Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens: oktober 2019

06-10-2019

Op donderdag 3 oktober jl. vond de negende vergadering, de oktobervergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten. 

● Algemene informatieavond bestuur
Deze wordt in het najaar gehouden en wel op woensdag 6 november. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Gelieve deze avond alvast in uw agenda te reserveren. En natuurlijk ontmoeten we u graag in De Walnoot. Het draaiboek hiervoor is in deze vergadering besproken en vastgesteld en wordt nu definitief uitgewerkt. 

● Aanvulling Parochiegids 2020-2021
Een eerste concept is besproken. Een aantal zaken is kritisch onder de loep genomen en wordt opgenomen in deze aanvulling op de gids. Een nieuw concept wordt opgesteld en aan allen betrokkenen toegestuurd.

● ‘inburgering’ kapelaan Marshal
De ‘inburgering’ en het inwerken van kapelaan Marshal verloopt volgens afspraak en plan. Hij volgt een ‘inburgeringscursus’ die uit vier avonden bestaat. Daarnaast volgt hij een cursus Nederlandse taal in Eindhoven: 2 x 2 uur en Theo van den Heuvel ondersteunt hem met de Nederlandse taal: 3 tot 4 keer per week na de ochtendmis van 09.00 uur. Inmiddels is zijn Italiaans rijbewijs, waar kapelaan Marshal in het verleden ook heeft gewerkt, omgezet naar een Nederlands en neemt Marshal enkele rijlessen. Door onze pastoor Geertjan van Rossem is kapelaan Marshal in de vieringen voorgesteld in de kerkdorpen Esch, Liempde en Boxtel en aan het einde van de vieringen heeft de kapelaan zijn mede-parochianen in het Nederlands toegesproken, hetgeen zeer op prijs werd gesteld. 

● ‘De Missionaire parochie’
Een landelijke project, onder meer aangekleed met enkele studiedagen op 24 en 25 maart 2020 in Oudenbosch. Op de informatieavond van woensdag 6 november wordt er meer over verteld en kunt u zich ook opgeven voor dit project. Mocht u eerder wat willen weten, bel dan met pastoor Geertjan van Rossem.

● Begroting 2020
Deze is uitvoerig besproken en daarna vastgesteld. Deze tendeert naar zogeheten zwarte cijfers, maar dat blijkt nog steeds een lange weg te zijn. Het bestuur doet zijn uiterste best om de begroting sluitend te krijgen.

● Groot onderhoud aan de kerk en toren van Liempde
Op basis van de rapporten van de Monumentenwacht en in nauw overleg met de deskundige van het Bisschoppelijk bouwbureau is ,in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), een groot onderhoudsplan voor de kerk en toren van Liempde opgesteld. Dit plan heeft inmiddels de (informele) instemming van genoemde instanties en is nu door het bestuur goedgekeurd. De kosten bedragen circa € 95.000,--- waarvan ongeveer de helft door de RCE wordt gesubsidieerd. Daarvoor gaat veel gebeuren. Wat en hoe? Daarvan houden we u de komende maanden op de hoogte.

● Ook plannen voor Esch en Boxtel
Ook voor deze beide kerkdorpen worden, op basis van deze aanpak, groot onderhoudsplannen opgesteld. Veel zaken zijn voor Boxtel al globaal in beeld gebracht, zoals vervanging van een hekwerk in de toren, de vervanging van de motoren van de klokken en een gedeeltelijke vervanging van de verlichting in de basiliek. Al deze zaken komen in een totaalplan en worden daarna meteen of gefaseerd aangepakt. 

Open Kerkendagen
Deze zijn op hoofdlijnen geëvalueerd: zeer gevarieerd ingevuld maar jammer genoeg matig bezocht. De dagen kenden een hoge en fantastische inzet van de parochievrijwilligers. Deze dagen worden door het Contactberaad en de contactgroepen verder geëvalueerd. 

De volgende bestuursvergadering is op donderdag 7 november a.s.