Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Geslaagde avond in de Walnoot

11-10-2018

Aandachtige parochianen kregen ‘waar voor hun geld’

Op woensdag 10 oktober jl. vond de inmiddels traditionele informatieavond van de parochie plaats. Het bestuur vertelt dan in hoofdlijnen het gevoerde beleid in het afgelopen parochiejaar en doet mededelingen van de plannen voor het lopende jaar. Een vooruitblik die bij de bijna 50 aanwezigen goed in de smaak viel…

Na een kort welkomstwoord en een kleine voorstelronde werd per bestuurscommissie en vanuit het pastoraal team een toelichting gegeven op de stand van zaken en passeerden de belangrijkste wapenfeiten de revue... Er werd een beeld geschetst van een vitale parochie die gedragen wordt door vele vrijwilligers, bestuursleden en enthousiaste parochianen. Alle vrijwilligers werden door vicevoorzitter, Jos Polman, deze keer dan ook extra bedankt. 

Ook de financiële gang van zaken beweegt zich geleidelijk aan in de door het parochiebestuur gewenste richting. We hebben weliswaar in 2017 nog een tekort van € 25.188,-- maar dat kan de komende jaren wegebben. Na 2020 wil het bestuur zogenaamde zwarte cijfers gaan schrijven. De penningmeester Bas Rombauts gaf een heldere toelichting bij alle cijfermateriaal en beantwoordde diverse vragen naar tevredenheid. Hij en ook alle andere bestuursleden ontvingen van de bezoekers een warm applaus.

Na de pauze was het woord aan kapelaan Geoffrey de Jong. Hij was gevraagd om een inleiding te houden over de bieren van La Trappe. Ja, hij is een kenner en dat bleek gaandeweg de avond: de sfeer werd er mede door zijn aanstekelijk enthousiasme met de minuut gezelliger op…
Hij schetste op een aantrekkelijke wijze het ontstaan van de monnikenkloosters, de omzwervingen van de monniken en de verspreiding van de kloosters over de wereld, En natuurlijk hun verdienmodel: brood bakken, groenten telen en huisvlijt. Ze brouwden zoals bekend ook bier, abdijbier. Dit om aan de kost te komen en ook voor eigen gebruik. In die tijd dronken trouwens heel veel mensen bier en/of wijn, dat was tenminste gezond en niet vervuild. Water uit putten was toen vaak een bron van besmettingsgevaar voor de meest uiteenlopende en ziekten.

Enkele keren werd door Geoffrey een pauze ingelast en kon een abdijbier worden geproefd. Nou dat ging er wel in. Bij de een beter dan bij de ander, maar dan deerde niet. De anderen genoten mee en kregen frisdrank of wijn. Drie bieren werden geproefd. Meerdere aanwezigen moesten wel heel veel proeven om de juiste smaak te kunnen bepalen. Maar zij waren dan ook te voet, met de fiets of werden 'gereden'.

Natuurlijk werd het geen drankavond maar wel een heel gezellige en waardevolle invulling van het tweede gedeelte van deze informatieve avond. Dank aan Geoffrey en alle bestuursleden die alles zo goed hadden voorbereid. We danken ook alle aanwezigen voor de komst naar deze bijeenkomst. Met u blijven we bouwen aan een vitale en mooie Heilig Hartparochie!
De gepresenteerde sheets van deze avond kunt u hieronder bekijken en/of downloaden. Bekijk ook de foto-impressie van deze geslaagde avond! Klik op deze link of die hieronder

Meer informatie:


In diverse korte presentaties schetsten de voorzitters van de commissie het gevoerde en te voeren beleid.