Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens: december 2018

09-12-2018

Op donderdag 6 december vond de tiende vergadering, de decembervergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten. 

● Evaluatie functioneren parochie
Deze dag met de leden van het Contactberaad en die van het bestuur vond op zaterdag 10 november jl. plaats en stond onder leiding van Marius Buiting. Het was een geslaagde dag. Mede op basis van de door iedereen gemaakte aantekeningen en een schriftelijke impressie worden de uitkomsten binnen het Contactberaad en het bestuur afzonderlijk besproken. Er wordt gevraagd mogelijke actiepunten te formuleren. Het bestuur houdt deze sessie op donderdag 10 januari 2019.

● De huisvesting en andere zaken van onze nieuwe pastoor Geertjan van Rossem
Een kleine commissie uit het bestuur heeft een aantal zaken samen met Geertjan van Rossem besproken en vastgelegd. Het bestuur stemt hiermee in en daarmee zijn veel, zo niet bijna alle technische en inhoudelijke zaken voor de aanstaande inhuizing geregeld. Nu volgt de uitvoering van alle afspraken.

● Afscheid van pastoor Jacques Grubben
Ook dit afscheid is door een kleine bestuurswerkgroep terdege voorbereid. Deze werd en wordt geassisteerd door een kleine groep uit het Contactberaad die de eucharistieviering, tevens de Nieuwjaarsviering, voorbereidt.
Het afscheid vindt plaats op zondag 13 januari 2019 in de Sint-Petrusbasiliek.

● De vaste documenten vastgesteld
In deze vergadering zijn ook de jaarlijks vast te stellen documenten opgesteld en vastgelegd. Dit zijn:
- de bezetting van het bestuur en de vaste bestuurscommissies;
- het rooster van aftreden;
- het vergaderrooster voor het bestuur van 2019;
- alle tarieven voor 2019.
Alle genoemde zaken worden einde december op deze website opgenomen. Deels in de vaste rubrieken en anderdeels in de ‘agenda’ van de website.

● Plan van Aanpak Arbozaken vastgesteld
De Werkgroep Arbozaken heeft in de afgelopen maanden hard gewerkt en een goed document opgeleverd: een Plan van Aanpak Arbozaken. Het plan heeft een inleiding van circa twintig pagina’s, daarna volgen er vijf zogenaamde Risico-inventarisaties en -evaluaties (RIE’s) van de vier kerken en het Pastoraal Centrum en daarna een actieplan per gebouw en een tijdplan. Dit plan komt in een gedrukte versie in elk kerkgebouw te liggen en ligt voor derden ter inzage op het Secretariaat.

● Evaluatie vrijwilligersmiddagen
Hierover was het bestuur kort: ze zijn alle prima geslaagd en voor herhaling vatbaar. Dit is dus over twee jaar want komend jaar is er een parochiële middag. Het bestuur dankt nogmaals alle vrijwilligers voor de organisatie van deze fijne en gezellige bijeenkomsten en natuurlijk nogmaals de 480 vrijwilligers die zich op de een of andere wijze inzetten voor onze parochie. Vierentwintig van hen ontvingen een bronzen, zilveren of gouden Heilig Hartspeld.

● Kerkberichten gestroomlijnd
Het bestuur heeft de kerkberichten die wekelijks in het Brabants Centrum worden geplaatst in de afgelopen maanden nog verder gestroomlijnd. Deze worden nogmaals met alle redacteuren van de vier kerkdorpen gecommuniceerd en daarna met het Brabants centrum. Het is de bedoeling dat de nieuwe werkwijze in januari 2019 ingaat. 

● De pastorie van Esch is verkocht
Hiervan is op deze website al mededeling gedaan. Zie hiervoor het betreffende artikel. In deze vergadering is een aantal afspraken gemaakt over de verdere afwikkeling en vooral ook over de loskoppeling van e Opgang. Deze wordt zoals eerder vermeld losgekoppeld van de pastorie en geheel ten behoeve van de parochie gerenoveerd.

De volgende bestuursvergadering is op donderdag 10 januari a.s.


Het bestuur van de Heilig Hartparochie