Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

De Geest van liefde en vrijheid

17-05-2020

Je mag vrijwillig ingaan op de uitnodiging van Jezus om met Hem mee te doen

Heel bijzonder in deze meimaand steken wereldwijd vele miljoenen mensen een kaarsje aan bij Maria. Bijzonder ook tijdens deze coronacrisis. Zo stak ook  onze premier Rutte enkele weken geleden in de Jacobuskerk te Den Haag een kaarsje aan. Want wie heeft er temidden van alle onzekerheden van het leven niet af en toe behoefte aan wat houvast en steun van boven. Zo vinden we bij bijzonder ook bij Maria een welwillende moeder met een luisterend oor bij wie je even terecht kunt met je vragen en noden.
 
In onze hedendaagse wereld voelen mensen zich immers vaak onzeker en verweesd. Dat wordt nog versterkt door de huidige coronacrisis, waardoor iedereen nog meer dan anders op zichzelf is teruggeworpen. Misschien reikt de overheid je enigszins de helpende hand, maar verder mag je alles zelf uitzoeken. Je staat er grotendeels alleen voor. Dat geldt zowel voor jong als oud. Met name als het gaat om de belangrijke vragen van het leven zoals:  wat is de zin en het doel van alles wat ik doe, wat is de zin van mijn leven, wat is de bedoeling van alles wat ik meemaak, van alles wat mij overkomt? Op al die belangrijke vragen krijg je van de wereld geen helder antwoord. Dat mag je zelf uitzoeken dat mag je zelf bepalen zegt men dan. Op die manier wordt iedereen teruggeworpen op zichzelf. Uit angst voor deze onzekerheid en eenzaamheid nemen sommigen dan hun toevlucht tot radicale ideologieën waarbij door de groep alles dwangmatig en tot in de puntjes wordt voorgeschreven, zodat je helemaal geen vrijheid meer hebt. 
En zo slaat de hedendaagse mens vaak door naar twee uitersten: aan de ene kant het volkomen individualisme met veel eenzaamheid, egoïsme en onzekerheid en aan de andere kant de overheersing van de groep, bijvoorbeeld een onderdrukkende staat of een dwingende religie, die alles controleert en geen vrijheid meer toelaat.

Gelukkig horen we in de boodschap van Jezus een ander geluid. Daar is een balans tussen individu en grote groep een evenwicht tussen individuele persoon en grote gemeenschap. In de Bijbel en Jezus’ woorden horen we namelijk dat we in vrijheid deel mogen uitmaken van een groter geheel. Dat je namelijk onderdeel uitmaakt van een eeuwenoude en wereldwijde mensenfamilie. Dat je bedoeld bent om als vrije persoon deel uit te maken van het ene Godsvolk van alle tijden. Dat je je thuis mag weten in Gods liefde en mag horen bij de eeuwenoude Moederkerk, waarvan Maria als moeder het symbool is: Maria, de moeder van Jezus en de moeder van allen die bij Jezus horen.

In die wereldwijde, eeuwenoude Kerk van Jezus Christus leren we allereerst dat ons menselijk leven niet een louter zinloos toeval is, zoals men tegenwoordig wel eens beweert. Ons geloof zegt ons dat we als mensen kunnen bestaan, omdat onze Schepper, God, dat voor ons heeft mogelijk heeft gemaakt, omdat Hij ons heeft liefgehad en gewild en dat Hij voor ons ook een doel en bestemming heeft. Je bent als mens niet zomaar een klein stofje in een anoniem en kil heelal. Ook al kun je je zo wel eens voelen. Je bent veel meer dan dat. Je bent een prachtig schepsel met een wonderlijk lichaam, een liefhebbend en vrij hart en een heldere en creatieve geest. Je bent als zodanig een vrucht van de liefde, de wijsheid en de creatieve vrijheid van onze God. Je mag je als mens daarom gedragen en geborgen weten bij je hemelse Vader.

Dat was dan ook de missie van Jezus: om de mensheid, die van God was afgedwaald en vervreemd weer in de liefde van de hemelse Vader terug te brengen. Daarom zegt Hij ook tot ons, zijn leerlingen: Ik zal u niet verweesd achterlaten. Ik breng jullie thuis bij God, Ik laat jullie delen in mijn verbondenheid met de Vader. Jezus heeft dit alles voor ons mogelijk gemaakt door allereerst ons menszijn te delen tot in de dood en door vervolgens uit de doden op te staan en juist ook met zijn menszijn terug te keren tot zijn hemelse Vader, wat we aanstaande donderdag op Hemelvaart gaan vieren. 
Zo heeft Jezus mensen en God, aarde en hemel weer met elkaar verbonden en verzoend. En vanaf dat moment kon Hij ons laten delen in zijn Geest, zoals we over twee weken met Pinksteren mogen vieren: dan zendt Jezus ons de heilige Geest, zodat Hij ons van binnenuit kan bezielen en zijn liefde en levenskracht aan ons kan meedelen. Ik leef, en ook gij zult leven, zegt Jezus daarom vandaag.

Tegelijkertijd zegt Hij er ook bij dat die komst van Gods Geest in je leven nooit wordt opgedrongen. Het is immers de Geest van liefde en vrijheid. Je bent en blijft als mens daarom vrij. Je mag vrijwillig ingaan op de uitnodiging van Jezus om met Hem mee te doen om Hem en zijn Geest toe te laten in je leven.
Als jullie je zo in vrijheid en liefde op Mij afstemmen, aldus Jezus, zal Ik mezelf aan jullie meedelen en zal jullie een Helper geven om voor altijd bij jullie te blijven, de Geest van de waarheid, die jullie binnenleidt in het nieuwe leven dat Ik jullie ben komen brengen, een leven in liefdevolle verbondenheid met God en met elkaar. Deze heilige Geest blijft bij jullie en zal in jullie zijn, zodat jullie God en zijn liefde als het ware van binnenuit zullen leren kennen.

De grondslagen hiervoor zijn gelegd in ons doopsel en vormsel, net als bij die christenen uit de eerste lezing die gedoopt waren in de Naam van de Heer Jezus en die door de handoplegging van de apostelen de bevestiging van de heilige Geest ontvingen. Maar deze aanwezigheid van Jezus en zijn Geest kan in ons leven pas werkzaam en vruchtbaar worden als wij bereid zijn om daar ruimte voor te maken. Als wij het een vaste plaats gaan geven in ons leven. Maria is ons daar in voorgegaan. 
Laten wij ons dan samen met haar in de komende twee weken voor Pinksteren van harte openstellen voor de komst van de heilige Geest. Want Maria was de eerste om overschaduwd te worden door de heilige Geest en vervuld te worden met de genade van Christus. Door haar voorspraak kan dit ook in ons versterkt worden. Amen.

Meer informatie: