Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Infoavond uitstekend bezocht

07-11-2019

Een goed bezochte avond in De Walnoot met voor ieder wat wils…

Op woensdag 6 november jl. vond de inmiddels traditionele informatieavond van de parochie plaats. Het bestuur vertelt dan in hoofdlijnen het gevoerde beleid in het afgelopen parochiejaar en doet mededelingen van de plannen voor het lopende jaar. Een vooruitblik die bij de bijna 80 aanwezigen goed in de smaak viel. Ja het was heel druk en het bestuur kreeg ook veel input en… complimenten.

Na een kort welkomstwoord door de vicevoorzitter Jos Polman werd onze nieuwe kapelaan Marshal Stanislaus door hem en door de pastoor voorgesteld. De nieuwe kapelaan kreeg een applaus van de bezoekers en de sprekers en mede namens de aanwezigen wensten zij hem veel succes in onze mooie Heilig Hartparochie. 
Daarna werd vanuit het pastoraal team een toelichting op de stand van zaken gegeven en passeerden de belangrijkste wapenfeiten de revue... Er werd een beeld geschetst van een vitale parochie die gedragen wordt door vele vrijwilligers, bestuursleden en enthousiaste parochianen. Alle vrijwilligers werden door vicevoorzitter deze keer dan ook nog eens extra bedankt. 

De inhoud van alle bijdragen is in een diapresentatie verwerkt. Deze presentatie is als document aan dit sfeerverslag toegevoegd en u kunt het downloaden door op een van de linken te klikken.

Ook de financiële gang van zaken werd daarna uitvoerig door onze penningmeester Bas Rombauts toegelicht. Hij moest helaas melding maken van een veel groter tekort dan begroot in 2018 omdat de opbrengst van de beleggingen in dat jaar heel erg zijn tegengevallen. Een lichtpunt (!) is er ook: dit jaar zijn de opbrengsten tot nu toe bijzonder goed waar we enkele jaren goed mee vooruit kunnen. Het streven blijft daarom een sluitende begroting in de komende jaren te presenteren. Dat met een goede bijdrage van de parochianen want met de overige opbrengsten alleen redden we dat niet. 
De penningmeester Bas Rombauts gaf een heldere toelichting bij alle cijfermateriaal en beantwoordde diverse vragen naar redelijke tevredenheid. Hij en ook alle andere bestuursleden ontvingen van de bezoekers een warm applaus.

Zaken die in de vragenronde naar voren kamen waren onder meer de volgende:
- Kan er meer openheid worden gegeven over de opbrengsten van de verkochte onroerend goed zaken van de parochie en van de balansbedragen?
- Kan de basiliek worden losgemaakt van de parochie zodat de onderhoudslast beter over alle inwoners van Boxtel kan worden verdeeld? Het aantal betalende parochianen neemt namelijk elk jaar af.
- Opmerking: veel dank én een applaus voor het bestuur voor hun tomeloze inzet en keurige presentatie.
- Hoe is/wordt het groot onderhoud van de kerken aangepakt en kan de begroeiing van de toren in Boxtel worden verwijderd? 
- Van wie zijn alle kapellen en kan het onderhoud daarvan in beeld worden gebracht? En wie doet wat en is waarvoor verantwoordelijk?
- De weg naar de Sint-Petrusbasiliek in afgesloten. Kan deze via de Gemeente Boxtel weer worden opengesteld? En kunnen de eigen parkeerplaatsen van de parochie in de zogenaamde ‘blauwe zone’ worden opgenomen?
- Is het mogelijk om komend jaar ook een liquiditeitsbegroting te presenteren?

Verder waren er ook nog andere vragen. Alle zullen binnen het bestuur besproken worden en waar mogelijk kunnen/zullen oplossingen worden gezocht.

Na de pauze was het woord aan pastoor Geertjan van Rossem over het thema ‘De Missionaire parochie’ met als onderdeel ‘als God renoveert’. Hij plaatste alles in een goed gebalanceerd tijdskader. In een boeiend verhaal alsook een prachtige presentatie gaf hij een keurige inleiding op het thema. Deze was zeer helder en gaf een goed inzicht in het verleden en op de wijze waarop we nu verder zouden kunnen. Ook besteedde hij aandacht aan de op te starten Alphacursus in januari 2020.
In een apart artikel op deze website met als bijlage de gegeven presentatie, kunt u zich prima informeren. Graag wordt hiernaar verwezen…  

Rond de klok van tienen werd de informatieve en gezellige avond formeel afgesloten. Toen was er ruimte voor gesprek en een drankje. Velen bleven nog lekker nabuurten en daarbij ging het veel over de inhoudelijke presentaties. Dank aan de bestuursleden en pastoor Geertjan van Rossem die alles zo goed hadden voorbereid. We danken ook alle aanwezigen voor de komst naar deze bijeenkomst. Met u blijven we bouwen aan een vitale en mooie Heilig Hartparochie!
De gepresenteerde sheets van deze avond kunt u hieronder bekijken en/of downloaden. Bekijk ook de foto-impressie van deze geslaagde avond! Klik op deze link of die hieronder. De sheets van de pastoor treft u bij het volgende artikel aan.

Meer informatie:


De vicevoorzitter Jos Polman dankte de vrijwilligers weer hartelijk voor hun tomeloze inzet in het hele jaar