Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

In en om de torens: mei

02-06-2020

Op vrijdag 29 mei jl. vond de zesde (vier en vijf zijn vervallen) vergadering, de meivergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten.
 
● Vergaderen in het Pastoraal Centrum 
Het bestuur heeft ervoor gekozen om fysiek aanwezig te vergaderen in de goed geventileerde grote zaal van het Pastoraal Centrum. Hierbij worden alle voorzorgsmaatregelen in acht genomen in verband met de coronavoorschriften en heeft elk bestuurslid een eigen tafel(tje). Deze staan op 2 tot 3 meter afstand.

● Gezamenlijke vergadering met het bestuur van de Heilig Bloedstichting
Voor de vergadering van het bestuur op donderdag 2 juli a.s. wordt het bestuur van de Heilig Bloedstichting (HBS) uitgenodigd. Deze bijeenkomst was uitgesteld in verband met de coronacrisis. Afstemming vindt nog plaats. In het eerste gedeelte wordt met hen een aantal zaken besproken. Daarna volgt de reguliere bestuursvergadering.

● Televisieregistratiesysteem voor de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel
Het bestuur is erg enthousiast over de televisie-uitzendingen van de H. Missen vanuit de Sint Jans Onthoofdingkerk van Liempde. Het bestuur gaat de komende maanden de mogelijkheden bekijken om te bezien of er in de basiliek ook iets dergelijks geregeld kan worden. We zullen dan ook naar een of meerdere geldschieters moeten zoeken…  

● Herdenken van pater Hans de Visser en diaken Toon Dankers
Beiden zijn ons in maart en april ontvallen. Het bestuur wil ook beiden herdenken. Voor wat betreft pater Hans de Vissers wachten we de initiatieven van de familie en de medebroeders af. Het herdenken van Toon geschiedt na de zomervakantie in nauw overleg met de familie.

● Medewerkers secretariaat weer in het Pastoraal Centrum aan de slag
Vanaf 2 juni gaan de medewerkers van het secretariaat weer op hun eigen werkplek in het secretariaat aan de slag. Eventueel kan een andere plek in het Pastoraal Centrum worden ingenomen. Voor dringende zaken kunt u terecht, maar het liefst hebben we dat u alle zaken telefonisch of via e-mail regelt. 

● Televisiemissen en het digitaal Bijbelinloopuurtje
De televisiemissen zijn goed in de smaak gevallen. Op basis van signalen die het bestuur van alle kanten oppikt blijkt dat er thuis veel wordt gekeken. Na wat aanloopperikelen worden de missen goed in beeld gebracht en is er steeds mooie muziek bij. Het bestuur heeft pastoor Geertjan gecomplimenteerd. Ook dank aan alle vrijwilligers die op de achtergrond deze vieringen mogelijk maken… Met deze missen gaan we ik elk geval tot 1 september a.s. door en de voorganger is steeds onze pastoor Geertjan.
Ook het digitaal Bijbelinloopuurtje wordt goed bekeken. Dit kan via onze HHP-website of via Facebook. Op de website is er nu linksboven een aparte hoofdrubriek aangemaakt. Klikt u daar op de link ‘Bijbelinloopuurtje’ dan komt u op een pagina met alle besprekingen van de afgelopen maanden. Alles zeer de moeite waarde. Ook hierover was en is het bestuur zeer tevreden.

● Opstarten van de H. Missen, vieringen en andere activiteiten van de parochie
Hieraan heeft het bestuur in de afgelopen week veel aandacht besteed. Er is een plan van aanpak annex draaiboek opgesteld dat nog deze week met de voorzitters van de contactgroepen wordt besproken en verder ingevuld. 
De hoofdzaken van de herstart zijn als volgt:
  • per 2 juni worden de doordeweekse missen in de Sint-Petrusbasiliek opgestart; dus in Liempde en in de verzorgings- en verpleegtehuizen nog niet;
  • met ingang van 15 juni kan de H. Communie weer op de hand worden uitgereikt;
  • per 4 juli starten alle weekendvieringen weer op zij het met aangepaste tijden;
  • per 1 september starten weer veel van de reguliere parochieactiviteiten;
  • de televisiemis vanuit de kerk van Liempde blijft op de huidige wijze gehandhaafd;
  • de start van de H. Missen in de tehuizen is pas na en in overleg met haar bestuurders;
  • het Bijbelinloopuurtje wordt tenminste tot 1 september a.s. (digitaal) voortgezet.
Over enkele dagen volgt er meer nieuws op deze website en op Facebook.

