Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens: juni 2019

19-06-2019

Op donderdag 13 juni jl. vond de zesde vergadering, de junivergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten. 

● Algemene informatieavond bestuur
Deze wordt weer in het najaar gehouden en wel definitief op woensdag 6 november. 
De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Gelieve deze avond alvast in uw agenda te reserveren. En natuurlijk ontmoeten we u graag in De Walnoot. 

● Van Navision naar DocBase
In de week van 20 mei is onze ledenadministratie omgezet van het programma Navision naar DocBase. In een later tijdstip wordt de financiële administratie daaraan gekoppeld. In het bestuur zijn verdere, goede afspraken gemaakt over het omgaan met dit programma. We vertrouwen erop dat het nieuwe ledenadministratieprogramma goed gaat functioneren. 

● Dodenherdenking in Liempde
Een delegatie van het bestuur van de HHP en de Contactgroep Liempde gaan samen met het bestuur van Algemeen Belang Liempde de vormgeving van de jaarlijkse Dodenherdenking evalueren. U hoort er te zijner tijd meer over als er resultaten zijn.

● Vervangen van Geoffrey de Jong 
Door het bisdom is toegezegd dat de Heilig Hartparochie op termijn een nieuwe kapelaan krijgt. Tot die tijd werkt het bestuur met aangepaste misroosters. Het volgende is voorlopig besloten:
  • in de zomervakantie (juli en augustus) vervalt op zondagen de Stille H. Mis van 09.00 uur in Boxtel;
  • in Liempde vervallen beide doordeweekse missen op woensdag en donderdag.
Na de zomervakantie tot 31 december 2019 vervallen in Liempde de beide doordeweekse H. Missen van 09.00 uur op de woensdagen en donderdagen. Gelieve hiermee rekening te houden.

● Afscheid van kapelaan Geoffrey de Jong  
In deze vergadering zijn voor wat betreft de organisatie de laatste puntjes op de bekende ‘i‘ gezet. Het officiële afscheid is op zondag 30 juni in Liempde in de Hoogmis van 09.30 uur. Daarna is er een receptie in Dienstencentrum Kloosterhof (naast de kerk). 
De parochianen van Boxtel kunnen op zaterdag 22 en zondag 23 juni ook na de H. Mis de kapelaan de hand drukken.
Voor meer informatie over het afscheid, zie de artikels op deze website en de informatie die nog (op deze website) volgt. 

● De Jaarrekening 2018
De Jaarrekening van 2018 is vastgesteld. Zo gauw deze door het bisdom is goedgekeurd wordt deze op alle vijf de websites van onze parochie vermeld. Na uitstekende en goede resultaten met de beleggingen in de afgelopen jaren, lieten de rendementen ons in het laatste kwartaal van 2018 behoorlijk in de steek. Die lagere rendementen hebben helaas een negatieve invloed op het exploitatieresultaat. We vertellen u er meer over tijdens de informatieavond van 6 november a.s.

● De financiën zijn gecontroleerd
De eerder ingestelde kascontrolecommissie heeft de jaarcijfers en de boekhouding gecontroleerd. Het verslag is aan het bestuur aangeboden en besproken. De reacties worden in de aanstaande vergadering van de Commissie Financiën op woensdag 26 juni a.s. besproken. Er zijn door de commissie veel goede suggesties gedaan die zeker de aandacht verdienen. 

● KPN-antennes in de toren van Liempde
Het contract met KPN inzake de plaatsing van GSM-antennes in de kerktoren van Liempde is met vijftien (!) jaar verlengd en dat tegen een hoger bedrag. Deze inkomsten zijn zeer welkom en dragen bij aan een sluitende exploitatie van de geloofsgemeenschap Liempde. Naast de antennes van KPN hangen er ook GSM-antennes van T-Mobile en Tele2.

● Vastgoedbeheer
De verkoop van alle overtollige gebouwen verloopt nog steeds naar wens. Zoals het er nu naar uitziet kunnen deze zomer de pastorie en de pastorietuin van de voormalige H. Hartparochie daadwerkelijk worden verkocht. De renovatie van de Opgang in Esch is in kaart gebracht. Het gepresenteerde plan was te groots en te duur; aan een andere, goede en betaalbare oplossing wordt gewerkt. De opbrengsten van de pastorie en -tuin in Boxtel komen ten goede aan de geloofsgemeenschap van Boxtel. 

● Schilderen pastorie van Lennisheuvel
Hiervan is het bestuur voorstander en het heeft er ook voor gekozen. Zo gauw enkele aanvullende offertes zijn ontvangen maakt het bestuur een definitieve keuze van de uitvoerder. Het gebouw wordt dan goed onder handen genomen. 

● Hernieuwde aanbesteding graven delven en dichten
Omdat einde juni 2019 het contract met het huidige bedrijf afloopt vindt er een hernieuwde aanbesteding plaats. Deze is gebeurd op basis van een aangescherpt document waarin een aantal zaken zijn verwerkt die extra aandacht behoeven. De aanbesteding is afgerond en het nieuwe bedrijf begint per 1 juli 2019. 
In samenhang hiermee is besloten om de werkelijke kosten van delven en dichten door te belasten aan de nabestaanden als deze hoger zijn dan het vastgestelde tarief. Zie elders op deze website. 

De volgende bestuursvergadering is op donderdag 4 juli a.s.