Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Als een nieuw begin...

13-01-2019

Het veelkleurige mozaïek van onze parochie

God openbaarde zich in de afgelopen tijd op verschillende manieren. Het is als een nieuw begin, een kleurrijk mozaïek dat stap voor stap en zorgvuldig wordt opgebouwd, een beweging van liefde. Het beginpunt is de geboorte van zijn zoon Jezus in een eenvoudige stal in Bethlehem. De hemel en aarde zijn hiervan getuige…En aansluitend daarop worden meer kleuren zichtbaar in het bezoek van de engelen aan de herders en de ster die verschijnt aan de Wijzen uit het Oosten. God maakt zich bekend aan zijn volk Israël en aan de gehele wereld. In de liturgie van de verschillende jaren horen we echter ook nog over de bruiloft van Kana en zoals vandaag over zijn Doop in de Jordaan. Met een mooi woord noemen we dit ‘alles, Epifanie’…

Bij een mozaïek horen verschillende kleuren zoals het goud dat symbool staat voor alles wat met God te maken heeft. Het credo van onze Heilig Hartparochie ‘Eenheid in verscheidenheid en verscheidenheid in eenheid’ biedt ruimte aan de gouden rijkdom van ons geloof dat in de diverse gemeenschappen wordt gevierd. Het komt echter ook tot uitdrukking in de bijzondere verbondenheid met de goede buren van de Protestantse Gemeenschap in Boxtel en in het Interreligieuze Platform waarvan wij als parochie deel uitmaken. 

De kleur groen heeft zich een weg gebaand dwars door de gemeenschappen heen in het respectvol zoeken van de onderlinge samenwerking maar ook in het waarderen van de onderlinge verschillen. Iets dat bijvoorbeeld zichtbaar is in de fijne band die we met elkaar ervaren in het Contactberaad, het overkoepelende orgaan waarin de Contactgroepen van de dorpen op een open en vriendschappelijke manier met elkaar omgaan. 

Het rood krijgt onder meer zijn beslag in de verschillende ziekengroepen van de parochie, de burenzorg in een van de gemeenschappen, het kribbeproject en de parochiële werkgroep Diaconie in wording. 

En de Mariale kleur blauw uit zich in het veelvuldig bezoeken en vieren in de vele kapellen die onze parochie rijk is en in het dagelijks bidden van het Rozenhoedje in onze basiliek…Een kleurrijk palet waarin er nieuwe kleuren of initiatieven zichtbaar mogen worden zoals het Familiepastoraat, Kunst & Cultuur, inhoudelijke lezingen en de gezamenlijke zorg voor de schepping die aan ons is toevertrouwd… God is zichtbaar in het vele moois dat onze parochie rijk is. Het is als een nieuw begin dat nu, inclusief de voorbereidende ontmoetingen, al weer zijn achtste jaar in gaat!

Echter naast de mooie ontwikkelingen mogen we de moeilijke en pijnlijke zaken niet uit de weg gaan met dien verstande dat we met de woorden van de profeet Jesaja er voor dienen te zorgen dat we ‘de kwijnende vlaspit niet doven’ en ‘het geknakte riet niet breken’. Ook mogen we oog hebben en misschien wel meer dan ooit voor de zoekende mensen die aan de rand van de Kerk staan uit interesse of om een andere reden want ook in hen is God zichtbaar aanwezig… Laten we elkaar de hand reiken en ontvangen...

Onze Heilig Hartparochie mag een plek zijn voor iedereen die op zoek is naar rust, houvast en herbronning in onze jachtige flitswereld waar mensen elkaar echt willen zien en ontmoeten van hart tot hart door het geloof in de welbeminde zoon van God, Jezus Christus, met elkaar te delen… Het woord mededogen, het liefdevol, geduldig en oprecht met elkaar begaan zijn alsmede de bereidheid om steeds weer met elkaar opnieuw te willen beginnen zijn in dit alles de sleutelwoorden die Jezus gedurende zijn leven centraal heeft gesteld. Als wij onze naam als christenen geloofwaardig willen houden dan mogen wij naar zijn woorden, zoals God de Vader in het Evangelie ons aanraadt, luisteren om geïnspireerd door het vuur van de heilige Geest, er met Jezus echt werk van te maken. Dat is mijn wens voor onze mooie parochie en om met de woorden van pater Norbertijn Peter Damen te eindigen, die in de aanloop naar de fusie verschillende richtingaanwijzers heeft gegeven, ‘Ik weet zeker dat we dit kunnen…’ Amen