● De uitgestelde misintenties
De contactpersonen voor de misintenties van de vier kerkdorpen gaan alle mensen nabellen en gaan hen vragen of en zo ja, wanneer de misintenties kunnen worden ingehaald. Een hele operatie, maar we hebben het de aanvragers beloofd.

● Algemene informatieavond HHP
Deze is dit jaar op woensdag 4 november in de Walnoot. Deze begint om 19.30 uur. 

● Brandveiligheid kerken HHP
In het afgelopen halfjaar zijn drie van de vier kerken door de brandweer geïnspecteerd en inmiddels goedgekeurd. Het betrof vooral de blusmiddelen, de e.h.b.o.-voorzieningen en de vluchtwegen. 
De komende maanden volgt de kerk van Esch nog, want die is nog niet aan de beurt geweest.

● De jaarcijfers van 2019 zijn in concept gereed
Deze zijn onlangs ter informatie en bestudering aan de vier contactgroepen toegestuurd. Deze kunnen hierover vragen stellen en indien nodig correcties voorstellen. Dan volgt en nog een controle door de kascontrolecommissie. Daarna worden ze in de bestuursvergadering van juli definitief vastgesteld.

● Digitaal collecteren
Door het vervallen van vier maanden weekendvieringen loopt de parochie vele duizenden euro’s aan collectegelden mis. Dat is jammer. Temeer omdat we toch al elk jaar alle zeilen moeten bijzetten.
Mede daarom heeft het bestuur besloten op een betalingsmogelijkheid op de website in te bouwen waarmee parochianen heel gemakkelijk extra (collecte)geld naar hun eigen kerkdorpen kunnen overmaken. Deze ‘betalingstool’ werkt via de alom bekende IDEAL-techniek. Deze tool kan ook voor veel andere zaken worden gebruikt zoals betalingen voor de Actie Kerkbalans, projecten, inzamelingsacties als de Vastenactie, de verkoop van spullen en andere. 
Op dit moment wordt er aan de inbouw van de betalingstool gewerkt. Als deze klaar is volgt er meer en uitgebreidere informatie! 

● Verkoop van de pastorietuin van Liempde
De verkoop van de pastorietuin van Liempde is aanstaande omdat de Raad van State de bezwaren die waren ingediend alle heeft verworpen. Nu kan er voortvarend aan de bouwplannen worden gewerkt. Naar verwachting kan er nog in juli met de eerste activiteiten worden begonnen.

● Renovatie van ‘De Opgang’ in Esch
De plannen zijn rond en de aannemer gaat in de eerste week van juni met de werkzaamheden beginnen. Met de renovatie wordt ook veel aandacht besteed aan de brandveiligheid van deze ontmoetingsruimte en dat in samenhang met die van de mooie kerk. Plannen hiervoor zijn als deels uitgewerkt.

● Bedevaart naar de Sint Jan in Den Bosch
Op zondag 17 mei a.s. was er een bedevaart naar de Sint Jan in Den Bosch gepland. Deze is wegens de coronaperikelen niet door kunnen gaan.
In het komende jaar gaan we in de maand mei waarschijnlijk een nieuwe poging wagen. Dus van uitstel komt geen afstel…

● Reparatie en deels vernieuwing van de wijzer-platen en het torenuurwerk van Liempde
De wijzerplaten zijn na vier maanden weer teruggehangen in de vier gaten. Nou ja, teruggehangen, ze zijn grotendeels vernieuwd zoals we al eerder hebben vermeld. De ‘cijfers’ zijn weer mooi verguld, de verlichting is vernieuwd, de aansturingsmotor is vervangen en de aansturingsklok is vernieuwd en is nu digitaal. Alles functioneert prima en we ontvangen positieve berichten van de Liempdenaren. 

De volgende bestuursvergadering is op donderdag 2 juli 2020 om 13.30 uur.