen.

● Herontwikkeling vastgoed van de HHP
De herontwikkeling en alles wat daarbij komt kijken is kort besproken; deze verloopt voorspoedig. Als alles meezit worden nog dit jaar of in het prille voorjaar de definitieve verkoopaktes van een aantal onderdelen bij de notaris gepasseerd.
In dit kader vermelden we dat de pastorie van Liempde op 13 september definitief is verkocht. De pastorietuin wordt binnenkort door de Gemeente Boxtel in procedure gebracht.

● De pastorie van Esch wordt verkocht en de Opgang gerenoveerd…
Ook deze pastorie wordt verkocht en is te vinden op Funda.
'De Opgang’, de ontmoetingsruimte voor de parochianen van Esch, wordt grondig verbouwd en vernieuwd. De plannen met meerdere alternatieven zijn klaar en worden binnenkort met het bisdom besproken. Als van het bisdom duidelijkheid is verkregen wordt er snel werk gemaakt van de realisering.

● Familiepastoraat
De verslagen van de eerste brainstormsessies zijn kort besproken. Er wordt flink van leer getrokken en mooie ideeën worden aan het papier toevertrouwd. Het realiseren ervan is een zwaardere opgave maar ook daar wordt over nagedacht. 
 
De volgende bestuursvergadering is op donderdag 1 november a.s.